Gå til indhold

Nyhed -

Total afleverer sin tilladelse til skifergas-efterforskning i Nordjylland

Det franske olieselskab Total opgiver endegyldigt sin efterforskning efter skifergas i Nordjylland. Total har formelt tilkendegivet, at man vil tilbagelevere sin tilladelse til Energistyrelsen. Klima-, energi- og forsyningsministeren vil ikke udstede nye tilladelser, førend en evaluering ligger klar.

Der er ikke nok skifergas i den nordjyske undergrund ved Dybvad til, at det kan betale sig at indvinde den kommercielt. Det er konklusionen på efterforskningsboringen i Dybvad ved Vendsyssel, som blev gennemført i 2015. Dermed er der sat et foreløbigt punktum for skifergas i Danmark.

”Jeg noterer mig, at Total har afleveret sin tilladelse. Det er ærgerligt for statskassen, som kunne have nydt godt af en ny indtægtskilde i en tid, hvor vi ser stærkt faldende indtægter fra Nordsøen. Omvendt er jeg glad for, at borgerne i Dybvad nu har fået klarhed over, at Total ikke vil fortsætte arbejdet i området”, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt.

Ministeren afventer evaluering

Regeringen har videreført et midlertidigt stop for nye tilladelser til efterforskning og indvinding af skifergas. Det var den daværende regering, der indførte stoppet 2012 for at sikre, at efterforskningen og indvindingen af skifergas kan ske sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt igangsætter nu en evaluering, hvor erfaringerne fra boringen i Nordjylland vil indgå.

”Jeg vil afvente evalueringens konklusion, før nye tilladelser kan komme på tale. Jeg ser dog stadig gerne, at selskaber investerer i efterforskning og indvinding af olie og gas i Danmark, både i Nordsøen og på land, så længe aktiviteterne kan ske sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Jeg synes ikke, vi skal fraskrive os fremtidige muligheder for efterforskning og indvinding af skifergas. Både af hensyn til Danmarks forsyningssikkerhed og med tanke på muligheden for indtægter fra en eventuel indvinding af skifergas i den danske undergrund”, siger Lars Chr. Lilleholt.

Fakta

  • I juni 2010 tildelte daværende klima- og energiminister Lykke Friis to tilladelser til efterforskning og indvinding af kulbrinter, hvor det efterforskningsmæssige mål er skifergas til Total E&P Denmark B.V. og Nordsøfonden.
  • I efteråret 2013 gennemførte Total overflyvninger af Nordsjælland for at foretage en såkaldt aero-gravimetrisk undersøgelse. På baggrund af undersøgelsen konkluderede Total i 2015, at yderligere efterforskningsaktiviteter efter gas i skiferlag ikke havde nogen positiv teknisk eller økonomisk værdi og opgav yderligere efterforskning.
  • I juni 2015 foretog Total en 3,6 km dyb prøveboring i Dybvad ved Vendsyssel, som bekræftede tilstedeværelsen af gas i skiferen, men viste at skiferlagtykkelsen var mindre end forventet. På baggrund af efterfølgende analyser vurderedes produktiviteten at være for lav til at kunne give et økonomisk rentabelt projekt.
  • Som afslutning på skifergasprojektet i Dybvad har Total gennemført miljømæssige undersøgelser for at dokumentere, at der ikke er sket nogen form for varig miljøskade, og området ved borepladsen bliver ført tilbage til dets oprindelige tilstand.

Kontakt:

Specialkonsulent Katja Scharmann, Center for Energiressourcer, tlf.: 33 92 66 72, ksc@ens.dk
Pressechef Ture Falbe-Hansen, mobil: 25 13 78 46, tfh@ens.dk

Emner

Tags


Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Pressekontakt

Ture Falbe-Hansen

Ture Falbe-Hansen

Pressekontakt Pressechef +45 25 13 78 46
Morten Christensen

Morten Christensen

Pressekontakt Specialkonsulent +45 33 92 68 58

Relaterede nyheder