This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

VISER VEI: Med et nytt energieffektiviseringsprosjekt viser Norske Skog Saugbrugs og administrerende direktør Kjell Arve Kure igjen resten av bransjen hva det er mulig å få til. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
VISER VEI: Med et nytt energieffektiviseringsprosjekt viser Norske Skog Saugbrugs og administrerende direktør Kjell Arve Kure igjen resten av bransjen hva det er mulig å få til. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Nyhet -

Nye energikutt ved Norske Skog Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs Halden setter stadig nye standarder for energibruk i produksjon av tremasse. Et nytt prosjekt kan redusere energibruken med hele 14 prosent. Energireduksjonen tilsvarer strømforbruket til nesten 6000 boliger. Enova støtter prosjektet med 37,2 millioner kroner.

– Vi ønsker å skape et banebrytende lavt energiforbruk i vår fiberproduksjon. Saugbrugs skal være benchmark for industrien, og vi vil med disse energitiltakene også å skape god total lønnsomhet ved fabrikken, sier administrerende direktør Kjell-Arve Kure ved Norske Skog Saugbrugs.

Betydelige energikutt

En utfordring med dagens tremasseproduksjon er at store mengder ferdig bearbeidet tremasse går i retur for reprosessering sammen med uferdig tremasse. Dette prosjektet har som mål å redusere dette svinnet med hele 50 prosent. Da denne produksjonen er veldig energikrevende kan dette bidra til å redusere energibruken i denne kjerneprosessen med 14 prosent. For menigmann virker kanskje ikke 14 prosent imponerende, men Norske Skog Saugbrugs står alene for nesten en prosent av Norges stasjonære strømforbruk – og 14 % reduksjon i denne kjerneprosessen utgjør hele 92 GWh. Det tilsvarer strømforbruket til 5750 norske boliger.

I dette regnestykket er det tatt høyde for at det reduserte strømbehovet fører til at produksjonen av overskuddsvarme reduseres. Dette er overskuddsvarme som i dag benyttes i produksjonsprosessen. For å kompensere for tapet av denne varmeressursen, vil Norske Skog Saugbrugs parallelt gjennomføre et annet energieffektiviseringsprosjekt som gir en bedre utnyttelse av annen spillvarme. Spillvarme-prosjektet har fått støtte på 25,9 millioner fra NOx-fondet.

Stort spredningspotensial

Enova har i lang tid fulgt utviklingsarbeidet ved bedriften og har latt seg imponere:

– Å utnytte energi og ressurser mer effektivt er helt sentralt i omstillingen av Norge til et lavutslippssamfunn. Norske Skog Saugbrugs er et eksempel på en av flere norske industribedrifter som har et energieffektiviseringsarbeid i verdenseliten. Nå tar de nok et steg, sier strategidirektør Tonje Foss Enova.

Norske Skogs Saugbrugs har over mange år jobbet med å effektivisere det energiintensive TMP-trinnet, som utgjør en viktig del av all mekanisk tremasseproduksjon. TMP er forkortelse for thermomechanical pulping som er et innarbeidet begrep i papirindustrien. Her blir tømmerstokken i flere trinn malt opp til termomekanisk trefibermasse. I Halden brukes tremassen i fremstillingen av magasinpapir, men samme teknologi kan også brukes til å produsere kartong og hygienepapir.

– I Halden bidrar dette prosjektet først og fremst til betydelig kutt i strømbruken, men om prosjektet lykkes og teknologien tas i bruk i utlandet, kan den også bidra til klimakutt der hvor tremasseprodusentene ikke har den samme tilgangen på fornybar elektrisitet, understreker Foss.

Kontaktperson Norske Skog:

Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt Carsten Dybevig, carsten.dybevig@norskeskog.com, +47 917 63 117

Emner

Tags

Regioner


Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.


Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 75 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet.

Pressekontakt

Relatert materiale