Skip to main content

Gjensidige anker flomsaken mot Nord-Fron kommune til Høyesterett

Pressemelding   •   jun 25, 2019 19:59 CEST

Den prinsipielle saken i Eidsivating Lagmannsrett, der Nord-Fron kommune vant, blir anket.

– Vi mener dommen i lagmannsretten er et så alvorlig tilbakesteg for skadeforebygging i Norge, at vi derfor ønsker å prøve saken for den øverste domstolen, sier konsernsjef Helge Leiro Baastad i Gjensidige.

- Forsikring skal dekke skader som skjer plutselig, uforutsett og ikke kan forebygges. Når man ved tidligere naturhendelser får et klart varsel om flomfare, er det ikke uforutsett og man kunne ha forhindret skaden, fastslår Baastad. Slike saker utgjør en stor påkjenning for de som rammes, har store samfunnsmessige kostnader og har derfor stor prinsipiell betydning.

- Vi mener dommen fra lagmannsretten setter kommune-Norge tilbake i tid når det gjelder ansvarsplassering. Vi er skuffet over at retten slår fast at Nord-Fron kommune ikke har ansvaret da de tillot bygging i et flomutsatt område, sier advokat Merete A. Utgård i Gjensidige.

- Dersom dommen i lagmannsretten blir endelig, kan det gjøre kommunene mindre restriktive til hvor det tillates bygging, sier advokaten.

Dette er en sak mellom to profesjonelle aktører. Kunden er ikke en part, og derfor er det av liten betydning at saken tar tid. Vedkommende som i sin tid ble rammet, har for flere år siden fått oppgjør og nytt hus av Gjensidige, på en tomt som kommunen stilte til disposisjon etter flom nummer to.

Bakgrunn

Et ektepar i Kvam fikk lov til å bygge opp igjen huset sitt etter at det ble totalskadd under flommen i 2011. Etter at huset ble tatt av flommen igjen i 2013 stevnet Gjensidige Nord-Fron kommune for sju millioner kroner og tapte i tingretten (15. november 2017). Gjensidige anket saken til Eidsivating Lagmannsrett på Hamar, og heller ikke her ble det medhold. Nå har forsikringsselskapet sendt en begjæring til Høyesterett.

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Vi har om lag 4.000 medarbeidere og tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum. I Norge tilbyr vi også bank, pensjon og sparing. Driftsinntektene var 26 milliarder kroner i 2018, mens forvaltningskapitalen utgjorde 157 milliarder kroner.