Skip to main content

Høj elforsyningssikkerhed i Danmark

Pressemeddelelse   •   Aug 31, 2015 02:00 CEST

Ny analyse viser, at effekttilstrækkeligheden i elsystemet er god, men særligt i Østdanmark kan den blive udfordret efter 2020.

Danske elforbrugere kan sove roligt. Elforsyningssikkerheden herhjemme er i dag 99,99 pct., svarende til at en forbruger ikke har el i omkring 40 minutter om året. Men det danske elsystem er under hastig forandring. Energistyrelsen har i samarbejde med centrale aktører fra energisektoren vurderet, hvordan udbygningen med vedvarende energi og flere kabelforbindelser til udlandet vil påvirke elsystemet i de kommende år.

Som en central del af arbejdet er den nedsatte projektgruppe blevet enig om, hvordan man skal opgøre elforsyningssikkerhed, og gruppen er kommet med 10 anbefalinger, der skaber rammerne for en mere regional tilgang til udvikling af analyser for elforsyningssikkerhed i Danmark.

Rapport: Elforsyningssikkerhed i Danmark, 2015,

Energistyrelsen har som led i arbejdet beregnet, om produktionskapaciteten i elsystemet forventes at være tilstrækkelig til at dække efterspørgslen efter el frem til 2025. Analysen viser, at effekttilstrækkeligheden i dag er god, og det forventes, at den fortsat vil være god frem mod 2025. Den kan dog blive udfordret i Østdanmark efter 2020.

Det danske elsystems afhængighed af udlandet vil blive større i fremtiden. Det bliver derfor af stigende betydning at sikre, at overføringskapaciteten i udlandsforbindelserne er tilgængelige. Energistyrelsens beregninger indikerer, at tidsforskydningerne mellem de forskellige nabolande i elforbrug, vindkraftproduktion og solcelleproduktion giver mulighed for i betydeligt omfang at ”dele forsyningssikkerhed”.

Samtidig viser analysen, at de eksisterende vindmøller, og den vindkraft, der er aftalt i energiaftalen fra 2012, bidrager væsentligt til effekttilstrækkeligheden i prognoserne for 2025. Yderligere vindkraft vil have en mere beskeden, positiv effekt på elforsyningssikkerheden.

Beregning af effekttilstrækkelighed på SISYFOS-modellen, 2015,

Tættere samarbejde med nabolandene om elforsyningssikkerhed er en hjørnesten i den kommende Energiunion. Europa-Kommissionen vil under den kommende revision af elforsyningssikkerheds­direktivet udarbejde en europæisk metode til vurdering af effekttilstrækkelighed i medlemsstaterne. Anbefalingerne og opgørelsesmetoden fra projektet kan udgøre et indspil til processen fra dansk side.

Konsulentfirmaet Damvad har udarbejdet en uafhængig konsulentanalyse om forskellige forbrugergruppers omkostninger ved planlagte og ikke-planlagte strømafbrydelser. Analysen viser, at industri og servicevirksomheder har signifikant højere omkostninger end landbruget og husholdninger ved strømafbrydelser, og varsling af strømafbrydelser kan bidrage til en betydelig reduktion af omkostninger for samtlige forbrugergrupper.

Analyse af omkostninger ved afbrydelser af elforsyning, Damvad 2015

Fakta:

Projektet blev igangsat i januar 2015 med følgende deltagere: Energistyrelsen (formand), Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, DI, Danmarks Vindmølleforening, Energinet.dk, Forbrugerrådet Tænk, Landbrug & Fødevarer og Vindmølleindustrien

Lykke Mulvad Jeppesen
Kontorchef
Center for Forsyning
Tlf.: 33 92 67 28
LYJ@ens.dk

Edward James-Smith
Chefkonsulent
Center for Forsyning
Tlf.: 33 92 75 44
ejs@ens.dk

Ture Falbe-Hansen
Pressechef
Center for Organisation
Tlf.: 25 13 78 46
tfh@ens.dk