Skip to main content

Stor støtteordning til vedvarende energi i industrien

Nyhed   •   Feb 15, 2013 00:00 CET

Regeringen og de øvrige partier bag energiaftalen er enige om rammerne for VE-proces ordningen, der skal yde økonomisk støtte på i alt 3,75 mia. kr. til virksomheder, som omstiller til vedvarende energi eller fjernvarme i deres produktionsprocesser.

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har i dag sendt et lovforslag om ”VE til proces” i høring. VE-proces ordningen forventes at åbne for ansøgninger til sommer og er et vigtigt skridt mod regeringens mål om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050.

Den samlede tilskudspulje på 3,75 mia. kr. fordeler sig med 250 mio. kr. i 2013, 500 mio. kr. i 2014 og frem til og med 2020.

”Virksomhedernes procesenergiforbrug er i dag i stort omfang baseret på fossile brændsler. Med puljen giver vi virksomhederne den økonomiske håndsrækning, som kan være nødvendig for at kunne omstille til vedvarende energi. På den måde sikrer vi, at også virksomhederne har en reel mulighed for at bidrage positivt til, at vi når vores ambitiøse klimamål, uden at de mister konkurrenceevnen, og uden at Danmark mister arbejdspladser”, udtaler klima-, energi- og bygningsminister, Martin Lidegaard.

Dermed sker en væsentlig udmøntning af energiaftalen af 22. marts 2012. Ordningen er anslået at kunne opnå en konvertering til vedvarende energi på i alt 16 PJ årligt og reducere CO2-udledningen med i alt 1 mio. tons om året svarende til ca. ¼ af produktionserhvervenes ener-giforbrug.

Sådan fungerer tilskudsordningen
Tilskudsordningen består af fire støtteelementer.

VE i produktionsprocesser
Den første del af støtteordningen er investeringsstøtte til projekter i virksomheder, der erstatter fossile brændsler med vedvarende energi i virksomhedernes produktionsprocesser. Der ydes tilskud til alle former for vedvarende energi, men hovedparten af projekterne forventes at være konvertering til biomasse, hvor en virksomhed omlægger fra fx kulfyring til træflis. For vedvarende energi til elproduktion, som fx vindmøller, som i dag kan få pristillæg for miljøvenlig elproduktion, skal virksomhederne dog vælge mellem enten at modtage investeringsstøtte fra VE-proces ordningen eller at modtage pristillægget.

Fjernvarme til procesformål
Den anden del af støtteordningen er til virksomheder, der erstatter fossile brændsler med fjernvarme til procesformål. Det kan fx være et gartneri, som skrotter sit eget individuelle kulfyrede anlæg og i stedet bliver koblet på fjernvarmen. Der er samtidig gode muligheder for at energioptimere virksomhedernes energiforbrugende processer, når energiforsyningsanlægget udskiftes med et nyt anlæg.

Energieffektivisering i forbindelse med konvertering til VE eller fjernvarme
Den tredje del af støtteordningen vedrører støtte til energieffektiviseringer, som foretages i direkte tilknytning til konvertering til vedvarende energi eller fjernvarme. Ved at give investeringsstøtte til energieffektivt udstyr sikres det, at de projekter, der støttes, er så energieffektive som muligt. Støtten betyder samtidigt, at projekterne opnår en rimelig tilbagebetalingstid for virksomhederne.

Fra kraftvarme til biomasse
Den fjerde og sidste del af støtteordningen er støtte til omlægning af kraftvarme til biomasse. Her gives støtten som investeringsstøtte til de kulfyrede kraftvarmeværker, der omlægger til biomasse. Kraftvarmeværket skal kanaliserer støtten, i form af reduceret varmepris, videre til de procesvirksomheder, der i dag køber procesvarme fra kraftvarmeværket.

”Energistyrelsen har allerede fået en del henvendelser fra virksomheder, som har projekter i støbeskeen. Det siger mig, at virksomhederne er klar til at tage del i den udfordring, vi står overfor med omlægning af Danmarks energiforsyning. Også fra erhvervslivets organisationer har jeg hørt, at der er store forventninger til ordningen”, siger Martin Lidegaard.

Udkast til Forslag til Lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produk-tionsprocesser er sendt i høring fredag den 15. februar 2013. Høringsfristen er fredag den 1. marts 2013 kl. 12.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Kontorchef Morten Pedersen, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 67 59, e-mail: mop@ens.dk
Chefkonsulent Kristian Sørensen, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 67 38, e-mail: khs@ens.dk
Fuldmægtig Dorte Wied Christensen, Energistyrelsen, tlf.: 33 92 67 47, e-mail: dwc@ens.dk

Lovforslaget

Kristian Havskov Sørensen
Chefkonsulent
Center for Global Rådgivning og Forhandling
Tlf.: 25 37 50 19
khs@ens.dk
 

Dorte Wied Christensen
Specialkonsulent
Center for Organisation
Tlf.: 33 92 67 47
dwc@ens.dk
 

Morten Pedersen
Kontorchef
Tlf.: 41 33 44 94
mop@ens.dk