Skip to main content

​Sakskart BU-møte torsdag 21. mars kl. 17.00

Nyhet   •   mar 13, 2019 14:11 CET

Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo

Torsdag 21. mars møtes politikerne i bydelsutvalget. På sakskartet finner du blant annet: «Bedre og tryggere utleieforhold på Grønland – kunnskapsgrunnlag for videre boligsosialt arbeid» og «Foreldreundersøkelsen 2018».


Bedre og tryggere utleieforhold på Grønland – kunnskapsgrunnlag for videre boligsosialt arbeid
På Grønland foregår omfattende boligfremleie i mange sameier. Enkelte leietaker og bomiljøet melder om flere utfordringer knyttet til dette. Deler av leiemarkedet på Grønland er preget av mye ureglementert virksomhet. Mange store barnefamilier som leier privat bolig og som har lav inntekt. Boligkontoret mottar ofte søknader om kommunal bolig fra disse familiene. Søknadene om kommunal bolig blir ofte begrunnet med trangboddhet, dårlig standard og dyre husleier, oppsigelser m.m.
Antropolog Katja Bratseth utarbeidet rapport om det private utleiemarkedet på Grønland og stiller spørsmål ved hvordan vi skaper bedre og tryggere utleieforhold. Rapporten peker på at Bydel Gamle Oslo er helt avhengig av et samarbeid med både offentlige, private, ikke-kommersielle/frivillige aktører for å finne frem til løsninger på de sammensatte boligutfordringene på Grønland.
Rapporten vil bli presentert 27. mars, så følg med på bydelens FB side for tid og sted.

Foreldreundersøkelsen 2018
Bydel Gamle Oslo har gjennomført Utdanningsdirektoratets nasjonale foreldreundersøkelse for barnehager. Her får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage.
Alle de kommunale barnehagene deltok i foreldreundersøkelsen og av de private barnehagene deltok 23 av 35 (65 %).
Spørsmålene i undersøkelsen gjaldt ute- og innemiljø, relasjon mellom barn og voksen, barnets trivsel, informasjon, barnets utvikling, medvirkning, henting og levering, tilvenning og skolestart og tilfredshet.
Foreldrene viser at de er godt fornøyd med barnehagetilbudet med et gjennomsnitt på 4,4 (kommunale 4,4 og private 4,5). Barnehagene skårer generelt høyt på de fleste områdene, men lavere på ute- og innemiljø. Foreldrene var meget fornøyde med relasjon mellom barn og voksen, barnets trivsel og utvikling. Bydelen er fornøyd med resultatene og vil jobbe videre med kvalitetsutvikling.

Disse og mange flere saker kan du lese her

Har du noe på hjertet – brenner du for en sak? Bydelsutvalget starter kl. 17.00 med «Åpen halvtime». Vær der minst 15 minutter før og skriv deg på taleliste.