Skip to main content

5 tips från Wistrand – nya skyddsregler för konsumenter

Nyhet   •   Feb 12, 2016 11:30 CET

Vid årsskiftet trädde en rad nya lagar i kraft, däribland en ny lag samt nya föreskrifter till ARN i syfte att ge ökat skydd för konsumenter. Reglerna är tvingande för samtliga företag som agerar mot konsumenter och kan i vissa fall ge upphov till böter. Här följer fem förändringar som kan vara bra att känna till vid en översyn av företagets rutiner.

1. ARN får utökad behörighet
De nya bestämmelserna innebär att ARN kommer ha behörighet att pröva tvister som avser fler typer av varor och tjänster (bl.a. lotterier och värmepumpar) samt att ARN:s behörighet utsträcks genom att värdegränsen för tvister som avser resor sänks till 500 kr. En konsuments möjlighet att ge in en anmälan till ARN utsträcks från sex månader till ett år.

2. Ny skyldighet att hänvisa till ARN
De nya reglerna innebär att ett företag som motsätter sig en konsuments krav är skyldigt att samtidigt informera om ARN:s – eller annan godkänd branschnämnds – webb- och postadress. Det är inte längre tillräckligt att informationen om möjligheterna till prövning finns återgiven på ens hemsida, kravet innebär nu att varje företag skriftligen ska ge informationen direkt till konsumenten. Informationen ska även omfatta besked huruvida företaget avser att medverka vid ett tvistlösningsförfarande eller inte. Reglerna gäller oavsett om företagets bedömning är att konsumentens krav inte omfattas av nämndens prövning.

Företags skyldighet att följa ovan reglering är sanktionerad genom hänvisning till marknadsföringslagens (2008:486) påföljder. Marknadsföringslagen innehåller bl.a. regler om förbud och ålägganden, vite och även skadestånd.

Mot bakgrund av detta kan det vara nödvändigt att se över rutinerna för hantering av reklamationer och, vid behov, uppdatera eventuella svarsmallar eller annat material som lämnas till konsumenter vid en reklamation. Om det uppstår frågor kring om informationen har lämnats ligger det inte långt ifrån att anta att det kommer åläggas företagen att visa att informationen har getts ut – en klar rutin är därför att föredra.

3. Bedriver ni handel online? Ny skyldighet att hänvisa till EU-kommissionen
Alla företag som bedriver e-handel är enligt de nya reglerna skyldiga att via sin hemsida hänvisa till EU-kommissionen, även om e-handeln endast bedrivs på den svenska marknaden. Syftet är att ge samtliga konsumenter, oavsett språk eller nationalitet, en möjlig ingång till prövning av tvister.

EU-kommissionens plattform är fortfarande under uppbyggnad och ska sättas i drift under februari 2016.

Tills dess finns en provisorisk sida under länken http://ec.europa.eu/odr. Frågor kan tills vidare tas till Konsument Europa, Konsumentverkets enhet för gränsöverskridande handel. Även här kan behövas en översikt av rutinerna.

4. Nya branschfinansierade tvistlösningsnämnder
Fler möjligheter till alternativa tvistlösningsmetoder har införts genom att branschorganisationer kan ansöka om tillstånd hos Kammarkollegiet att få pröva konsumenttvister istället för ARN. Håll utkik om detta är aktuellt hos er branschorganisation och även, om sådan finns, efter eventuellt viktiga avgöranden för er verksamhet.

5. Och slutligen: förbered er på förlikningsmöjligheten
I och med det nya regelverket har ARN fått ett tydligt krav att försöka få parterna i en tvist att komma överens. Vilket uttryck detta kommer ta i praktiken och om det kommer att avse samtliga ärenden oavsett värde återstår att se.

För mer information:
Maria Sundqvist, jurist, Wistrand Advokatbyrå
E-post: maria.sundqvist@wistrand.se
Tel: +46 8 50 72 00 67