Skip to main content

Bydel Gamle Oslo inngår partnerskap med Sterling, KIGO, Tøyen Sportsklubb og Tøyen Unlimited

Pressemelding   •   jan 17, 2018 13:20 CET

Foto: Helge Bjørdal

Sterling, KIGO, Tøyen Sportsklubb og Tøyen Unlimited har inngått partnerskapsavtaler med bydel Gamle Oslo om 225.000 kroner hver, til sammen 900.000 kroner. Avtalene omfatter også en rekke tiltak og ressurser for å styrke de fire organisasjonene som tilbyr aktiviteter for innbyggere på Tøyen og Grønland. 

- Målet med å inngå partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner er et enda bedre og mer bærekraftig tilbud til befolkningen - og spesielt barn og ungdom – innen felt som kultur, sport, sosialt entreprenørskap og integrering. Frivillig arbeid skaper dessuten i seg selv tillit, kontakt og nye bånd mellom folk. Organisasjonene vi inngår partnerskap med har veldig sterk tilknytning til lokalmiljøene på Grønland og Tøyen, man kan kalle dem hjørnesteiner i den lokale frivilligheten. Allerede i dag gjør de en uvurderlig innsats for innbyggerne i bydelen vår, og nå gir vi organisasjonene mulighet til å utvikle seg videre gjennom støtte og samarbeid i partnerskapsmodellen, sier bydelsutvalgsleder Line Oma fra Arbeiderpartiet.

Partnerskapsavtalene er finansiert av penger fra områdeløftene Tøyen og Grønland, og kommer fra Husbanken og IMDI. Husbanken ønsker å legge til rette for samskaping, styrking av lokal identitet og sosial kapital for å sikre sosial bærekraft etter satsingens slutt. IMDI vil styrke bærekraftig utvikling i lokalt bomiljøene og samarbeidsarenaer og bidra til å redusere kriminalitet og bedre levekårene for beboerne i området.

- Partnerskapsavtaler er en god og forutsigbar måte for bydelen å arbeide sammen med organisasjonene på for å styrke den lokale frivilligheten på.. Avtalene er gjensidig forpliktende, hvor organisasjonene tar i bruk sine ressurser – som frivillig arbeid, lokaler og nettverk – for å nå våre felles mål. Vi har dessuten sett behov for at organisasjonene utvikler en driftsform som er bærekraftig over tid. Målet er å sikre at organisasjonene kan tilby bærekraftige tilbud, spesielt rettet mot barn og unge, når avtaleperioden er over t, sier områdeløftleder i bydel Gamle Oslo, Kjersti Grut.

------------------------------------------------------------------------------

Mer om avtalepartnerne og avtalene:

Sterling sportsklubb og Sterling for inkludering og integrering
Den etablerte lokal idretts- og frivillighetsklubben, Sterling sportsklubb, er en sentral aktør innen kriminalitetsforebyggende og integrerende aktivitetstilbud for barn og ungdom i aldersgruppen 6-23 år og 9-18 år på Grønland og Tøyen. Organisasjonen støtter utsatte barn og ungdom fra et område som blant annet annet kjennetegnes med trangboddhet, bomiljøutfordringer og gatekriminalitet ved å tilby aktivitets- og fritidstilbud og sosiale møteplasser. Organisasjonen når både gutter og jenter med minoritetsbakgrunn og deres foreldre, blant annet gjennom å bygge relasjoner til foreldre og føre jenter inn i organisert idrett. Sterling bidrar til områdeløftenes sentrale målsettinger om bedre oppvekstmiljø og at flere deltar på skapende møteplasser.

For områdeinnsatsen er det viktig å forbedre kommunikasjon og samarbeid med Sterling, og at Sterling tilbyr aktiviteter som møter beboernes behov der innbyggere ønsker å engasjere seg.

Sterling er drevet på frivillig basis og tilbyr i dag gratis aktiviteter eller aktiviteter til lav pris. For å kunne opprettholde og utvide sine tilbud er organisasjonen avhengig av økonomisk støtte. Det er derfor en prioritet for Områdeløft å støtte utvikling av Sterling til å bli en økonomisk bærekraftig nærmiljøaktør i nabolaget. Prosjektet skal dekke behovet for å drive fram nabolagsfrivillighet og foreldredeltakelse for å skape åpne møteplasser. I tillegg skal det legge til rette for økt samarbeid mellom frivillige organisasjoner i nabolaget om aktivitetstilbud til felles målgrupper.

Bydel Gamle Oslo har inngått partnerskap om støtte til Sterling på 225.000 kroner, samt måleverktøy for samfunnsverdi, kompetansehevingstiltak, aktivitetstilbud for barn og ungdom, frivillig arbeid og relasjonsarbeid, bruk av Sterlings lokaler m.m.

KIGO
Kultur i Gamle Oslo (KIGO) er en frivillig organisasjon lokalisert på Gamlebyen skole i Bydel Gamle Oslo som jobber for å skape møteplasser for barn og unge i aldersgruppe 8-13 år. Organisasjonen tilbyr samlende kulturopplevelser gjennom musikk, dans, drama og litteratur som engasjerer og inkluderer barn på tvers av sosio-økonomiske og språklige bakgrunner. Organisasjonen når hovedsakelig jenter med minoritetsbakgrunn samt deres foreldre gjennom en selvutviklet relasjonsmodell.

Bydel Gamle Oslo har inngått partnerskap om støtte til KIGO på 225.000 kroner, samt måleverktøy for samfunnsverdi, kompetansehevingstiltak, aktivitetstilbud for barn, frivillig arbeid og relasjonsarbeid, bruk av lokaler på Gamlebyen skole m.m.

Tøyen Unlimited
Gjennom områdeløft Tøyen er Tøyen Unlimited (TU) utviklet som en ny uavhengig forening som gjennom nabolagsinkubatoren støtter utvikling av sosiale entreprenører, som jobber med å løse erfarte utfordringer i lokalmiljøet. TUs virksomhet skjer i et nettverk av Bydel Gamle Oslo (BGO) og andre frivillige aktører i aktivitetshuset K1. I nabolagsinkubatoren utvikler SE nye forretningsbaserte metoder for å løse samfunnsmessige utfordringer.

TU og BGO har nå behov for å formalisere sin måte å samskape på, for å sikre at TU vil bli et varig tilbud for innbyggerne på Tøyen og Grønland, uten å være avhengig av kommunal driftsstøtte. Samtidig er det nødvendig for BGO å sikre en systematisk læring fra sosialt entreprenørskap og innovasjon som gir kunnskap tilbake til bydelstjenestene og nærmiljøutviklingen. Det er behov for å finne ut hvordan samskaping mellom bydel og SE om inkluderende og bærekraftig nabolagsutvikling skal skje i praksis.

Bydel Gamle Oslo har inngått partnerskap om støtte til Tøyen Unlimited på 225.000 kroner, samt utvikling av måleverktøy for samfunnsverdi, husleie og strøm for kontor, kompetansehevingstiltak, egne ansatte, ny metodikk for å løse sosiale utfordringer og nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk m.m.

Tøyen Sportsklubb (TSK)
Tøyen Sportsklubb har i løpet av perioden områdeløft Tøyen har vart utviklet seg til å bli en viktig frivillig aktør i lokalmiljøet. Organisasjonen har etablert nye aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne basert på frivillighet og lokalt engasjement.

TSK bidrar til Områdeløfts sentrale målsettinger om bedre oppvekstmiljø og at flere deltar på skapende møteplasser. Det er et ønske både i lokalmiljøet og fra Områdeløft at det tilbudet TSK i dag har på Tøyen skal finnes og videreutvikles også etter at områdeløft tar slutt. Det er i dag mangel på langsiktighet i TSKs økonomi og det er en stadig usikkerhet om aktiviteter vil kunne gjennomføres. Driften er i stor grad basert på offentlig støtte (aktivitetsmidler o.l.) og tidsbegrensede tilskudd fra diverse stiftelser. Det er et behov for at TSK utvikler seg i retning av å bli en mer bærekraftig organisasjon gjennom organisasjonsbygging og et mer sammensatt inntektsarbeid.. Det er derfor en prioritet for Områdeløft å støtte utvikling av TSK til å bli en bærekraftig nærmiljøaktør i nabolaget

Bydel Gamle Oslo har inngått partnerskap om 225.000 kroner, samt måleverktøy for samfunnsverdi, kompetansehevingstiltak, gratis bruk av lokaler, lokal forankring aktivitetstilbud, Tøyen Akademiet m.m.

Kontakt:

Line Oma, leder av bydelsutvalget, bydel Gamle Oslo, 975 19 584
Magnus Nystrand, kommunikasjonsansvarlig, områdeløftene Tøyen og Grønland, 46865827

Bydel Gamle Oslo består av områdene Gamlebyen, Vålerenga, Grønland, Tøyen, Ensjø, Kampen, Etterstad, Valle-Hovin, Helsfyr og Ekeberg-skråningen. I tillegg kommer øyene Kavringen, Nakkholmen, Lindøya, Hovedøya, Bleikøya, Gressholmen, Rambergøya og Heggholmen.

Bydelen preges i dag av kulturelt og sosialt mangfold, og noen av de største byutviklingsprosjektene i byen finner sted her. Bydel Gamle Oslo har ca. 50.000 innbyggere, og er den bydelen som er forventet å øke mest i folketall de nærmeste ti årene.