Skip to main content

Offentlig tilgængelig database viser statens energiforbrug

Nyhed   •   Okt 06, 2010 00:00 CEST

Hvad er de enkelte ministeriers energiforbrug til el og varme? Det kan man se i den nye database over statens energiforbrug "Energibesparelseristaten".

En netop offentliggjort database over statens energiforbrug viser de oplysninger om de enkelte ministeriers energiforbrug til el og varme samt vandforbrug, som ministerierne har indtastet i databasen.

Databasen "Energibesparelseristaten" giver et øjebliksbillede af energiforbruget, idet ministerierne stadig arbejder på at få alle institutioners data med, og der pågår en løbende validering af ministeriernes data, herunder især historiske data. Databasen, der er tilgængelig for alle, skal skabe åbenhed om arbejdet med at reducere statens energiforbrug. Alle kan søge information i databasen, og alle der ønsker at reducere deres energiforbrug kan hente inspiration på hjemmesiden www.energibesparelseristaten.dk med links til de enkelte ministeriers spareindsats. 

Regeringen har besluttet, at statens energiforbrug skal reduceres med mindst 10 procent i 2011 i forhold til 2006. Beslutningen var en del af finansloven for 2009 og kom i forlængelse af den energipolitiske aftalte fra februar 2008. Den blev udmøntet i cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner den 1. oktober 2009.

Der er efterfølgende i finanslovsaftalen for 2010 aftalt at afsætte 280 mio.kr. i 2010-2011 til energirenovering af statens kontorer og kulturejendomme (slotte) og 80 mio. kr. i 2010-2011 til ejendomme i Universitets- og Bygningsstyrelsen, samt 6. mia. kr. til renovering af laboratorier.

Energiforbruget i den offentlig sektor er mange steder nedbragt gennem en systematisk indsats over en længere årrække, men der er stadig mange besparelser at hente. Staten ønsker således at gå foran og skabe åbenhed omkring arbejdet med at reducere energiforbruget. Der er derfor i cirkulæret indført bestemmelser om øget synliggørelse og afrapportering af statens energiforbrug via en hjemmeside og en ny offentlig tilgængelig database for statens energiforbrug.

Databasen ”Energibesparelseristaten”
Databasen ”Energisbesparlseistaten” er et arbejdsredskab til ministerierne, hvor det synliggøres hvor langt hvert enkelt ministerium er i forhold til at opfylde målet om en reduktion af energiforbruget på mindst 10 pct. i 2011 i forhold til 2006. Den omfatter ministeriernes samlede energiforbrug, dog er transport ikke inkluderet. Det vil sige at, at ministerierne også indberetter den energi de bruger til forskellige formål som laboratorier, energiforbrugende produktion og lignende. Databasen, der er offentlig tilgængelig, viser det energiforbrug, som de enkelte ministerier har indberettet for årene 2006 til og med 2009.

Det skal understreges, at der er tale om en database, som løbende bliver opdateret, dels fordi ministerierne stadig arbejder på at få alle data med, og dels fordi der pågår en løbende validering af ministeriernes data, herunder især historiske data. Databasen er således et levende instrument, som viser et øjebliksbillede af ministeriernes arbejde med at fremkomme med og validere data om energiforbrug.

Valide data for en bygnings el- og varmeforbrug er en af forudsætningerne for en effektiv indsats for energibesparelser – både for ejer og lejer/bruger. Databasen har derfor mulighed for at modtage data automatisk fra fjernaflæste forbrugsmålere. Og de store statslige bygningsejere arbejder på at etablerer fjernaflæste målere, hvorefter så stor del at indberetningen til databasen som muligt kan foregå automatisk fremover.

Det er det enkelte ministeriums ansvar at nå målet med en reduktion af energiforbruget på 10 pct. i 2011. Erfaringsudveksling på tværs i og af ministerier er et væsentligt redskab. Derfor har alle ministerier udnævnt en energiansvarlig koordinator, og Energistyrelsen har etableret et netværk mellem disse for at understøtte og fastholde fokus på energisparearbejdet i ministerierne. På hjemmesiden www.energibesparelseristaten.dk er der link til beskrivelse af, hvordan de forskellige ministerier har grebet energispareindsatsen an.  

Betydelige midler til konkrete energibesparelsesprojekter
En del af de nødvendige energisparetiltag, der skal gennemføres, for at nå målet, er renovering af statens bygninger. I finanslovsaftalen for 2010 aftalt at afsætte 280 mio.kr. i 2010-2011 til energirenovering af statens kontorer og kulturejendomme (slotte) og 80 mio. kr. i 2010-2011 til energirenovering af ejendomme i Universitets- og Bygningsstyrelsen.

Hovedparten af statens bygninger ejes af Slots- og Ejendomsstyrelsen, Universitets og Bygningsstyrelsen samt Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste. Gennem de seneste par år er der etableret et tæt samarbejde mellem de store statslige bygningsejere, således at erfaringer med at energirenovere statens bygninger udveksles.

De store statslige bygningsejere har identificeret en række energitiltag, som vil medvirke til at det bygningsmæssige energiforbrug kan reduceres. Energitiltagene er blandt andet fundet på grundlag af bygningernes energimærker. Alle departementer har desuden haft mulighed for at få tilskud til en gennemgang af eget energiforbrug og forslag til konkrete energisparetiltag, som kan hjælpe ministerierne til at nå reduktionsmålet. Endelig samarbejder Slots- og Ejendomsstyrelsen med Københavns Energi om at omlægge varmeforsyningen af bygningerne på Slotsholmen fra damp til fjernvarme. Dette projekt forventes at give ministerierne på Slotsholmen, Folketinget m.fl en betydelig årlig varmebesparelse. Endelig er der afsat 6 mia. kr. til renovering af laboratorier som administreres af Universitets- og Bygningsstyrelsen. Heri indgår også at laboratorierne energioptimeres.

For yderligere information om konkrete projekter kan følgende kontaktes:
Slots- og Ejendomsstyrelsen (Kristian Lyk-Jensen klj@ses.dk, Catherine Skak Nielsen csk@ses.dk)
Universitets- og Bygningsstyrelsen (Jens Rømer Olsen jro@ubst.dk)
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (Thomas Klingemann thk@mil.dk)

Kontaktperson hos Energistyrelsen Jette Ellegaard Vejen (jev@ens.dk)

Databasen "Energibesparelseristaten", Links til ministeriernes energispareindsats , Links til statens store bygningsejere

Jette Ellegaard Vejen
Specialkonsulent
Center for Erhverv og Energieffektivitet
Tlf.: 33 92 77 97
jev@ens.dk