Yamafsyvk52ittpt4rsc
Ectgaxs9gehufueugz9p Hm6trm60qpq6yjpzzfdq

Statsbudsjettet: Sannsynlig med økt MRSA-erstatning

Pressemeldinger   •   23-11-2015 21:04 CET

Budsjettforliket åpner for at svinebønder kan få dekket mer av produksjonstapet etter å ha blitt rammet av MRSA. Forskriften skal gjennomgås, og det er sannsynlig at erstatningene vil dekke mer enn 10 - 20 prosent av produksjonstapet som dagens ordning dekker.

Px3avx3svmyqhwfaofb1
Ectgaxs9gehufueugz9p Hm6trm60qpq6yjpzzfdq

Statsbudsjettet: KrF og Venstre stanser skatteskjerpelse for unge bønder

Pressemeldinger   •   23-11-2015 19:28 CET

I regjeringas forslag til statsbudsjett ble det lagt opp til en kraftig skatteskjerpelse ved salg av gårdsbruk innad i familien. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre som ble lagt fram i dag, er dette forslaget borte.

Media-no-image

- Et godt steg i riktig retning

Pressemeldinger   •   19-11-2015 12:19 CET

Norges Bondelag gleder seg over at en samlet næringskomitè vil styrke vernet av matjorda.

Stortingets næringskomité avgav i dag sin innstilling til regjeringas forslag om jordvernstrategi. Her går en samlet komité inn for at grensen for hvor mye dyrka jord som kan omdisponeres hvert år blir betydelig senket.

Regjeringa foreslo å videreføre dagens mål på 6000 dekar – en samlet næringskomitè reduserer målet til 4000 dekar, og sier samtidig at målet skal være nådd innen 2020.

- Dette er et mål som viser ambisjon og er et godt steg i riktig retning. Det er en seier for matjorda, og for alle de som mener at jordvernet i Norge må styrkes, sier 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

- Matjorda er det som gjør oss i stand til å produsere nok mat til både vår egen og kommende generasjoner, og den utgjør bare tre prosent av det norske landarealet. Velger vi å bygge veier, boliger og kjøpesentre på den er den tapt for alltid. Matjorda angår oss alle, sier Skallerud.

Tverrpolitisk enighet

De to siste årene har omdisponering av jord til andre formål enn matproduksjon vært lavere enn målet på 6000 dekar. Bondelaget er derfor en av flere aktører som har vært kritiske til forslaget fra regjeringen om å videreføre dagens mål.

- Det er veldig gledelig at hele komitèen, også regjeringspartiene, står samlet om dette. Det gir en klar og tydelig beskjed til regjeringa om at de må følge opp. Det gir også håp om økt fokus på jordvern rundt om i kommunene, sier hun.

Arbeidet må fortsette

I tillegg til å stramme inn omdisponeringsmålet ber næringskomitèen regjeringa om å utrede, vurdere og fremme forslag om flere konkrete jordverntiltak.

- Dette er gode signaler som regjeringen nå må levere på. Nå har vi kommet godt stykke i riktig retning, men arbeidet og engasjementet for matjorda må fortsette. Neste mål må være å få på plass en lov som gir jorda sterkere juridisk vern, avslutter Skallerud.

Kontaktperson: 2.nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, 924 57 780

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Les mer »
Media-no-image

Kvotene for kumelk reduseres

Pressemeldinger   •   18-11-2015 15:30 CET

Kvotedrøftingene for neste års ku- og geitemelkproduksjon ble avholdt i dag. Her ble Landbruks- og matdepartementet (LMD) og faglaga enige om å redusere kvotene for kumelk sammenlignet med i år. For geitemelk videreføres kvoten.

Kumelk

På dagens kvotedrøftinger mellom staten og faglaga i landbruket ble den disponible kvoten for kumelk satt til 1,00 for kvoteåret 2016. Det er en reduksjon på tre prosentpoeng sammenlignet med i år.

- To gode grovfòrår har gitt høyere melkeproduksjon enn det har vært behov for i år. Det ligger derfor mye ost på lager hos Tine, som har oppgaven med å balansere markedet på vegne av norske melkeprodusenter. Store reguleringslagre av ost er kostbart for den norske melkebonden. Derfor må dessverre melkeproduksjonen noe ned neste år, sier generalsekretær i Bondelaget, Per Skorge.

En disponibel kvote på 1,00 er prognosert til å gi 1511 millioner liter melk i 2016, men prognosen er usikker. Denne usikkerheten er særlig knyttet til endring i antall dyr, avdrått, kvoteoppfylling og neste års grovforavlinger.

- Det samlede melkemarkedet i Norge er i vekst. Vi håper at denne reduksjonen ikke blir permanent, men at norske bønder får muligheten til å produsere mer melk i framtiden, sier Skorge.

Partene og Tine vil ta en statusgjennomgang av markedssituasjonen igjen i løpet av våren 2016.


Geitemelk

Det har i flere år vært overskudd av geitemelk. Også for neste år tilsier prognosene et betydelig overskudd. Tine foreslo derfor å redusere disponibel kvote med ett prosentpoeng til 0,96. Dersom markedet skulle kommet i balanse, måtte kvotene blitt redusert med om lag 10 prosent.

- For geitebøndene ligger det en betydelig kostnad i at det produseres mer enn hva som blir solgt i markedet av geitemelkprodukter. På den andre side har samtlige av landets produsenter nå investert for framtida. De produserer høykvalitetsmelk som gir godt grunnlag for mange gode produkter. Vi forventer derfor at Tine legger en forsterket innsats i å videreutvikle markedet for geitmelksprodukter, sier Skorge i Bondelaget.

LMD fastsatte forholdstallet til 0,97. Det samme som i år.

I tråd med jordbruksoppgjøret i år vil den statlige innkjøpte kvote på geitmelk ikke bli solgt ut igjen. Når det gjelder kvoteåret 2017, så vil dette bli vurdert i kommende jordbruksoppgjør både for geite- og kumelk.

Kontaktpersoner:

Generalsekretær, Per Skorge tlf. 975 24 938

Seniorrådgiver, Anders Huus tlf. 957 99 191 

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Les mer »
Ud48awi3okn6005nsp5w
Ectgaxs9gehufueugz9p Ayrfoaitdqfz0z67vknx

Dette vil vi eksportere fra norsk landbruk! Ønsker streng nordisk antibiotikapraksis i hele EU

Pressemeldinger   •   23-10-2015 15:00 CEST

Dette vil vi eksportere fra vårt landbruk! Nordiske bønder gir minst antibiotika til husdyra i hele Europa. Det er viktig fordi vi vet at stor bruk av antibiotika øker faren for antibiotikaresistens hos både folk og dyr. Friske dyr trenger ikke medisin. Bondelagsleder Bartnes ba i dag statsråd Listhaug om å påvirke EU til å innføre samme strenge praksis for medisinering.

Px3avx3svmyqhwfaofb1

Statsbudsjettet: - Skuffet over manglende MRSA-erstatning

Pressemeldinger   •   07-10-2015 12:12 CEST

Regjeringen i forslag til statsbudsjett foreslår ikke økninger i dekning av produksjonstap hos bønder som blir rammet av LA-MRSA. Da erstatningsordningen kom i juni var en samlet næring klar på at den ikke var god nok. Erstatningsordningen vil bare dekke 10 til 20 % av det reelle produksjonstapet etter sanering. Bøndene gjør en jobb for folkehelsa, da skal ikke vi sitte igjen med 90 % egenandel.

Px3avx3svmyqhwfaofb1

- Dramatisk skatteøkning for unge bønder

Pressemeldinger   •   07-10-2015 09:07 CEST

Lcdffmhdbjodqmfzx7nb

Best på antibiotikabruk

Pressemeldinger   •   22-09-2015 16:12 CEST

Yamafsyvk52ittpt4rsc

Utfordrende klimasituasjon for landbruket fram mot 2100

Pressemeldinger   •   22-09-2015 12:52 CEST

Xbyttuypdnhjqlpwcill

Forbruker og bonde knyttes sammen på Økouka

Pressemeldinger   •   15-09-2015 14:57 CEST

Søndag starter Økouka i Oslo, ei fullspekket uke til fremme for økologisk mat. Norges Bondelag medvirker til sju arrangementer, og ser fram til åtte dager med inspirasjon, kunnskap og de deiligste smaker. Her knyttes forbruker og bonde tettere sammen.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • lars.petter.bartnes@bondelaget.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • per.skorge@bondelaget.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lise.boeaack.jpyakypokuqobsexyeon@iaefqfboxlndelagdbetwegkwq.no
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo