Genopbygningen af Tyra-feltet, en investering på 21 milliarder DKK, vil sænke CO2 udledningen med 30% sammenlignet med eksisterende installationer.
Genopbygningen af Tyra-feltet, en investering på 21 milliarder DKK, vil sænke CO2 udledningen med 30% sammenlignet med eksisterende installationer.

Press release -

Total: Nordsø-aktiviteterne vil bidrage til at nå 70% CO2 målet i 2030

Som operatør af DUCs olie- og gasaktiviteter i den danske del af Nordsøen har Total
deltaget i arbejdet, som er pågået i klimapartnerskabet for energi og forsyning, et af 13 klimapartnerskaber nedsat af regeringen. Arbejdet er ledet af Henrik Poulsen, adm. direktør i Ørsted. Total har bidraget til de anbefalinger, som regeringen nu præsenteres for.

Konklusionen er klar: DUC og Total er en del af løsningen til at nå CO2 reduktionsmålet i 2030.

De scenarier, som tegner fremtidens energiefterspøgsel og samtidig indfrier Paris-aftalens mål, viser, at olie og gas vil blive ved med at udgøre en vigtig del af energimixet i kommende årtier. Når det kommer til olie- og gasproduktion, har produktionen i Nordsøen allerede et af verdens laveste CO2 aftryk. Derfor er det afgørende at fortsætte de danske Nordsøaktiviteter.

”Total har en klar ambition om at bekæmpe de globale klimaforandringer og om at fortsætte med at reducere vores CO2 aftryk. Vi arbejder kontinuerligt med at finde og gennemføre CO2 reduktioner og med at simplificere og sikre bedre udnyttelse af vores infrastruktur gennem en række initiativer som f.eks. energieffektivisering, optimerede processer, digitalisering, elektrificering og nye teknologier,” fortæller Patrick Gilly, adm. direktør for Totals aktiviteter i den danske Nordsø.

Et mix af flere reduktionstiltag

Med support fra vores DUC-partnere Noreco og Nordsøfonden arbejder Total målrettet for en ansvarlig udvikling af den danske Nordsø og med at accellerere skiftet til en mere bæredygtig lav-emissions drift i Nordsøen, der støtter op om markedets efterspørgsel efter olie og gas.

”Vi har integreret klima-initiativer i vores strategi, og vi ser Paris-aftalens mål som et afgørende skridt i kampen mod klimaforandringer. Virkeligheden er, at både grøn og konventionel energi vil være en del af energimixet i mange år endnu, fordi vindkraft ikke kan indfri energibehovet alene. Naturgas spiller en nøglerolle i den europæiske energitransition, fordi gas kan erstatte kul i Europas mange kulkraftværker,” forklarer Gilly og peger på, at naturgas har et meget lavere CO2 aftryk end kul. Europas gasefterspørgsel vil være betydelig, selv den dag Danmark er stoppet med at bruge naturgas.

”Verden vil gradvist skifte til grøn energi, og vi er en del af den omstilling. Frem mod 2030 vil vi gennemføre yderligere CO2 reduktioner gennem energieffektivisering, og når det er økonomisk muligt, også gennem løsninger for elektrificering samt CO2 opsamling og -lagring,” fortsætter Gilly.

Energieffektivitet

I de seneste 15 år har DUC i samarbejde med Energistyrelsen arbejdet for at reducere CO2 emissioner gennem målrettede energieffektiviseringstiltag og nye energy management systemer. Initiativer der har bidraget til at reducere CO2 emissionerne med 30%.

”Vi sigter mod at reducere DUC-udledningerne med yderligere 400-500 ktons CO2 om året frem mod 2030, og dette vil ske gennem centrale aktiviteter såsom optimering af brændstofforbruget, reduceret flaring, forenkling af den eksisterende Nordsøinfrastruktur og optimeringer af vores forsyningskæde,” forklarer Gilly.

Ombygningen af Tyra-feltet, en investering på 21 milliarder kr., sænker CO2 udledningen med 30% sammenlignet med de eksisterende installationer.

Elektrificering

Total undersøger i øjeblikket sammen med DUC-partnerne mulige elektrificeringsscenarier af DUC-installationerne. Elektrificering har potentiale til at reducere brugen af naturgas som strømkilde. Det anslås, at den potentielle årlige reduktion fra elektrificering er 100-400 ktons CO2 inden 2030.

”Elektrificering af produktionsplatforme er en kompleks udfordring, både teknisk og økonomisk, og det vil kræve en infrastruktur, hvor platformene kan fungere både sikkert og operationsmæssigt pålideligt, mens de drives af vedvarende intermitterende energi, 250 km ude på havet. Et sådant scenarie kræver betydelige investeringer og stærke partnerskaber,” fortæller Gilly.

CO2 opsamling og -lagring

Både det internationale energiagentur IEA, FNs klimapanel IPCC og det danske klimaråd mener, at CO2 opsamling og -lagring (CCS) er en nødvendig reduktionsteknologi for at nå klimamålene.

Total medvirker i en række CCS-projekter i Nordsøen, hvor vi anvender vores ekspertise og indgående viden om geologiske formationer, samtidig med at vi opnår værdifuld erfaring fra en række store pilotprojekter, såsom Northern Lights-projektet i Norge i partnerskab med Equinor og Shell.

”Vi kan hjælpe Danmarks største CO2 udledere med at reducere deres aftryk gennem store CCS-initiativer, men det er en dyr vej at vælge, som kræver både politiske incitamenter og offentlig-private partnerskaber for at få det til at ske,” forklarer Gilly og konkluderer:

”Verdenssamfundet er afhængigt af olie og gas på mange måder og vil fortsat være det i overgangsfasen til vedvarende energi. Samtidig med at vi udbygger vores portefølje af aktiviteter inden for lav-emissions og vedvarende energi, forpligtiger vi os til at levere olie og gas til markedet på en ansvarlig måde. Vi må alle tage del i den grønne omstilling og bidrage, hvor vi kan - det gør Total også.”

Presseinformation

I den aktuelle udfordrende situation, hvor verdenssamfundet er optaget af bekæmpelse af effekten af COVID-19 bør fokus og indsats rettes mod håndtering af denne situation. Total vil derfor ikke være tilgængelig for medieinterviews og yderligere kommentarer til klimapanelets rapport på dette tidspunkt.

MERE INFORMATION

Sådan reducerer Total CO2 mod 2030:

 • Energieffektivisering kan reducere med 400-500 ktons CO2 pr. år: Reduktionen kommer fra at genopbygge Tyra-feltet, reducere brændstofforbrug og flaring, optimere installationer og produktion og ved at øge digitalisering af drift og vedligeholdelse. Energieffektiviseringstiltag omfatter også optimering af forsyningskæden som skibe, helikoptere, lagre og kontorer.
 • Elektrificering har potentialet til at reducere med 100-400 ktons CO2 pr. år. Til sammenligning har en gennemsnitlig ny bil i Danmark et brændstofforbrug, der udleder cirka 3 tons CO2 [20.000 km / år]. En reduktion på 300 ktons svarer til at fjerne 100.000 nye biler med fossilt brændstof fra vejene.

Potentialet for CO2 opsamling og -lagring i den danske Nordsø:

 • Total har infrastruktur, der kan bruges til CO2 opsamling og -lagring (CCS) i udtømte reservoirer, der er egnede til CO2 lagring - såvel som stor intern CCS-ekspertise.
 • CO2 fylder 250 gange mindre, når det lagres i undergrunden end i atmosfæren, fordi det er komprimeret.
 • Det er sikkert at opbevare CO2 i udtømte olie- og gaslagre, da den lagrede CO2 ikke kan lække på grund af reservoirernes naturlige forsegling.
 • GEUS vurderer, at det er muligt at opbevare helt op til 22 milliarder tons CO2 i den danske undergrund - svarende til Danmarks samlede årlige CO2-emission i 500-1000 år.
 • Beregninger viser, at det er muligt at opbevare helt op til 5 millioner tons CO2 pr. år i den danske del af Nordsøen allerede i 2030. En reduktion, der svarer til mere end en tiendedel af Danmarks nuværende årlige CO2 udledning. Opbevaringspotentialet vil stige i årene 2030-2050, når flere Nordsø-reservoirer udtømmes.
 • De geologiske formationer i Nordsøen er særligt velegnede til CO2 lagring.


Andre mulige tiltag: 

Power-to-X: Total støtter et innovationsprojekt, der ser på udfordringerne ved at lagre vindenergi fra flydende vindmøller via elektrolyse, der omdanner elektricitet til brint. Dette kan løse en vigtig udfordring i at sikre pålidelig grøn energiforsyning til at køre offshore platformene på dage uden vind.


Andre fakta:

 • Siden den første olieproduktion i 1972 har Nordsøaktiviteterne bidraget med 415 milliarder DKK i statsindtæger og bidrager fortsat markant til det danske velfærdssystem og finansiering af den grønne omstilling.
 • Det aktuelle årlige olie- og gas offshore CO2 aftryk fra DUC-aktiviteterne som følge af den energianvendelse, der er nødvendig for at drive selve udvindingen udgør 1.200 ktons CO2, svarende til 2,6% af Danmarks samlede CO2 udledning.
 • Ifølge en undersøgelse fra Stanford universitet har Nordsøens olie- og gasproduktion et af verdens laveste CO2 aftryk.
 • I Danmark ser Total i øjeblikket desuden på muligheder inden for offshore wind – i tillæg til eksisterende olie- og gasaktiviteter.

ENGLISH VERSION OF PRESS RELEASE ATTACHED 

Subjects

Tags


Om Total Exploration & Production i Danmark

Total er den største olie- og gasoperatør i Danmark, som har en stolt olie- og gasindustri, der strækker sig mere end et halvt århundrede tilbage. Under Total’s ledelse er Danmarks upstream-industri klar til et nyt kapitel med fuld ombygning af Tyra feltet og den tilhørende gasinfrastruktur, som vil understøtte energisikkerhed og energiomstillingen i Danmark og Europa.

Olie blev opdaget for første gang i den danske del af Nordsøen i 1967, og kommerciel produktion begyndte i 1972. I 2018 var produktionsandelen i Danmark omkring 97.000 tønder olie og 334 millioner standard kubikmeter gas pr. dag.

Totals tilstedeværelse i Danmark blev understreget med købet af Maersk Oil og overtagelsen af operatørskabet af Dansk Undergrunds Consortium (DUC). DUC står for 85% af olieproduktionen og 97% af gasproduktionen i Danmark og yder dermed et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse.

Om Total

Total er en global energivirksomhed, som producerer og markedsfører brændstoffer, naturgas og strøm fra lavemissionskilder. Vores 100.000 medarbejdere er drevet af ambitionen om at producere og levere bedre energi, der er mere sikker, billigere og renere og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Vi har aktiviteter i mere end 130 lande og det er vores ambition at være den ansvarlige energikoncern.

Related content