Skip to main content

Urimelig kritik af Energistyrelsen i Berlingske

Nyhed   •   Jun 28, 2013 00:00 CEST

Energistyrelsen har ikke overhørt advarsler fra Natur-Energi om, at den tidligere praksis med tildeling af forsyningspligtbevillinger var ulovlig. Tværtimod betød henvendelsen fra Natur-Energi, at Energistyrelsen gik i gang med at ændre modellen, så der blev indført fri konkurrence blandt elleverandørerne.

Berlingske hævder i dag i, at Energistyrelsen overhørte advarsler fra energiselskabet Natur-Energi om, at den tidligere praksis med tildeling af forsyningspligtbevillinger var i strid med EU-lovgivningen, og at Energistyrelsen langt tidligere end oplyst blev opmærksom på, at den eksisterende praksis ikke kunne fortsætte. Det er ikke en korrekt fremstilling.

Rigsrevisionen har i efteråret 2012 kritiseret, at reguleringen af forsyningspligten ikke tidligere blev ændret til en model med fri konkurrence blandt elleverandørerne til bevillingerne. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard har 30. maj 2013 svaret Statsrevisorerne. Se svaret her.

Det var henvendelsen fra Natur-Energi og den efterfølgende dialog med virksomheden, der gjorde Energistyrelsen opmærksom på, at den eksisterende regulering ikke var holdbar.

Energistyrelsen havde et møde med Natur-Energi den 6. januar 2012, men spørgsmålet om hvorvidt der var et problem i forhold til EU-lovgivningen var ikke – som anført i Berlingskes artikel - et emne på mødet. Formålet med mødet var for Natur-Energi at fortælle, at de ville kunne tilbyde elkunderne bedre vilkår, hvis forsyningspligtbevillingerne kom i udbud.

"Vi modtager en ansøgning fra Natur-Energi 19. marts 2012 om at overtage bevillingen fra Frederikshavn Forsyning, som vi med bistand fra Kammeradvokaten behandler så hurtigt som muligt. Inden da var der alene uformelle drøftelser med Natur-Energi, som handlede om konkurrenceforholdene på elmarkedet. Det var ikke drøftelse om EU-retten", siger Energistyrelsens direktør Ib Larsen.

27. januar modtager Energistyrelsen et uformelt notat fra Natur-Energi, hvoraf heller ikke fremgår, at virksomheden mener, at den danske praksis er ulovlig, men hvor det anføres, at den er imod ”ånden” i EU-direktivet. Natur-Energi gør klart opmærksom på, at notatet er fortroligt og ikke må videresendes. Sidst i februar 2012 modtager Energistyrelsen en pakke fra Natur-Energi, som nu indeholder en EU-retlig vurdering, men fortsat har en uformel karakter. Denne vurdering indgår i Energistyrelsens overvejelser om hvorvidt der var behov for at ændre reguleringen af forsyningspligten.

Natur-Energi fremsender 19. marts 2012 en ansøgning om at overtage bevillingen fra Frederikshavn Forsyning, og Energistyrelsen beder herefter Kammeradvokaten om juridisk bistand.  Kammeradvokatens og styrelsens samlede vurdering fører til den konklusion, at den tidligere praksis ikke var holdbar og foreslås erstattet af en model, hvor bevillingerne til forsyningspligt skulle i udbud.

Folketinget blev orienteret om problemstillingen i klima-, energi- og bygningsministerens bidrag til betænkningen til L 176 Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (Fremme af konkurrencen på elmarkedet mv) – om engrosmodellen – der blev afgivet den 31. maj 2012.

Efterfølgende får ministeren hjemmel til den nye udbudsmodel, da Folketinget vedtager L 58 om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning (udstedelse af forsyningspligtbevillinger) den 21. december 2012.

Kontakt: Pressechef Ture Falbe-Hansen, Energistyrelsen, tlf: 33 92 68 56, mobil 25 13 78 46, e-mail: tfh@ens.dk

Fakta:

 1. Energistyrelsen har ikke registreret mail fra Natur-Energi den 14. december 2011, som anført af Berlingske.
   
 2. Energistyrelsen modtager mail af 20. december 2011 fra Natur-Energi, hvori der bl.a. efterspørges en forklaring på de kriterier, der lægges til grund for tildeling af bevillinger, dvs. kriterier om teknisk og finansiel kapacitet. Endvidere spørges om der er fri konkurrence om bevillingerne.
   
 3. Forespørgslen besvares telefonisk, idet der redegøres for, at der med teknisk kapacitet refereres til ledelseserfaring inden for tilsvarende virksomhed, og at der med finansiel kapacitet er et krav om et egenkapitalberedskab på 5 pct. Det oplyses også, at praksis er, at bevillinger ikke udbydes, men tildeles efter ansøgning. Samtidig aftales et møde den 6. januar 2012.
   
 4. På mødet den 6. januar 2012 medbringer Natur-Energi en præsentation om tildeling af forsyningspligtbevillinger, og den manglende konkurrence om disse bevillinger. I notatet lægges der vægt på, at Natur-Energi vil kunne tilbyde en lavere mark-up end den maksimalt tilladte. Natur-Energi taler for et udbud af forsyningspligtbevillinger.
   
 5. Den 27. januar 2012 modtager Energistyrelsen under hånden et udateret og uidentificeret notat fra Natur-Energi, hvori det bl.a. anføres, at den nuværende praksis vurderes at være i modsætning til ”ånden” i EU-direktivets krav om lige adgang til de nationale forbrugere. Natur-Energi gør opmærksom på, at notatet cirkuleres blandt ”forskellige politikere”. Telefonisk gøres opmærksom på, at notatet ikke må videresendes.
   
 6. I februar 2012 modtages en pakke med materiale fra Natur-Energi, som Natur-Energi udtrykkeligt anmoder om ikke bliver journaliseret. Pakken indeholder et notat af 20. februar 2012 om tildeling af forsyningspligtbevillinger, herunder en EU-retlig vurdering. Materialet har således uformel karakter, men har naturligvis indgået i Energistyrelsens overvejelser om reguleringen af forsyningspligten.
   
 7. Den 19. marts 2012 fremsender Natur-Energi en ansøgning om at overtage bevillingen til Frederikshavn Forsyning. Ansøgningen giver anledning til, at bevillingspraksis tages op til nærmere vurdering. 
   
 8. Som led i sin sagsbehandling tog Energistyrelsen kontakt til Kammeradvokaten, som den 20. april 2012 fremsendte et notat om udstedelse af bevillinger til forsyningspligt.

 

Svar til statsrevisorerne 30. maj 2013 vedr. beretning nr. 7/2012 om DONG Energy A/S ' elpriser

Ture Falbe-Hansen

Pressechef

Center for Organisation

Tlf.: 25 13 78 46

tfh@ens.dk