Skip to main content

​Elite Gaming er åben for en dialog

Pressemeddelelse   •   Sep 02, 2015 23:12 CEST

I 2001 åbnede den første Café Pitstop i København, sidenhen er Café Pitstop butikkerne etableret i større byer i hele landet. Kæden består af 18 aktive butikker.

Konceptet består af en spillehal ved konceptet Pitten, samt en cafe der sælger Danske Spils spil.

De teknologiske løsninger som findes på markedet er reguleret af spilleloven. Elite Gaming ser frem til en lovændring, med fokus på fornyelse af den teknologiske platform, således udbuddet af spil i butikkerne kan forny sig.

Vedlagt denne pressemeddelelse fremlægges besvarelsen af de spørgsmål Morgenavisen Jyllandsposten har tilstillet Elite Gaming.

Som det fremgår af denne besvarelse har Café Pitstop kæden gennemgået samme strukturelle vilkår som andre brancher har været igennem siden 2007. En tilpasning til det marked man agere i. Markedet har siden 2007 haft en vigende omsætning. Som en konsekvens af dette har Elite Gaming afviklet 16 butikker, hvor det har vist sig at kundegrundlaget ikke har været tilstede.

Elite Gaming og franchisetagerne i Café Pitstop kæden har i foråret 2015 haft en dialog om en tilpasset aftale. Elite Gaming er altid åben for en dialog, og forårets proces omkring en tilpasset aftale har gjort, at 2/3 af franchisetagerne har tegnet den nye aftale. Denne nye aftale giver den enkelte butik mulighed for en bedre lokal forankring fx via udbud af lokale produkter i cafeen og lokal målrettet markedsføring samt fremmet butikkernes økonomiske vilkår ved at sænke royalty betalingen.

Spørgsmål kan rettes til

Adm. Dir. Jette Posch, tlf. 20 30 50 57

Mail til Jyllands-Posten:

Generel info om Café Pitstop

I 2001 åbnede den første Café Pitstop i København, sidenhen er Café Pitstop butikkerne etableret i større byer i hele landet.

Konceptet består af en spillehal ved konceptet Pitten, samt en cafe der sælger Danske Spils spil.

Vi vil opleves som det mest professionelle, spændende og underholdende samlings- og spillested af vores kunder, konkurrenter og samarbejdspartnere.

I en Pitstop kan kunderne følge de direkte transmissioner fra store sportsbegivenheder på storskærm. Pitstop tilbyder spænding, oplevelser og action til gæster, der er vilde med sport og spil. I Pitstop cafeen kan man opleve en hyggelig cafestemning sammen med kammeraterne og nyde varme og kolde drikke.

Ad. 1. En lang række franchisetagere mener, Elite Gamings koncept er uholdbart og at de derfor har svært ved at drive deres forretning. Hvordan ser du på det?

Vi er ikke bekendt med at en ”lang række franchisetagere” mener at Café Pitstop konceptet er uholdbart. Vi er bekendt med at 2-3 franchisetagere er utilfredse, hvilket vi har noteret os.

I forhold til ”uholdbart” og svært ved at drive deres forretning er det svært at se hvad der nøjagtig menes med dette.

Hvis vi ser på de produkter vi tilbyder, så oplevede vi i 2014 en stigning i bruttoavancen på 5 % i forhold til 2013. Set i forhold til markedet, finder vi det tilfredsstillende.

Opgørelsen af bruttoavancen dannes på baggrund af butikkernes egen indberetning af regnskabsdata.

Ad. 2. En gennemgang af de forskellige selskaber ejet af franchisetagere viser en stribe konkurser samt stor udskiftning. Hvad skyldes det?

Vi har i dag 21 butikker som drives efter franchisekonceptet. 18 butikker er i drift og 3 butikker er midlertidig lukket. De butikker vi pt. har lukket (Café Pitstop Valby, Café Pitstop Hvidovre og Café Pitstop Næstved) er lukket efter vi i 2013 erfarede at franchisetageren ikke efterlevede de gældende regler for brugen af udlodningsmidler samt vores etiske regelsæt omkring aflønning af personale.

Det skal indledningsvist oplyses, at det at være en del af vores franchisekoncept ikke er tvang. Det er til enhver tid muligt at gå i dialog med ledelsen omkring afvikling af butik fx ved at sælge franchiseaftalen (goodwill) eller opsige aftalen til udløb af kontrakten. Såfremt den enkelte franchisetager vælger at sælge sin forretning, aftaler hhv. sælger og køber prisen på goodwill. Rette pris afhænger, som i alle andre brancher, af udbud og efterspørgsel. I de tilfælde hvor franchisetager opsiger sin aftale til udløb, iværksætter vi en søgning efter en ny franchisetager som derfra går ind og overtager driften.

Vi mener ikke der er tale om en stor udskiftning af vores franchisetagere. Det er helt naturligt at der løbende er en vis udskiftning/salg af butikker, det finder vi værende både fornuftigt og sundt, både for den enkelte butik og for kæden som helhed.

Hvis vi kigger på de 18 butikker vi i dag har i konceptet, så har 8 butikker haft den samme franchisetager i mere end 10 år, 1 i mere end 8 år, 4 i mere end 4 år. Det anser vi ikke for stor udskiftning.

Hvis vi kigger bagud og ser på hvordan udviklingen har været på markedet siden det blev liberaliseret i år 2000, så er det korrekt at vi har haft flere Café Pitstop butikker. Men vi har også haft flere almindelige spillehaller, end vi har i dag. Nøjagtigt ligesom det er tilfældet for vores konkurrenter på markedet. Antal Café Pitstop butikker følger den helt almindelige markedsudvikling, og hvis der ikke er en kundegrundlag, så skal de involverede parter jo finde frem til en løsning om afvikling, hvilket er tilfældet for 16 Café Pitstop butikker i perioden fra 2002-2010.

Markedsudviklingen viste frem til 2008 en årlig stigning i antal aktive automater. I år 2008 var der 27.500 aktive automater. Fra 2007/2008 blev branchen ramt af flere faktorer, fx blev poker et meget populært spil hvilket påvirkede omsætningen på markedet negativt ligesom indførsel af rygeforbuddet i 2007 også havde en begrænsende effekt på spillet.

I perioden frem til 2009/2010 forsøgte Elite Gaming (daværende Danske Automatspil), i lighed med markedets øvrige konkurrenter, at opnå en tilfredsstillende markedsandel, både indenfor de almindelige spillehaller men også indenfor konceptforretningen, Café Pitstop. Efter 2009/2010 har ledelsen i Elite Gaming arbejdet på at skabe en platform for franchisekonceptet – og ud fra nuværende ser det ud til at gå fint. Det afspejler sig også i de lange relationer virksomheden har med de enkelte franchisetagere.

Ad. 3. Franchisetagerne siger, de har forsøgt at indgå dialog med jer omkring tingenes tilstand. Indtil videre har det dog ikke ført til ændringer. Hvorfor ikke?

Ledelsen i Elite Gaming har ganske rigtigt drøftet forholdene omkring franchisekonceptet med franchisetagerne. Det er dog ikke korrekt, at dialogen ikke har ført til ændringer.

I foråret 2015 fremsendte ledelsen et tillæg til alle franchisetagere. Dette tillæg er et produkt af de afholdte regionale møder (med alle franchisetager) samt tre møder ledelsen har haft med tre franchisetagere.

Det fremsendte tillæg er frivilligt at tiltræde i indeværende kontraktperiode, men efter udløb af nuværende kontrakt vil det blive en integreret del af franchiseaftalen.

Tillægget indeholder en justering af de rammer franchisetageren driver cafeen under, det være sig indretning, vedligeholdelse og drift samt vareudbud. Franchisetagerne har haft et ønske om at blive mere lokalt forankret, hvilket det fremlagte tillæg netop giver mulighed for at implementere i butikken.

Franchisetagerne har tillige haft et ønske om selv at kunne råde over et beløb til lokal markedsføring. Også dette punkt har ledelsen imødekommet og hvert år allokeret 20.000 kr. ex.moms i en markedsføringspulje til hver enkelt butik.

Som følge af det ændrede koncept har ledelsen ligeledes nedsat royalty betalingen fra franchiseaftalens 10% af al spil, til 5% af al spil. Der er samtidig sat et loft på royalty betalingen, således den enkelte butik maksimalt kan blive opkrævet 60.000 kr. i royalty pr. år.

På nuværende tidspunkt har 12 franchisetagere tiltrådt tillægget.

Vedlagt som bilag 1 er en kopi af tillægget beskrevet ovenfor.

Ad. 4. Er det holdbart at Danske Spil som statsejet virksomhed driver et koncept, der ikke ser ud til at være holdbart?

Vi mener at konceptet er holdbart med den rigtige franchisetager. Vi, vores forhandlere og franchisetagere opererer på et liberaliseret marked på lige vilkår med alle andre og det er klart, at et afgørende element for en fornuftig drift er at vi har den rigtige franchisetager.

Vi følger løbende spil udviklingen på alle vores butikker – også Café Pitstop butikkerne. Det er naturligvis afgørende for os, at vores forhandlere ikke sætter penge til, på at åbne butikken hver dag. Omvendt må det understreges, at vores forhandlere (både de almindelige forhandlere og franchisetagerne) alle er selvstændige erhvervsdrivende. Vi er leverandører af spil – ikke økonomiske rådgivere. Vi har fuld tillid til at vores forhandlere konsulterer deres rådgivere såfremt de har behov for en drøftelse af deres økonomiske situation.

Ikke alle omkostninger i en butik er relateret til vores produkter, og vi kan ikke stå til ansvar for den enkelte butiks P/L.

Det er også vigtigt at nævne, at ikke alle mennesker er lige egnet til at drive butik, det ved vi erfaringsmæssigt. Det er dog ikke altid vi kan spotte dette når et samarbejde indgås og nå at afbryde etableringen af en kontrakt.

I vores rekrutteringsproces omkring optag af nye franchisetager, skal en potentiel franchisetager gennemgå både interviews og test. Formålet med dette tiltag er, dels at vi får afsøgt den potentielle franchisetageres evne til at drive en butik og også at kandidaten bliver klogere på sig selv. Vedlagt som bilag 2 fremlægges vores interne procedure på optag af nye forhandlere.