Skip to main content

Lettere at opfylde VE-målet for transport i 2020

Pressemeddelelse   •   Jan 14, 2016 23:36 CET

Ny analyse af Danmarks EU mål for vedvarende energi i transportsektoren viser, hvordan 10 pct. målet kan nås i 2020.

Energistyrelsen har udarbejdet en analyse, der opstiller forskellige eksempler på hvordan EU’s mål om 10 pct. vedvarende energi i transportsektoren kan nås. Analysen forventes drøftet i energiforligskredsen i starten af februar.

Generelt kan det konkluderes, at det med de seneste ændringer i EU’s regler for målopfyldelse, er blevet lettere at opfylde målet. Det er således ikke længere nødvendigt at øge iblandingskravet for biobrændstoffer til 10 pct., som det ellers er angivet i energiaftalen fra 2012.

Vedvarende el anvendt til tog bidrager nu ganske betydeligt til opfyldelsen af målet. Der er dog ikke ændret på, at elbiler kun i begrænset omfang vil bidrage, til trods for, at deres bidrag er blevet fordoblet med de nye regneregler.

Det fremgår endvidere af analysen, at anvendelse af biogas i f.eks. rutebusser eller andre tunge køretøjer vil kunne give et bidrag til målopfyldelsen.

Tilbage står, at biobrændstoffer fortsat vil være primær leverandør, når målet skal opfyldes.

Tre eksempler på opfyldelse af mål om 10 pct. VE i 2020

Der er regnet på 3 eksempler, der vil kunne opfylde målet. I alle tre eksempler indgår følgende bidrag, der forventes opnået under den nuværende regulering:

  • Det gældende iblandingskrav for biobrændstoffer giver 5,6 pct.
  • Vedvarende el til vej giver 0,1 pct.
  • Vedvarende el til bane giver 1,9 pct.

Dette efterlader en manko på 2,4 pct. der er opfyldt på forskellig vis, men overvejende med biobrændstoffer, i de tre eksempler:

Eksempel 1: 8,15 pct. generelt iblandingskrav for biobrændstoffer samt krav om 0,5 pct. avancerede biobrændstoffer.

Eksempel 2: Som eksempel 1, men kravet om anvendelse af avancerede biobrændstoffer øges og målrettes mod 2.g. bioethanol.

Eksempel 3: 7,65 pct. generelt iblandingskrav for biobrændstoffer, 340 busser på biogas samt 0,25 pct. avancerede biobrændstoffer (ud over biogas anvendt i busser).

Resultaterne kan aflæses nedenfor, hvor det sammenholdes med dels et iblandingskrav på 10 pct. for biobrændstoffer og dels hvor meget den nuværende nationale regulering mv. bidrager med i 2020. Y-aksen angiver pct. point i forhold til 10 pct. kravet.

Opfyldelse af 10 pct. EU-mål for VE i transportsektoren

Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til energiproduktion og forsyning, transport og forbrug af energi, herunder energieffektivisering og -besparelser samt nationale CO2-mål og indsats til begrænsning af udledningen af drivhusgasser.

Vi har desuden ansvaret for brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Vi er ca. 400 beskæftiget i Energistyrelsen.