Skip to main content

Politisk udspil fra Danske Vandværker: Pesticidstrategien skal udvides med en strategi for biocider

Pressemeddelelse   •   Jun 26, 2019 14:05 CEST

Susan Münster, direktør i Danske Vandværker

Det er unikt for Danmark, at vi bruger urenset grundvand som drikkevand. For at sikre fortsat godt og sundt drikkevand til danskerne opfordrer Danske Vandværker den kommende miljøminister til hurtigst muligt at fremlægge en ny biocidstrategi som supplement til den nuværende pesticidstrategi. Strategien bør udformes i dialog med brancheorganisationerne inden for vand- og byggesektoren og tage udgangspunkt i den eksisterende nationale og internationale forskning på området.

Baggrunden for udspillet er fund af nye stoffer i vores drikkevand, for eksempel desphenyl-chloridazon og chlorothalonil-amidsulfonsyre, der har ført til lukning af boringer. Et vandværk i Nordsjælland har endda været lukket midlertidigt.

”Det er sådan noget, som kan være med til at undergrave tilliden til det danske drikkevand. I de senere år har fokus været rettet mod pesticider fra landbruget, men i mindre omfang på kemikalier i form af biocider fra maling og træbeskyttelse, der udvaskes med regnvand, og på den måde ender i det danske grundvand”, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

Danske Vandværker mener, at der mangler viden på området, og derfor bør den nye miljøminister sætte sig i spidsen for en målrettet strategi og handlingsplan.

”Jeg synes, vores udspil ligger lunt i lyset af udmeldingen fra den kommende regering, som i deres politikpapir ”Retfærdig retning for Danmark” skriver, at der gennemføres en kortlægning af udfordringerne i forhold til Danmarks grundvand som udgangspunkt for en samlet indsats, der skal sikre bedre beskyttelse af drikkevandet og nedbringe brugen af sprøjtegifte”. Her passer vores opfordring som fod i hose”, fastslår Susan Münster.

Spørgsmål til denne pressemeddelelse: Kontakt kommunikationsmedarbejder i Danske Vandværker, Stine Bærentzen, tlf. 5613 0207.

Faktaboks 1

Strategien bør indeholde:

Afdækning af i hvilket omfang biocider fra tagflader, husmure, veje m.v. strømmer med regnvand ned til overflade- og grundvand samt konsekvenser for drikkevandet.

Alle relevante biocider og deres nedbrydningsprodukter bør indgå i grundvandsovervågningen (GRUMO).

Styrket kontrol med biocidholdige produkter som maling og træbeskyttelse, herunder ulovlig import og brug af biocidholdige produkter.

Styrket forskning om biociders betydning for menneskers sundhed.

Afdækning af hvilke tekniske og økonomiske konsekvenser et potentielt øget fund af biocider i drikkevandet har for vandværkerne.

Afdækning af rensemetoder og økonomiske konsekvenser for vandforbrugerne, hvis der skal investeres i nye anlæg til vandbeskyttelse eller rensning.

Giftige biocider skal udfases hurtigst muligt.

Faktaboks 2

Hvad er biocider?

Biocider er en betegnelse for kemiske stoffer, der er beregnet til at bekæmpe skadedyr, bakterier og svampe med mere. Biocider bruges i modsætning til plantebeskyttelsesmidlerne ikke på landbrugets marker og i gartnerier, men til gengæld til bekæmpelse i en lang række andre sammenhænge.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Danske Vandværker er branche- og interesseorganisation for landets vandværker. Medlemsskaren tæller også flere hundrede virksomheder fra branchens industri og leverandører.

Vi tilbyder rådgivning, kurser og netværk, og vi kommunikerer både mod medlemmer og forbrugere. 

Vi arbejder for en sikker og effektiv vandforsyning til gavn for forbrugerne. Vi har fokus på energi- og miljøvenlig drikkevandsforsyning, så vores børn og børnebørn også har adgang til rent drikkevand.