Pressmeddelande -

KOMMUNIKÉ FRÅN ORDINARIE ÅRSSTÄMMA I YIELD AB

Aktieägarna i Yield AB(publ) har den 24 maj 2006 hållit ordinarie årsstämma (bolagsstämma) i Göteborg. Årsredovisning och utdelning Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2005. Stämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för år 2005 och att årets förlust balanseras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005. Styrelseval och arvoden Vid valet av ordinarie styrelseledamöter för 2006 omvaldes Anders Hilmersson, Peter Zeidler, Patric Perenius och Tore Hallberg. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet omvaldes Anders Hilmersson till styrelsens ordförande. Bolagsstämman beslutade att arvode till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall utgå med 317 600 kronor, att av styrelsen fördelas mellan dess ledamöter. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning. Bemyndiganden samt ändring av bolagsordningen Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om (1) att bemyndiga styrelsen att utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 40 000 000 aktier, varav högst 38 976 000 B-aktier och högst 1 024 000 A-aktier samt (2) med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av upp till 20 000 000 B-aktier. Stämman beslutade också att bolagsordningen ändras och anpassas till den nya aktiebolagslagen (2005:551). Därutöver ändrades föreskriften om aktiekapitalet så att aktiekapitalet skall vara lägst 1 500 000 kr och högst 6 000 000 kr. Aktie skall kunna ges ut i två serier, serie A till ett belopp om lägst 40 000 kr och högst 160 000 kr och av serie B till ett belopp om lägst 1 460 000 kr och högst 5 840 000 kr. Övrigt Årsredovisning för år 2005 kan rekvireras från Yield. Den finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.yield.nu. Delårsrapport för perioden januari - juni 2006 lämnas onsdagen den 23 augusti 2006. Yield AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta vd Tore Hallberg, tel 0706-237390. Yield har som primär affärsidé att ägarsprida aktier i andra bolag. Aktier i externa bolag fördelas till Yields ca 2 800 aktieägare. Därmed uppnås väsentliga villkor för att bolaget ska kunna bli publikt och noterat på en handelsplats för aktier, t ex Stockholmsbörsen eller NGM. I Yields verksamhet ingår även att identifiera, förädla och ägarsprida till Yields aktieägare råvaruprojekt i tidiga skeenden.

Ämnen

  • Ekonomi, finans