Skip to main content

Dansk CO2 udledning falder fortsat

Pressemeddelelse   •   Maj 08, 2014 02:00 CEST

Pressemeddelelse:

Når Eurostat tal viser en stigning i CO2-udledningen sidste år skyldes det alene, at Danmark importerede mindre strøm fra nabolandene i 2013 end i 2012. Hvis man korrigerer for handelen med el faldt CO2-udledningen med 3,5 pct. i 2013.

Eurostat’s statistiske kontor udsendte i går tal, der viser EU medlemslandenes CO2-udledning i 2013. Tallene viste, at udledningen steg med 6,8 pct. i Danmark sammenlignet med 2012 – den højeste stigning blandt alle 28 medlemslande. Tallene har skabt tvivl om, hvorvidt Danmark fortsat har kurs mod en faldende CO2-udledning.

Den store stigning skyldes imidlertid alene, at den danske import af strøm fra vores nabolande faldt kraftigt i 2013 sammenlignet med 2012, hvor vores nettoimport af elektricitet var stor. Det medførte en stigning i kulforbruget på kraftværkerne på 26,3 pct. og dermed en stigning i CO2-udledningen.

Der kan være store udsving fra år til år i forhold til, hvor meget strøm Danmark importerer og eksporterer fra f.eks. Norge og Sverige. Det afhænger blandt andet af, hvor meget det har regnet i disse lande. I år med lidt regn stiger elpriserne på det nordiske elmarked, og danske kraftværker vil dække en større del af strømforbruget. I år med meget nedbør er billedet omvendt. Her vil produktionen på vandkraftværkerne stige og kulforbruget i Danmark dermed falde. I 2012 faldt kulforbruget således med omkring 22 pct. og den faktiske CO2-udledning med 10,3 pct. sammenlignet med 2011.

For at få et mere retvisende billede af udviklingen i Danmark kan der korrigeres for de CO2-udledninger, der er forbundet med produktion af den elektricitet, der på årsbasis handles med udlandet, og der kan korrigeres for udsving i energiforbruget til opvarmning som følge af kolde og varme år. Når der korrigeres, viser Energistyrelsens tal, at CO2-udledningen faldt med 3,5 pct. i 2013, og dermed følger samme trend, som der er set de seneste mange år, jf. figuren neden for.

Danmarks faktiske udledning af CO2 fra energiforbruget er faldet med 11,7 mio. ton siden 1990 svarende til 22 pct. Renset for elhandel og klimaudsving er CO2-udledningen reduceret med 31 pct. siden 1990. Det er i øvrigt værd at bemærke, at den del af CO2-udledningen, der svinger meget fra år til år, er reguleret af kvotesystemet, så stigning i dansk udledning modsvares af reduktion i andre landes udledninger – og omvendt.

Energistyrelsens opgørelsesmetode afviger fra Eurostats opgørelsesmetode af CO2-udledningen for energivarer. De væsentligste forskelle består i behandlingen af udenrigsluftfart, valg af emissionsfaktorer og metode for beregning af udvikling i CO2-udledningen. For begge opgørelser gælder at beregningen er baseret på foreløbige tal, hvorfor der er nogen usikkerhed tilknyttet.

Pressemeddelelse fra 21.marts 2014 om den foreløbige energistatistik, Årlig energistatistik

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk
 

Mikkel Sørensen
Kontorchef
Center for Klima og Energiøkonomi
Tlf.: 33 92 67 26
mis@ens.dk