Pressmeddelande -

Årsstämma i XPonCard Group AB (publ)

Vid Årsstämma i XPonCard Group AB (publ) den 2 maj 2006 beslutades enligt styrelsens förslag om utdelning av 2,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 5 maj 2006 och utdelningen beräknas komma att utsändas till aktieägarna den 10 maj 2006. Till styrelsen valdes Johan Rapp, Monica Caneman, Eija Holmström, Jens Christian Lorenzen, Jörgen Centerman och Flemming Breinholt. De fackliga organisationerna har till arbetstagarrepresentanter i styrelsen utsett Mikael Eriksson och Paul Bände med Peter Ulvan och Catrin Fornander som suppleanter. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet valdes Johan Rapp till ordförande. Bolagsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om dels förvärv av egna aktier på börs eller enligt förvärvserbjudande till aktieägarna, dels överlåtelse av egna aktier på börs, genom erbjudande som riktas till samtliga aktieägare, eller i samband med företagsförvärv, innefattande rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt att betalning skall kunna ske med annat än pengar. Återköp får ske så att det egna innehavet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Förvärv och överlåtelse av aktier på börsen får endast ske till ett pris inom det på börsen vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse i samband med företagsförvärv får ske till ett lägsta pris per aktie motsvarande ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Syftet med återköpsmöjligheten respektive möjligheten att överlåta egna aktier, jämväl med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur och att underlätta företagsförvärv Ytterligare information lämnas av VD Flemming Breinholt, telefon 08-658 75 50 Stockholm den 2 maj 2006

Ämnen

  • Ekonomi, finans