Pressmeddelande -

Wedins genomför kvittningsemissioner

• Kvittningsemission till FöreningsSparbanken om cirka 50 mkr • Kvittningsemission till emissionsgaranterna om cirka 12,6 mkr • Samtliga moment i den finansiella omstruktureringen därmed genomförda Wedins Skor & Accessoarer AB (publ) emitterar totalt 4 974 675 aktier av serie B. Styrelsen har den 29 april 2006 beslutat om att emittera totalt 3 956 948 aktier av serie B till FöreningsSparbanken AB (publ) (”Banken”) samt att ytterligare emittera 1 017 727 aktier till emissionsgaranterna (”Garanterna”) i nyligen genomförda företrädesemissionen. Styrelsen erhöll, vid årsstämman den 19 januari 2006, bemyndiganden att besluta om nyemission av aktier av serie B med bestämmelse om kvittning och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med dessa bemyndiganden och skälet till att kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt var att möjliggöra för bolaget att omvandla de fordringar som Banken (50 000 000 kronor) respektive Garanterna (12 572 032 kronor) har på bolaget till nyemitterade aktier i bolaget. Emissionskursen till Banken är fastställd till 12,636 kronor per aktie och till Garanterna till 12,353 kronor per aktie. Därmed är samtliga moment genomförda i enlighet med den finansiella omstruktureringsplan som presenterades i samband med offentliggörandet av den nyligen genomförda företrädesemissionen. Närmare upplysningar: Ole Oftedal, telefon 070-592 7599 Hans Johansson, t f VD Wedins, telefon 08-508 99200 eller 070-604 3993 Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma Telefon 08-508 99 200 | Organisationsnummer 556540-1493 | wedins.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans