Skip to main content

Utfordrende å få alle med på kompetanseutvikling

Pressemelding   •   jan 15, 2017 10:16 CET

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet evaluerer NIFU satsingen Kompetanse for mangfold. Satsingen gjennomføres i perioden 2013–2017 under ledelse av Utdanningsdirektoratet, og involverer barnehager, grunnskoler, videregående opplæring, voksenopplæring samt universiteter og høyskoler, foruten alle fylkesmannsembetene. I perioden skal 600 enheter (barnehager og skoler) ha deltatt i kompetanseutviklingen.

Målet er at ansatte i barnehager og grunnopplæringen skal settes i stand til å støtte barn, elever og voksne med minoritetsbakgrunn på en slik måte at de i størst mulig grad fullfører og består utdanningsløpet. Sentralt i satsingen står prinsippet om at kompetanseutviklingen skal være barnehage- og skolebasert.

Krevende å få til
Resultatene fra en deltakerundersøkelse blant ledere og ansatte tyder på at ved halvparten av enhetene har alle eller nesten alle ansatte deltatt i kompetanseutviklingen. Prinsippet om at hele staben skal delta har tilslutning hos ledelsen i de seks virksomhetene NIFU har besøkt. Det kan likevel være krevende å få dette til, noe som kan skyldes at staben er stor, ansatte oppfatter satsingen som et ekstraarbeid, eller tradisjonen ved skolen tilsier at ansvaret for opplæring av minoritetsspråklige elever hviler på spesialiserte enkeltlærere eller team. Vi ser eksempler på at det siste forsøkes motvirket gjennom en nøye gjennomtenkt organisering og ved påpekning av at alle lærere er norsklærere.

Ledelsesinvolvering avgjørende
Et vesentlig funn fra deltakerundersøkelsen er at i de virksomhetene hvor lederen svarer at vedkommende selv har vært pådriver for deltakelse, svarer en signifikant høyere andel av de ansatte at etterutdanningen har styrket deres kompetanse på det flerkulturelle området. Det tyder på at ledelsens prioritering av kompetanseområdet er viktig for de ansattes utbytte av etterutdanningen.

Tid viktig faktor
Å utvikle kompetanse i fellesskap er en tidkrevende prosess, viser forskningen på feltet. Våre undersøkelser tilsier at mangel på tid kan bli en snublestein. Det kreves tid til å formulere kompetansebehov, tid til oppfølging, tid til refleksjon og deling i kollegiet, tid til samarbeid og implementering av nye arbeidsmåter og tid til å teste ut nye ideer. Tid kan også bety varighet. Mange av våre informanter oppfatter at kompetanseutviklingen er i ferd med å komme i gang i det de nærmer seg slutten av de to semestrene som er avsatt til satsingen. Det kan synes som arbeidsplassbasert kompetanseutvikling er noe som må trenes. I så fall kan Kompetanse for mangfold være en av flere satsinger som kan bidra til større mestring av en slik arbeidsmåte for å drive kompetanseutvikling.

Den første delrapporten fra evalueringen forelå tidlig i 2015 og omhandlet surveyundersøkelser til ledere og eiere av barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring gjennomført i 2014. Sluttrapport fra evalueringen vil foreligge våren 2018.

For mer informasjon, kontakt
Berit Lødding, prosjektleder
berit.lodding@nifu.no
Tlf. 960 94 043

NIFU er et uavhengig samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt, organisert som en frittstående, selveiende og allmennyttig stiftelse. Instituttets forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området - fra grunnopplæring og høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy