Skip to main content

Tutkimusuutinen: Upadasitinibilla saavutettiin faasi III nivelreumatutkimuksessa kaikki ensisijaiset ja toissijaiset (tärkeysjärjestyksessä) päätetapahtumat sekä paremmuus adalimumabiin verrattuna

Lehdistötiedote   •   Kesä 01, 2018 08:00 EEST

 • SELECT-COMPARE-tutkimuksessa upadasitinibilla (15 mg kerran vuorokaudessa) saavutettiin molemmat ensisijaiset päätetapahtumat. Viikon 12 kohdalla 71 prosenttia potilaista saavutti ACR20-vasteen ja 29 prosenttia saavutti kliinisen remission1
 • Myös kaikki toissijaiset (tärkeysjärjestyksessä) päätetapahtumat saavutettiin viikon 12 kohdalla: vähäisen tautiaktiivisuuden (45 prosenttia) ja ACR50-vasteen (45 prosenttia) saavuttivat tilastollisesti merkitsevästi useammat upadasitinibihoitoa saaneet kuin adalimumabihoitoa saaneet (29 prosenttia kummankin päätetapahtuman osalta) 1
 • Upadasitinibi esti radiologista etenemistä viikon 26 kohdalla merkitsevästi enemmän kuin lumelääke1
 • Upadasitinibin turvallisuusprofiili vastasi aiemmin raportoituja tuloksia, eikä uusia turvallisuus­signaaleja havaittu1–6
 • AbbVien tutkimuslääke upadasitinibilla on saavutettu ensisijaiset päätetapahtumat faasi III kliinisessä SELECT-COMPARE-tutkimuksessa, jossa upadasitinibia arvioidaan potilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea nivelreuma, metotreksaattitaustahoito vakaalla annoksella ja riittämätön vaste. 12 hoitoviikon jälkeen upadasitinibilla (15 mg kerran vuorokaudessa) saavutettiin ACR20-vasteena ja kliinisen remissionb ensisijaiset päätetapahtumat vs. lumelääke.1 Myös kaikki toissijaiset (tärkeysjärjestyksessä) päätetapahtumat vs. lumelääke tai adalimumabi (40 mg joka toinen viikko) saavutettiin.1

  Nivelreumaa sairastaa arviolta 23,7 miljoonaa henkilöä eri puolilla maailmaa, ja kyseessä on krooninen ja invalidisoiva sairaus.15

  SELECT-COMPARE -tutkimuksessa viikon 12 kohdalla ACR20-vasteen saavutti 71 prosenttia niistä potilaista, jotka saivat upadasitinibia 15 mg suun kautta kerran vuorokaudessa, kun taas lumeryhmässä tähän pääsi 36 prosenttia.1 Kliinisen remission, jota mitattiin DAS28(CRP) -pisteiden (Disease Activity Score 28 [C-reaktiivinen proteiini]) perusteella, saavutti viikon 12 kohdalla tilastollisesti merkitsevästi suurempi osa upadasitinibia saaneista potilaista kuin lumelääkettä saaneista (29 % vs. 6 %).1 Viikon 12 kohdalla ACR50/70-vasteen saavutti upadasitinibiryhmässä 45/25 prosenttia potilaista ja lumeryhmässä 15/5 prosenttia.1 Lisäksi vähäinen tautiaktiivisuus (LDA) arvioituna DAS28(CRP)-pisteiden perusteella havaittiin viikon 12 kohdalla 45 prosentilla upadasitinibiryhmän potilaista, 29 prosentilla adalimumabiryhmän potilaista ja 14 prosentilla lumeryhmän potilaista.1

  SELECT-COMPARE: Tehotulokset viikolla 12
  Upadasitinibi 15 mg (n = 651) Adalimumabi 40 mg joka 2. viikko (n = 327) Lume (n = 651)
  ACR20a 71 %***# 63 % 36 %
  ACR50a 45 %***### 29 % 15 %
  ACR70a 25 %***### 13 % 5 %
  Kliininen remissio (DAS 28-CRP)b 29 %***### 18 % 6 %
  Vähäinen tautiaktiivisuus (DAS28-CRP)c 45 %***### 29 % 14 %

  Ensisijaisia päätetapahtumia olivat ACR20-vaste ja kliininen remissio DAS28(CRP)-pisteiden perusteella, upadasitinibi vs. lumelääke (paremmuus). Rankkeerattuja toissijaisia päätetapahtumia olivat ACR50 vs. adalimumabi (sekä vähintään samanarvoisuus että paremmuus) ja LDA vs. adalimumabi (vähintään samanarvoisuus) ja vs. lume (paremmuus). Mitään muita vertailuja ei korjattu multiplisiteetin suhteen. Kaikkia rankkeerattuja toissijaisia päätetapahtumia ei näytetä.

  a ACR20/50/70 on American College of Rheumatology -järjestön määritelmän mukaan 20 %/50 %/70 % koheneminen aristavien ja turvonneiden nivelten määrässä sekä 3 seuraavista: potilaan kipuarvio, yleisestä tautiaktiivisuudesta ja fyysisestä toimintakyvystä sekä lääkärin yleisarvio tautiaktiivisuudesta ja akuutin vaiheen reaktantit (erittäin herkkä C-reaktiivinen proteiini).

  b Kliinisen remission määritelmänä oli alle 2,6 pistettä DAS28 (CRP) -asteikolla (Disease Activity Score [C-reaktiivinen proteiini], 28 niveltä).

  c Vähäisen tautiaktiivisuuden määritelmänä oli korkeintaan 3,2 pistettä kliinisen vasteen DAS28 (CRP) -asteikolla (Disease Activity Score [C-reaktiivinen proteiini]).

  ***Tilastollinen merkitsevyys tasolla 0,001 verrattaessa lumelääkkeeseen.

  #Tilastollinen merkitsevyys tasolla 0,05 verrattaessa adalimumabiin.

  ###Tilastollinen merkitsevyys tasolla 0,001 verrattaessa adalimumabiin.

  Tutkimustuloksissa havaittiin myös upadasitinibin paremmuus adalimumabiin nähden sellaisten toissijaisten (tärkeysjärjestyksessä) päätetapahtumien osalta, joissa ryhmiä verrattiin tilastollisesti toisiinsa.1 Viikon 12 kohdalla 45 prosenttia upadasitinibipotilaista saavutti ACR50-vasteen, kun taas adalimumabiryhmän luku oli 29 prosenttia.1 Upadasitinibi oli parempi kuin adalimumabi myös kivunlievityksessä potilaan kipuarvion (VAS-kipujana [Visual Analog Scale]) perusteella arvioituna ja fyysisen toimintakyvyn kohenemisessa Health Assessment Questionnaire-Disability Index -mittarilla arvioituna (HAQ-DI) viikon 12 kohdalla.1

  26 hoitoviikon jälkeen upadasitinibi (n = 593) esti radiologista etenemistä tilastollisesti merkitsevästi verrattuna lumelääkkeeseen (n = 599), kun mittarina oli muokattujen Sharp-kokonaispisteiden (mTSS) muutos lähtötilanteesta (0,24 vs. 0,92, p < 0,001).1

  SELECT-COMPARE -tutkimuksessa upadasitinibin turvallisuusprofiili vastasi aiemmin ilmoitettuja tuloksia.1–6 Uusia turvallisuussignaaleja ei havaittu.1 Vakavia haittatapahtumia ilmeni alkuperäisen satunnaistetun hoidon aikana (viikolle 26 asti) 3,7 prosentilla upadasitinibipotilaista, 4,3 prosentilla adalimumabipotilaista ja 2,9 prosentilla lumeryhmän potilaista.1 Vakavia infektioita esiintyi 1,8 prosentilla upadasitinibiryhmässä, 1,5 prosentilla adalimumabiryhmässä ja 0,8 prosentilla lumeryhmässä. Viikolle 26 asti arvioituna upadasitinibiryhmässä ei ollut kuolemantapauksia, adalimumabiryhmässä oli kaksi kuolemantapausta (0,6 prosenttia) ja lumeryhmässä kaksi kuolemantapausta (0,3 prosenttia).1 Vahvistettuja huomattavia kardiovaskulaarihaittatapahtumia (MACE) ei ilmoitettu upadasitinibiryhmässä viikolle 26 asti arvioituna.1 Viikolle 26 asti arvioituna adalimumabiryhmässä oli kaksi MACE-tapahtumaa (0,6 prosenttia) ja lumeryhmässä kolme (0,5 prosenttia).1 Kun tarkastellaan vahvistettuja laskimotromboembolia­tapahtumia (VTE) viikolle 26 asti, yhdellä upadasitinibiryhmän potilaalla oli syvä laskimotukos (0,15 prosenttia) ja toisella keuhkoembolia (0,15 prosenttia), kun taas adalimumabiryhmässä kolmella potilaalla oli keuhkoembolia (0,92 prosenttia) ja yhdellä lumeryhmän potilaalla oli keuhkoembolia (0,15 prosenttia).1 Koko SELECT-nivelreumatutkimusohjelmassa lumekontrolloidun hoidon ja jatkovaiheiden aikana syvien laskimotukosten ja keuhkoembolian esiintyvyysluvut ovat olleet samaa luokkaa kuin esiintyvyyden taustataso nivelreumapotilailla.1–4, 16–18

  SELECT-COMPARE-tutkimus1

  SELECT-COMPARE on faasi III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus, joka arvioi upadasitinibin turvallisuutta ja tehoa verrattuna lumelääkkeeseen ja adalimumabiin aikuispotilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea nivelreuma, metotreksaattitaustahoito vakaalla annoksella ja riittämätön vaste. Potilaat saivat metotreksaattitaustahoitoa, ja heidät satunnaistettiin suhteessa 2:2:1 saamaan upadasitinibia (15 mg kerran vuorokaudessa), lumelääkettä tai adalimumabia (40 mg injektiona ihon alle joka toinen viikko). Ensimmäisen vaiheen ensisijaisiin päätetapahtumiin kuului niiden tutkimushenkilöiden prosenttiosuus vs. lume, jotka saavuttivat ACR20-vasteen ja kliinisen remission (DAS28[CRP]-mittarilla arvioituna) 12 hoitoviikon jälkeen. Toissijaiset (tärkeysjärjestyksessä) päätetapahtumat olivat mTSS-pisteiden (muokatut Sharpin kokonaispisteet) muutos verrattuna lumehoitoon, sekä seuraavat päätetapahtumat verrattuna adalimumabiin: ACR50-vasteen saavuttaneiden tutkittavien osuus; vähäinen tautiaktiivisuus (LDA); kivun muutos potilaan kipuarvion mukaan (VAS-janalla) ja fyysisen toimintakyvyn muutokset arvioituna Health Assessment Questionnaire-Disability Index -mittarilla (HAQ-DI). SELECT-COMPARE -tutkimus on edelleen käynnissä, ja siihen kuuluu 48 viikon pituinen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu hoitovaihe ja sen jälkeen pitkäkestoinen jatkovaihe (enintään viisi vuotta). Tutkimuksesta voi hakea lisätietoa osoitteesta www.clinicaltrials.gov (NCT02629159).

  SELECT-tutkimusohjelma

  Faasi III SELECT-nivelreumatutkimusohjelmassa upadasitinibi lääkevalmistetta arvioidaan kuudessa tutkimuksessa yli 4 000 potilaalla, joilla on keskivaikea tai vaikea nivelreuma. Tutkimuksissa arvioidaan tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä useissa erilaisissa nivelreumapotilasryhmissä. Keskeisiä arvioitavia tehomittareita ovat ACR-vasteet, Disease Activity Score (DAS28-CRP) -pisteet ja radiologisen etenemisen estyminen. Lisätietoa näistä tutkimuksista on osoitteessa www.clinicaltrials.gov (NCT02706847, NCT03086343, NCT02629159, NCT02706873, NCT02706951, NCT02675426).

  Tietoa upadasitinibista

  AbbVien kehittämä upadasitinibi on tutkimusvaiheessa oleva, suun kautta otettava lääkeaine, joka on kehitetty estämään selektiivisesti JAK1:n toimintaa. JAK1:lla on suuri merkitys immuunivälitteisten sairauksien patofysiologiassa.7,8 Upadasitinibia arvioidaan parhaillaan faasi III tutkimuksissa nivelreuman, nivelpsoriaasin ja Crohnin taudin hoidossa, ja sen käyttöä tutkitaan myös haavaisen paksusuolitulehduksen, selkärankareuman, atooppisen ihottuman ja jättisoluarteriitin hoidossa.9–14, 19

  Upadasitinibi on tutkimusvaiheessa oleva suun kautta otettava lääkeaine, jolla ei ole myyntilupaa. Upadasitinibin turvallisuutta ja tehoa ei ole vahvistettu.

  Tietoa adalimumabista

  Adalimumabi on AbbVien kehittämä lääkeaine, jota käytetään nivelreuman, moninivelisen lastenreuman, entesiitteihin liittyvän niveltulehduksen, selkärankareuman, aksiaalisen spondylartriitin (ilman radiografista näyttöä selkärankareumasta), nivelpsoriaasin, läiskäpsoriaasin, hidradenitis suppurativan, Crohnin taudin, haavaisen paksusuolitulehduksen ja ei-infektioperäisen uveiitin hoitoon. Adalimumabin kohteena on tuumorinekroositekijä (TNFα) -proteiini, joka on mukana elimistön immuuni(puolustus)järjestelmässä. Sitoutumalla TNFα-proteiiniin adalimumabi vähentää edellä mainittuihin tulehduksellisiin sairauksiin liittyviä tulehdusprosesseja.

  Adalimumabin ja metotreksaatin yhdistelmä on tarkoitettu keskivaikeaa tai vaikeaa, aktiivista nivelreumaa sairastavien aikuispotilaiden hoitoon silloin, kun varsinaisilla taudin kulkuun vaikuttavilla reumalääkkeillä (DMARD) kuten metotreksaatilla ei ole saatu riittävää vastetta. 20

  Lisätietoja:

  Anne Lehtonen
  Lääketieteellinen johtaja, AbbVie Oy
  +358 40 9022 397
  anne.lehtonen@abbvie.com

  Anna Kojo
  Viestintäpäällikkö, AbbVie Oy
  +358 50 3085 616
  anna.kojo@abbvie.com

  FIUPC18019/05.2018

  _______________________

  1 AbbVie. Arkistotiedot, ABVRRTI66053.
  2 AbbVie. Arkistotiedot, ABVRRTI65458.
  3 AbbVie. Arkistotiedot, ABVRRTI64730.
  4 AbbVie. Arkistotiedot, ABVRRTI64466.
  5 Kremer JM, Emery P, Camp HS ym. A Phase 2b study of ABT-494, a selective JAK1 inhibitor, in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to anti-TNF therapy. Arthritis Rheumatol 2016; (doi:10.1002/art.39801): 7.7 [ennakkojulkaisu verkossa].
  6 Genovese MC, Smolen JS, Weinblatt ME ym. A randomized Phase 2b study of ABT-494, a selective JAK1 inhibitor in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to methotrexate. Arthritis Rheumatol 2016;(doi: 10.1002/art.39808): 7.7 [ennakkojulkaisu verkossa].
  7 Voss, J ym.; Pharmacodynamics Of a Novel Jak1 Selective Inhibitor In Rat Arthritis and Anemia Models and In Healthy Human Subjects. [abstrakti]. Arthritis Rheum 2013;65 Suppl 10 :2374. DOI: 10.1002/art.2013.65.issue-s10
  8 Pipeline – Our Science | AbbVie. AbbVie. 2017. Saatavana osoitteessa: https://www.abbvie.com/our-science/pipeline.html
  9 A Study Comparing ABT494 to Placebo in Subjects With Rheumatoid Arthritis on a Stable Dose of Conventional Synthetic Disease Modifying Antirheumatic Drugs (csDMARDs) Who Have an Inadequate Response to csDMARDs Alone (SELECT-NEXT). ClinicalTrials.gov. 2018. Saatavana osoitteessa https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02675426
  10 A Study Comparing Upadacitinib (ABT-494) to Placebo and to Adalimumab in Participants With Psoriatic Arthritis Who Have an Inadequate Response to at Least One Non-Biologic Disease Modifying Anti-Rheumatic Drug (SELECT - PsA 1). ClinicalTrials.gov. 2018. Saatavana osoitteessa: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03104400
  11 A Study of the Efficacy and Safety of Upadacitinib (ABT-494) in Subjects With Moderately to Severely Active Crohn's Disease Who Have Inadequately Responded to or Are Intolerant to Biologic Therapy. Clinicaltrialsgov. 2018. Saatavana osoitteessa https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03345836. 
  12 A Study Evaluating the Safety and Efficacy of Upadacitinib in Subjects With Active Ankylosing Spondylitis (SELECT Axis 1). 2018. Saatavana osoitteessa https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT03178487.
  13 A Study to Evaluate the Safety and Efficacy of ABT-494 for Induction and Maintenance Therapy in Subjects With Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis. ClinicalTrials.gov. 2018. Saatavana osoitteessa https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02819635
  14 A Study to Evaluate ABT-494 in Adult Subjects With Moderate to Severe Atopic Dermatitis. ClinicalTrials.gov. 2018. Saatavilla osoitteesta https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02925117
  15 Maailman terveysjärjestö WHO. The Global Burden of Disease, 2004 Update. Saatavana osoitteessa http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/GBD_report_2004update_full.pdf. Luettu 5.3.2018.
  16 Kim SC. Risk of Venous Thromboembolism in Patients with Rheumatoid Arthritis. Arthritis Care & Research. Vol. 65, No. 10, lokakuu 2013, pp 1600–1607.
  17 AbbVie. Arkistotiedot, ABVRRTI64959.
  18 AbbVie. Arkistotiedot, ABVRRTI66056.
  19 AbbVie's (ABBV) CEO Richard Gonzalez on Q4 2017 Results - Earnings Call Transcript. Saatavana osoitteessa https://seekingalpha.com/article/4140615-abbvies-abbv-ceo-richard-gonzalez-q4-2017-results-earnings-call-transcript
  20 HUMIRA [valmisteyhteenveto]. AbbVie Ltd.; saatavana osoitteessa http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000481/WC500050870.pdf. Päivitetty viimeksi 21.3.2018. 

AbbVie on maailmanlaajuinen, tutkimuslähtöinen biolääkealan yhtiö, joka aloitti toimintansa vuonna 2013 eriydyttyään Abbottista.

AbbVie keskittyy kehittämään maailman vakavimpiin sairauksiin lääkkeitä, joiden kliininen teho on osoitettu selkeästi ja potilashyöty on merkittävä.Toimimme immunologian, onkologian, virologian ja neurologian terapia-alueilla.

Maailmanlaajuisesti AbbVie työllistää noin 29 000 henkeä. AbbVien valmistamia lääkkeitä on saatavilla yli 175 maassa. AbbViella on Suomessa noin 85 työntekijää ja AbbVien toimisto sijaitsee Espoossa. 

Lisätietoa AbbViesta saat osoitteista www.abbvie.fi ja www.abbvie.com.