Skip to main content

Story: ”Energiatehokkuusvaatimukset puhuvat lasivillan puolesta”

Uutinen   •   Touko 30, 2016 08:00 EEST

John Sinfieldillä on intohimoinen suhde energiatehokkaisiin taloihin, jotka säästävät sekä rahaa että ympäristöä. Hän myös twiittaa aiheesta ahkerasti ja lähettää joskus jopa 10–15 twiittiä päivässä. Twiitit voivat tosin koskea myös lempijalkapallojoukkuetta Manchester Unitedia. Knauf Insulation Northern Europen (KINE) toimitusjohtajana John Sin eld tuntee erittäin hyvin pohjoismaisen eristysalan.
– Pohjoismaat ovat erittäin kiinnostava alue, koska energiatehokkuuden parantamisvaatimukset asettavat entistä suurempia vaatimuksia rakennus- ten vaipan eristykselle. Tämä puhuu lasivillan puolesta, John Sin eld sanoo. 

John Sin eld on rakennusalan korkean pro i- lin ammattilainen. KINE:n toimitusjohtajana tämä on selvää jo hänen työnsä puolesta, mutta John Sin eld vahvistaa pro iliaan työs- kentelemällä aktiivisesti myös laajojen yhteis- kunnallisten kysymysten parissa.

– Voi sanoa, että työni nivoutuu luonnolli- sella tavalla suuriin ja tärkeisiin yhteiskunnal- lisiin kysymyksiin, kuten kotitalouksien arjen talouteen sekä suuriin ympäristöä ja ilmaston lämpenemistä koskeviin kysymyksiin. Siksi on melkeinpä vaikeaa olla toimimatta näiden asioiden hyväksi, Sin eld nauraa.

Monia luottamustehtäviä
John Sin eld aloitti työskentelyn Knauf Insula- tionissa vuonna 2006, ja vuoden 2010 tam- mikuussa hänet nimitettiin KINE:n toimitusjoh- tajaksi. KINE:llä on muun muassa neljä Englannissa sijaitsevaa tuotantolaitosta sekä

pohjoismainen aluekonttori Göteborgissa. John Sin eldin sitoutuminen ympäristöälykkäi- siin ratkaisuihin, jotka perustuvat oikean eris- teratkaisun valintaan, on johtanut siihen, että hän on myös Construction Products Associa- tionin (CPA) puheenjohtaja sekä toimii erittäin aktiivisesti Energy Bill Revolution -liittoumassa, joka pyrkii edistämään tehokkaita investointe- ja energiankulutuksen vähentämiseksi englan- tilaisissa kaupungeissa.

– Pohjoismaat ovat monesta syystä erit- täin mielenkiintoinen markkina-alue Knauf In- sulationille, John Sin eld sanoo.

– Yksi syy tähän on se, että ilmaston vuoksi eristämisellä on ollut Pohjoismaissa perinteises- ti tärkeä rooli rakentamisessa, niin viihtyvyy- den maksimoimiseksi kuin taloudellisista syistä. Toisena syynä on se, että pohjoismaisten ener- giantehokkuuden parantamisvaatimusten joh- dosta eristykselle asetetaan vielä korkeampia vaatimuksia, ja selkeänä trendinä on pyrkiä entistä alhaisempiin lambda-arvoihin. Siinä Knauf Insulation on aivan kärjessä.

Lasivillan edut
Juuri alhaisemmat lambda-arvot kärjistävät lasi- ja kivivillavalmistajien välistä klassista kilpailua. Koska Knauf Insulation valmistaa kumpiakin tuotteita, John Sin eld voi katsoa asiaa neutraalimmin.

– Alhaisempi ja parempi lambda-arvo soveltuu paremmin lasivillaan, koska lasivil- laa voidaan tiivistää helpommin niin, ettei siitä tule asentajille raskasta ja vaikeasti kä- siteltävää.

John Sin eld on kilpailuhenkinen. Siksi hän on hieman malttamaton, kun kyse on Knauf Insulationin Pohjoismaiden toiminnas- ta, joka käynnistyi vuonna 2009.

– Olemme nopeimmin kasvava eristeval- mistaja Euroopassa. Se on luonnollinen ta- voite myös Pohjoismaiden toiminnassamme. Minulla on hyvä syy uskoa, että tulemme saavuttamaan tämän melko nopeasti.

John Sin eldin määrätietoisuudesta ja sitoutuneisuudesta saa lisävarmistuksen vie- railemalla hänen ahkerasti käyttämällään Twitter-tilillä, (@MD_KINE). Esittelytekstissä hän kirjoittaa ”This is really me, not my marketing team!” (Kirjoittaja olen todella minä, ei markkinointitiimini!). 

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti

Agree With Privacy Policy