Skip to main content

Nabolaget i føringen når Norges viktigste park løftes

Nyhet   •   apr 24, 2018 13:32 CEST

Slik kan Rudolf Nilsens Plass se ut i 2020

Rudolf Nilsens plass ligger rett ved Vahl skole og er kjempeviktig for barn og unge på Grønland. I dette nabolaget er trangboddheten og barnefattigdommen størst i Oslo og Norge, og gode uterom er derfor alfa omega for oppvekstvilkårene. Oslo kommune skal nå gi parken et løft, og har gjennom områdeløft Grønland jobbet hardt for å at barn, unge og naboer skal være i føringen for parkfornyelensen.

Rudolf Nilsens plass er den største av Tøyen og Grønlands nærmiljøparker. Den brukes mye av sportsklubben Sterling og barn fra Vahl skole. Her har den kommunale utlånssentralen for barn og unge - FRIGO - en bemannet utstyrsbu. Det er skøyteis om vinteren og fotball om sommeren. Samtidig ligger nabogårdene tett innpå parken, og Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon har tilbud for rusbrukere og folk i rusbehandling rett i nærheten. Her er det mange interesser å ivareta.

Rudolf Nilsens plass en plass for alle – trygghet, sikkerhet og samhold

I den nye helhetsplanen er fokuset på Rudolf Nilsens plass som grønn park i større grad ivaretatt. Området rundt statuen av Rudolf Nilsen er fremhevet som en sentral møteplass i parken. De stedene i parken som ikke er programmert til en bestemt bruk har fått mer fokus. Jentenes behov i det offentlige rom er i større grad ivaretatt. Samspillet mellom skolens utearealer og parkens utearealer er sett mer i sammenheng,og forbindelsen mellom parken og områdene rundt er det tatt hensyn til. For eksempel foreslås det sykkelparkering, møblering og skilting ved alle inngangene til parken. SOLA landskapsarkitekter har tegnet helhetsplanen på oppdrag fra Bydel Gamle Oslo.

Hva er nabolaget opptatt av?

Mange opplever dagens park som todelt, hvor den ene delen er aktiv med fotballbane/skøyteis, mens den andre delen på baksiden av Frigobua er ikke-aktivisert og fungerer mest som et gjennomgangsrom. Derfor er de fleste positive til en aktivisering av hele parken, så sant aktivitetene det legges opp til ikke fører til mer støy. I den opprinnelige Helhetsplanen foreslås den eksisterende ballbingen fjernet, og at en ny flerbruksbane skal erstatte denne ut mot Vahls gate. De fleste vi snakket med er positive til at aktiviteter som skaper støy flyttes bort fra boligbebyggelsen og ned mot Vahls gate. Dessuten ønsker man å beholde trærne, beholde parkpreget i parken og ha fokus på grønne oppholdsarealer. Lekeplassen for de minste er også viktig for de aller fleste. 

Alle samlet til workshop 7.mars 2018

7. mars samlet vi alle aktørene som vi hadde hatt enkeltmøter med til en workshop på Vahl skole. På dette møtet ble den helhetsplanen landskapsarkitektene hadde tegnet ut basert på alle enkeltmøtene presentert. Hver gruppe stilte med to representanter, for å sikre en likevekt i stemmene. Vi plasserte deltakerne på 3 ulike bord: skolebordet, nabobordet og aktivitetsbordet. «Hva er det viktigste for dere i parken?» og «Er deres interesser ivaretatt i den nye helhetsplanen?», var oppgaver bordene skulle svare på. Deretter sirkulerte deltakerne på de ulike bordene, fikk presentert og diskutert hverandres perspektiver, før de endelig presenterte sine meninger. De fleste stilte seg bak hovedgrepene i helhetsplanen, men ønsket seg blant annet mer fokus på stille soner i parken, å få dekket toalettbehovet i parken på en god måte og at aktivitetene må være for alle aldersgrupper; små og store. 

Opprinnelig helhetsplan, behov for mer medvirkning

Opprinnelig ble det tegnet ut en Helhetsplan for Rudolf Nilsens plass allerede i 2016. Planen var basert på noe medvirkning, men ikke alle stemmer var blitt hørt. Erfaringen hadde vist at da vi inviterte til åpne innspillsmøter, var det kun en liten del av den aktuelle befolkningen som kom. Derfor tok Områdeløft sammen med landskapsarkitektene en ny runde med medvirkning høsten 2017 og vinteren 2018. Områdeløftprosjektet for oppgradering av Rudolf Nilsens plass begynte høsten 2017 å ta kontakt med enkeltgrupper som vi visste hadde tilknytning til parken. Programkontoret for områdeløftene hadde møter med 10 enkeltgrupper fra skolen, naboer og folk som driver tilbud elleraktiviteter i eller rundt parken, slik som FRIGO og Sterling. Alle disse fikk presentert den opprinnelige Helhetsplanen og fikk reagere på den. Områdeløftet snakket også om deres bruk av parken, deres syn på parken og hva de var opptatt av. 

Veien videre for Rudolf Nilsens plass

Våren 2018 vil områdeløftet jobbe med å få formelle avklaringer på plass med ulike aktører og instanser. Detaljert planlegging (detaljprosjektering) av parken vil starte opp august 2018. Det vil bli en ny medvirkningsrunde i forhold til dette. Målet er at alt materiale skal være klart til å sendes ut på anbud våren 2019, og forhåpentligvis vil arbeidet starte arbeidet på Rudolf Nilsens plass sommeren 2019, hvis finansieringen er på plass.