Dansk Fjernvarme: Visionære anbefalinger fra Klimarådet viser vejen til grøn varme

Pressemeddelelse -

Dansk Fjernvarme: Visionære anbefalinger fra Klimarådet viser vejen til grøn varme

Klimarådets nye rapport præsenterer nogle ambitiøse og velovervejede grønne initiativer, der kan udbrede den grønne varme i Danmark. Sådan lyder den begejstrede reaktion fra Dansk Fjernvarme.

Klimarådets rapport får stor ros med på vejen af Dansk Fjernvarme, der er begejstrede for rådets anbefalinger.

Den fremsatte pakke af foreslåede virkemidler, der skal hjælpe Danmark i mål med 70% CO2-reduktioner i 2030 sammenlignet med 1990, indeholder en lang række opløftende anbefalinger, som vil være afgørende for at udbrede grøn varme i Danmark.

- Dansk Fjernvarme har et meget klart sigte for 2030: Fjernvarmen skal være grøn og komplet CO2-neutral. Derfor er vi også utroligt glade for, at Klimarådet i sin rapport anbefaler at styrke indsatsen på en række områder, som netop kan sikre udbygningen af grøn varme til gavn for både klima, forsyningssikkerhed og forbrugere, siger direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.

Farvel til naturgas i boligopvarmning
​Direktør Kim Mortensen hæfter sig særligt ved Klimarådets anbefalinger om, at det skal være slut med opvarmning af danske husstande fra naturgas.

Sidste år præsenterede Dansk Fjernvarme sit politiske udspil Grøn Varme. En stor del af de mange danske husstande, der i dag får fossil opvarmning fra individuelle olie- og naturgasfyr skal konverteres til det kollektive fjernvarmenet. Klimarådets anbefalinger bakker den ambition op.

- Der er i dag godt 500.000 husstande, som opvarmes med fossil energi, hvilket selvsagt står i modstrid med de danske klimaambitioner. De skal i stedet have grøn varme. Derfor er det også meget glædeligt, at Klimarådet er kommet frem til samme konklusion som os. Her findes et væsentligt indsatsområde for at gå den fossilfri fremtid i møde, siger han.

Klimarådet anbefaler blandt andet, at de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, som der anvendes ved godkendelse af nye fjernvarmeprojekter, skal ændres. I dag tager de ikke højde for den faktiske pris på at udlede CO2. Det har i en række konkrete sager landet over medvirket til at kommunale fjernvarmeprojekter er blevet bremset, stik imod ønskerne hos kommunerne, borgerne og den generelle samfundsmæssige interesse i at udfase brugen af fossile brændsler.

Fjernvarmen kan levere 44% af klimaudfordringen
​Klimarådets anbefalinger om at udfase kraftvarmekravet og brændselsbindinger får ligeledes stor ros med på vejen fra Dansk Fjernvarme, som længe har ytret netop det ønske. I fjernvarmesektoren er der bred enighed om, at det er krav, der både er forældede og fordyrende for forbrugerne.

- Ved at udfase kraftvarmekravet og brændselsbindinger kan vi give fjernvarmeselskaberne den fornødne fleksibilitet til at foretage investeringer i nye, fremtidige løsninger, der sikrer, at forbrugerne fremover kan få grøn varme, siger Kim Mortensen.

Desuden anbefaler Rådet at fjerne afgiften på certificeret overskudsvarme, ligesom indførelsen af fleksible tariffer i elnettet, der kan være med til at understøtte udbygningen af kollektive varmepumper.

- Grøn varme kan levere et kæmpe bidrag på 44% af de samlede CO2-reduktioner, der skal til for at indfri vores klimamål i 2030. Samlet set understøtter anbefalingerne udbredelsen af grøn varme. Vi håber derfor også, at regeringen og Folketingets partier tager anbefalingerne til sig og får fulgt op på anbefalingerne, så vi kan gøre de grønne drømme til virkelighed, siger Kim Mortensen.

- Med det bidrag som fjernvarmeselskaberne kan levere, altså næsten halvdelen af de samlede reduktioner i 2030, så kræver det en dedikeret indsats fra både politikere, myndigheder og fjernvarmeselskaberne. Vi opfordrer derfor parterne til at oprette et selvstændigt grønt varmespor i klimahandlingsplanen, som kan understøtte udbygningen af grøn varme, der kan sikre dansk klimasucces. Nu har de fået præsenteret nogle politiske værktøjer, som kan bruges til netop det, afslutter han.

Fakta om Klimarådets anbefalinger på varmeområdet:

For at accelerere udfasningen af fossile brændsler og fremme brugen af blandt andet varmepumper på varmeområdet er det nødvendigt med en række initiativer.

  • Afgiften på elektricitet anvendt til opvarmning bør sænkes til 10 øre pr. kWh i 2022 og videre til 5 øre pr. kWh i 2023 som konsekvens af lavere støtte til elproduktion baseret på vedvarende energi.
  • Der bør indføres fleksible tariffer i elnettet, der er tidsmæssigt og regionalt differentierede, så de afspejler de faktiske omkostninger til brug af både transmissions- og distributionsnet.
  • I forlængelse af de første to punkter anbefaler Klimarådet desuden, at kraftvarmekravet og brændselsbindingerne på fjernvarmeområdet udfases.
  • Afgiften på certificeret overskudsvarme bør afskaffes.
  • CO2-prisen i de samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger, der anvendes ved godkendelse af fjernvarmeprojekter, skal afspejle omkostningerne ved at opfylde 70-procentsmålet.
  • De regler, der binder visse varmekunder til naturgas, bør fjernes hurtigst muligt.
  • Regeringen bør se på reglerne for afkobling fra naturgasnettet med henblik på at gøre det billigere for borgerne at udfase deres naturgasfyr.

Emner

Tags


Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for landets 400 fjernvarmeselskaber og dækker 99 % af fjernvarmemarkedet samt 40 % af den samlede termiske elkapacitet i Danmark.

3,6 mio. danskere eller cirka 1,7 mio. husstande har fjernvarme. Det svarer til, at mere end 64 % af danskerne får deres opvarmning leve­ret gennem et fjernvarmerør.

Fjernvarmesektoren i Danmark beskæftiger i alt cirka 10.800 - godt 1.800 i selve varmeforsyningen og 9.000 i industrien med udvikling og produktion eller rådgivning. Mens antallet i selve varmeforsyningen har været konstant de seneste 5 år, er antallet af ansatte i indu­strien steget med i gennemsnit cirka 3 % årligt. Fjernvarmeindustrien eksporter for i alt 6,4 milliarder kroner.

Pressekontakt

Rune Birk Nielsen

Rune Birk Nielsen

Pressekontakt Pressechef +45 2490 4197
Frederik Høj Rühne

Frederik Høj Rühne

Pressekontakt Pressekonsulent +45 21 61 58 66

Relaterede nyheder