Skip to main content

Axiell-priset till bästa B&I-uppsats 2014

Press Release   •   Sep 18, 2014 10:19 GMT

Varför ger Axiell ett pris till bästa B&I-uppsats?

Axiell är i frontlinjen vad gäller IT-lösningar för ABM-sektorn (arkiv, bibliotek och museer). Vi utvecklar våra tjänster i nära samarbete med våra kunder. För att ligga steget före håller vi en ständig dialog med branschen, vilket också innefattar utbildningarna inom ABM-fältet.

– Vi ser att studenterna tillför nya idéer och blickar framåt när det gäller det biblioteks- och informationsvetenskapliga området. Detta vill vi uppmuntra och Axiellpriset till bästa B&I-uppsats är tänkt som en stimulans att utveckla idéer och tänka framtidsorienterat i frågor som rör biblioteksområdet, säger Maria Kleiman, VD Axiell Sverige AB.

Vad uppmärksammas i priset?

Juryn har haft följande bedömningsgrund för uppsatserna; Framtidsorienterad välskriven uppsats av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl och som är av allmänt intresse för biblioteksutveckling.

För att kunna nomineras måste uppsatsen vara examinerad. Årets pris uppmärksammar uppsatser (kandidat, master och magister) examinerade under perioden 1/8-2013 till 30/7-2014.

Vilka är de nominerade?

Juryn har fått in förslag från handledare och examinatorer vid Bibliotekshögskolan i Borås. Bland förslagen gick tre nominerade uppsatser vidare och bland dem är vinnare utsedd som presenteras vid prisutdelningen den 25 september. Följande uppsatser nominerades:

Lina Åslund Jerkvall, kandidatuppsats
”Flytande bestånd och barnbibliotek – en intervjustudie med sex barnbibliotekarier”
Ett intressant och välbalanserat inlägg i en relevant och omdebatterad fråga om tänkbara konsekvenser av flytande bestånd för en av bibliotekens prioriterade målgrupper. Utifrån en analysram kring bibliotekarieidentiteter och bibliotekarieroller lyckas författaren belysa både möjligheter och risker med flytande bestånd och vad det kan innebära för uppfattningen om yrket och dess innehåll, liksom konsekvenser för barn som biblioteksanvändare.

Lovisa Furendal Berndt & Jessica Nordin, kandidatuppsats
"Nytta, förnyelse och teknik – en diskursanalys av universitets- och högskolebiblioteks syn på användare och bibliotekspersonal utifrån deras strategidokument”
Med hjälp av tre diskurser som träder fram ur de undersökta strategidokumenten, genomför författarna en intresseväckande analys av relationen mellan användarna och bibliotekspersonalen. Uppsatsen är välstrukturerad, reflekterande och bidrar till vidare diskussion kring bibliotekets roll i samhället och bibliotekarieyrkets professionella utveckling.

Martina Karlsson & Sandra Lundin Hedlund, kandidatuppsats
"Lilla hjärtat och alla små brokiga bibliotekarier – en studie av hur Lilla Hjärtat hanterats på folkbiblioteken”
Uppsatsen sätter på ett förtjänstfullt sätt in frågan om Lilla hjärtat i en bredare diskussion om principer för urval av medier för barn på bibliotek. Likaså analyseras bibliotekariers egna ställningstagande och agerande gällande förvärv och vad som påverkar detta på ett nyanserat och inkännande sätt. Uppsatsen utgör ett intresseväckande bidrag utifrån den vardagliga bibliotekariepraktiken på denna mycket debatterade fråga.

Välkomna till prisutdelning den 25 september, kl. 16.45
Biblioteks- och berättarscenen, Bokmässan, Göteborg!

http://www.bokmassan.se/sv/program/arets-program/?stage=Biblioteks+och+ber%C3%A4ttarscenen

Axiell serves libraries, schools, archives, museums and authorities with technically advanced and innovative solutions developed in close cooperation with its customers. More than 1000 library organisations with thousands of branches use an Axiell library management system and Axiell Arena, a tool for the virtual library. The systems for archives and museums, are used by over 2600 archives and museums over the world. More than 3000 schools use an Axiell system. The Axiell Group, with its Headquarter based in Lund has more than 260 employees, has offices in Sweden, Australia, Canada, Denmark, Finland, Germany, the Netherlands, New Zealand, the UK and in the USA. Together, we form the one of the world’s largest companies in these sectors. 

To find out more about us and our products, please visit  www.axiell.com

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy