Skip to main content

Sakskart BU-møte torsdag 25. april kl. 17.00

Nyhet   •   apr 17, 2019 11:03 CEST

Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo

Torsdag 25. april møtes politikerne i bydelsutvalget. På sakskartet finner du blant annet: «Bydelens uttalelse til etablering av gjenvinningsterminal» og «Frivillighetsmidler 2019».

Bydelens uttalelse til etablering av gjenvinningsterminal
Det er blitt foreslått etablering av en gjenvinningsterminal på Grønlia. I første rekke med begrenset varighet i ca 5 år. 
Området er i dag benyttet til havnerelatert virksomhet i nordre del, og lagring av anleggsrelatert utstyr i søndre del. Gjenvinning av masser nær områder som genererer overskuddsmasser vil bidra til å redusere andelen tungtrafikk gjennom Oslo. Ved bruk av sjøveien vil en oppnå ekstra miljøgevinster. 

Bydelen har erfaring med støv og støyproblematikk på Sørenga og oppfordrer til god dialog med naboer, berørte og befolkningen.
Området rundt terminalen skal tilrettelegges for publikumstilbud ved sjøen. Det åpnes opp for ferdsel/rekreasjon og legges til rette for møteplasser.

Frivillighetsmidler 2019
Bydelsutvalget har avsatt 1 mill. kroner i 2019. Ved fristens utløp forelå det 60 søknader med et samlet søknadsbeløp på ca 3,8 mill. kroner.
I søknaden ble det stilt krav at tiltaket det søkes midler til skal oppfylle ett eller flere kriterier i retningslinjene. Prosjekter rettet mot barn og ungdom samt tiltak som knyttes til miljø, LA21 og bærekraftig utvikling var høyt prioritert. Beboere, grupper, frivillige organisasjoner, private stiftelser og kirker/ trossamfunn i bydelen ble oppfordret til å søke.

Frivillighetsmidlene er et viktig tilskudd til stimulering av frivillig arbeid og økt engasjement for fellesskapet rettet mot beboere i bydelen.

Disse og mange flere saker kan du lese her

Har du noe på hjertet – brenner du for en sak? Bydelsutvalget starter kl. 17.00 med «Åpen halvtime». Vær der minst 15 minutter før og skriv deg på talerliste.