Pressmeddelande -

Lösenkurs för WM-datas personaloptioner fastställd

Årsstämman i WM-data AB (publ) fattade den 6 april 2006 beslut avseende tilldelning av personaloptioner. Lösenpriset är fastställt till 27,00 kronor, motsvarande 110 procent av genomsnittet av de högsta och lägsta betalkurserna för WM-datas B-aktie under mätperioden, 8-12 maj 2006. Optionerna berättigar till antingen köp av aktier av serie B i WM-data eller kontantlösen. Programmet omfattar 106 ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Tilldelning har preliminärt skett med 42.000 optioner till verkställande direktören samt med mellan 5.250 och 21.000 optioner per person till övriga. Totalt har 1.097.250 personaloptioner tilldelats. Slutgiltig tilldelning kommer att beslutas av styrelsen efter att WM-datas bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2006 har offentliggjorts. Antalet tilldelade optioner kan då komma att reduceras beroende på i vilken utsträckning vissa resultatmål för koncernen uppnåtts under innevarande år. För ytterligare information kontakta: Camilla Öberg, Investor Relations, WM-data tfn: 08-671 02 41 e-post: caobe@wmdata.com Rickard Petri, CFO, WM-data , tfn: 08-671 66 40, e-post: ripet@wmdata.com WM-data grundades 1969 och är idag ett av Nordens ledande IT-företag. Vi skapar ökad konkurrenskraft för våra kunder genom att kombinera verksamhetskompetens med IT-kunskap. Omsättningen uppgår till drygt 10 000 MSEK och antalet medarbetare är ca 9 000. För mer information besök vår hemsida www.wmdata.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans