Skip to main content

ECHA innfører strengere krav for godkjenning av dyreforsøk

Nyhet   •   feb 22, 2016 09:44 CET

«I den europeiske kjemikalielovgivningen etterstreber man å balansere mellom økt forståelse for farene ved kjemikalier, og samtidig å unngå unødvendige dyreforsøk» - heter det på Det europeiske kjemikaliebyrået, ECHAs sider. Dyreforsøk skal være en absolutt siste utvei i kjemikalieforskningen. Derfor påla den europeiske ombudsmannen ECHA nå i høst å innføre strengere løyvekrav for testing på dyr.

De nye kravene gjør at aktører som søker om løyve til å utføre dyreforsøk nå må dokumentere at alle andre metoder og kilder er grundig undersøkt.

«For noen kjemikalier mangler det fremdeles informasjon om for eksempel eventuell kreftfare. Bransjen må fylle slike kunnskapshull for å identifisere de farer kjemikaliene de produserer og bruker representerer. Dette for å sikre trygg bruk, risikohåndtering, og om at kjemikalier som gir særlig stor grunn til bekymring substitueres. Av den grunn er det fortsatt nødvendig med studier av kjemikalier, som i noen tilfeller innebærer dyreforsøk», uttalte ECHA i høst.

ECHA viser til at kjemikalielovverket REACH promoterer to måter å minimere dyreforsøk på. Den ene er gjennom deling av data, den andre ved å benytte alternative forskningsmetoder.

Datadeling

Virksomheter som registrerer kjemikalier må dele informasjon om skadelige og farlige egenskaper og dele denne informasjonen med ECHA. Virksomheter som produserer eller importerer samme stoff må arbeide sammen og dele testresultat av virveldyr som fisk, kaniner og rotter. Pålitelige og adekvate forsøk skal ikke repeteres.

Alternative forskningsmetoder

REACH anbefaler dessuten flere alternativer til dyreforsøk. Man kan bruke resultater fra dyreforsøk datert før REACH. Man kan også forutsi ulike stoffers egenskaper ved å sammenligne med lignende stoffer som det alt foreligger data på. Denne metoden kalles «read-across».

Dokumentasjonskrav

Etter at de nye kravene ble gjeldende fra 11. september 2015, sendte ECHA i november for første gang forespørsel om dokumentasjon som respons på en søknad. Søkeren må dermed dokumentere hvilke vurderinger som er gjennomført av alternative metoder, og slik forsvare søknaden som ligger inne.

ECHA vil publisere informasjonen de mottar sammen med testforslagene på ECHAs egne nettsider. Tredjeparter som vil bidra med informasjon som kan bidra til at dyreforsøk unngås, som informasjon om alternative metoder eller annen informasjon om det aktuelle stoffet, kan så benytte seg av informasjonen her før de eventuelt legger inn sine opplysninger. Søkere og registranter kan da vurdere om informasjonen her kan bidra til at alternative metoder anvendes, og i alle tilfeller bruke dette til å dokumentere at grundige vurderinger er gjort i forkant. I slike tilfeller må registranten vise at hovedmålet for REACH-reguleringen, om å sikre et høyt sikkerhetsnivå for helse og miljø, kan oppnås uten å måtte gjennomføre testing på virveldyr.

«ECHA er forpliktet til å unngå all unødvendig testing på dyr, men samtidig sørge for sikker bruk av kjemikalier. Dette nye dokumentasjonskravet overfor registranter som søker om løyve til å gjøre tester på virveldyr er et grep ECHA lovet å ta som en respons på ombudsmannens foreslåtte løsning. Menneskelig helse, trygt miljø og innovasjon er hovedmålene i REACH reguleringen, men ECHAs syn er at all unødvendig testing på virveldyr må unngås all den tid det lar seg rettferdiggjøre vitenskapelig», sier ECHAs Executive Director Geer Dancet i en uttalelse.

ECHA har startet opp en rådgivning for medlemslandene og andre interessenter omkring videre praksis for å implementere ombudsmannens konklusjoner. Målet er at virksomheter kun skal vise sine vurderinger i registreringsdokumenter i den neste oppdateringen av IUCLID-verktøyet i 2016. I mellomtiden vil registranter blir kontaktet gjennom REACH-IT.


Innovasjon for dyrevelferd

Siri Martinsen er veterinær og leder i NOAH, hun var også medlem av Forsøksdyrutvalget frem til 2015, "Alle tiltak for å erstatte og redusere dyreforsøk er svært etterlengtet. Problemet med dupliseringsforsøk og dyreforsøk som gjentas rett og slett på grunn av manglende tradisjon for informasjonsdeling er stort. NOAH ser positivt på at det nå er aktører som begynner å ta tak i informasjonsdelingsproblematikken. I tillegg må det investeres langt mer i målrettede innovasjonsprosjekter for utvikling av dyrefrie metoder. Politikere og næringsliv må i større grad se på det som et mål i seg selv at forskningen skal være dyrefri".

Det europeiske rådet for kjemisk industri (Cefic) har nå fått adgang til gitte sett med data fra ECHAs kjemikaliedatabase, for å utvikle et verktøy som kan forutse kjemikaliers toksisitet. Målet med prosjektet er nettopp å unngå dyreforsøk når man søker å tette kunnskapshull om kjemikalier. Initiativet, som er reist av Cefic får altså full støtte av ECHA, som gir tilgang til nøye utvalgte deler av den registrerte dataen som ikke er konfidensiell. Rådet er opptatt av at kjemikaliedata blir brukt til å gjøre bruken tryggere, fremme innovasjon og til å unngå unødvendige dyreforsøk. ECHAs database er en veldig god ressurs for slik kunnskap, er innsynet regulert og underlagt en rekke restriksjoner på grunn av opphavsrettslige hensyn. ECHA jobber i dag med å finne måter å gjøre dataen tilgjengelig på uten at eierskapet til informasjonen blir skadelidende.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar