Cwqvjfv4gyi4gztjzxww

Angriper landbruket fra alle kanter

Pressemeldinger   •   des 09, 2016 12:16 CET

- I denne jordbruksmeldinga forsøker regjeringa å fjerne ei rekke enkeltordninger som til sammen vil bidra til at distriktslandbruket svekkes kraftig, og bonden får større risiko, sier Lars Petter Bartnes.

Media no image
Be1sibwwc7xnx6yet7mu Wbbovtn1anr0ylgfezb8

KrF og Venstre står opp for familielandbruket og unge bønder

Pressemeldinger   •   des 04, 2016 14:57 CET

Det borgerlige budsjettforliket reverserer forslagene om skatteskjerpelse på investeringstilskudd som ville rammet unge bønder, og forslag i retning av AS-jordbruk.

I regjeringas budsjettforslag var det forslag om å innføre skatt på bygdeutviklingsmidler for bønder i distrikts-Norge. Regjeringa foreslo også endre jordbruksfradraget fra kun å gjelde for enkeltpersoner til også å omfatte aksjeselskaper. I budsjettforliket er disse forslagene borte.

- I budsjettforhandlingene har KrF og Venstre gjort en viktig jobb for å sikre unge bønder bedre muligheter til å investere i en framtid i landbruket, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Forslaget om å gi jordbruksfradrag til aksjeselskaper ville gitt selskaper utvida mulighet til å gå inn i drifta av norsk landbruk på bekostning av den selveiende bonden.

- Det er bra at KrF og Venstre støtter familielandbruket, og stopper regjeringas forsøk på å la aksjeselskaper bli dominerende eierform i landbruket. I Norge har vi tradisjon for personlig eierskap, at det er bonden som selv eier og driver gården, understreker Bartnes.

Støtte til landbrukets klimaprosjekt

Landbruket arbeider for et klimasmart landbruk. Det viktigste virkemiddelet er en satsing på prosjektet «Klimasmart landbruk – nye løsninger» som har som formål å gi alle bønder tilbud om systematisk klimarådgiving på egen gård.I budsjettforliket blir det foreslått ei bevilgning til klimasatsingen på 20 millioner kroner.

- Verden trenger mer mat produsert med lavere klimaavtrykk. Et samlet landbruk er i gang med å utvikle et unikt beregningsverktøy for å kunne identifisere potensialet for klimatiltak på hvert enkelt gårdsbruk. Det er bra at vi nå får muligheten til å utvikle denne satsingen videre, sier Bartnes.

Forliket innebærer en økning av mineraloljeavgiften, noe som vil bety økte kostnader til næringen. Det skal også settes ned partssammensatte utvalg som skal vurdere om det er mulig med en gradvis økt CO2-avgift for landbruket i lys av landbruks- og distriktspolitiske hensyn. Utvalgene skal også foreslå andre klimatiltak.

- Avgiftsøkningen utgjør en vesentlig kostnadsside for landbruket. Nå forventer vi at det blir brukt tid på det viktige utredningsarbeidet, og at det ikke kommer ytterligere utspill som vil legge økte kostnader på næringen. Arbeidet for å redusere klimautslipp må skje på en måte som ikke svekker norsk matproduksjon, og sikre at vi får reduserte utslipp per produsert enhet, sier Lars Petter Bartnes. 

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Les mer »
Ndyekfxsafwlfixpfssu

Større inntektsforskjeller i norsk jordbruk

Pressemeldinger   •   des 01, 2016 16:38 CET

Ferske tall for 2015 viser en pen inntektsvekst men at inntektsforskjellene mellom mindre og større bruk har økt. – Tallene viser effekten av regjeringas nedprioritering av distriktslandbruket, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Media no image

Ny bioøkonomistrategi fra regjeringen

Pressemeldinger   •   nov 29, 2016 14:15 CET

Regjeringen la i dag fram sin bioøkonomistrategi. – Strategien har flere positive enkeltelementer og bygger opp under en langsiktig satsing på bionæringene i Norge, men det er en svakhet at strategien ikke omhandler eierskapet til bioressursene, mener Norges Bondelag.

Regjeringen presenterte i dag en nasjonal bioøkonomistrategi. I strategien pekes det på at økt produksjon av fornybare biologiske produkter i alle bionæringer er en viktig forutsetning økt verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi. Regjeringens strategi befester også «food first» som et gjeldende prinsipp.

- Strategien viser hvorfor vi trenger økt produksjonen i bionæringene og gir oss dermed noen langsiktige mål å jobbe etter. I tillegg er det positivt at regjeringen er så tydelig på «food first»-prinsippet, altså at befolkningens grunnleggende behov for mat kommer først, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Han mener også regjeringen gjør klokt i å vektlegge samarbeid på tvers av bionæringene og langs de ulike verdikjedene. Han peker på at veien videre blir å konkretisere felles målsettinger på kort og mellomland sikt for det videre samarbeidet.

- Samarbeid langs hele verdikjeden er allerede arbeidsformen for norsk landbruk. Vår soleklare erfaring er at når mange skal gå i takt og jobbe sammen for å oppnå resultater til felles beste så trengs det tydelige mål for hvor man skal, sier Bartnes, som imøteser videre samarbeid mellom bionæringene innen både skog, jord og hav.

Regjeringens strategi berører heller ikke eierskapet til biomasseressursene. Bartnes mener at nasjonalt eierskap til bioressursene burde vært en sentral del av regjeringens bioøkonomistrategi.

- Norsk eierskap til oljeressursene og vannkraftressursene våre har vært en trygghet og en forutsetning for verdiskapingen på disse områdene. Nå er det det vesentlig å sikre at eierskapet til jord og skog fortsatt fordeles på mange sjøleiende bønder og skogeiere, slik at verdiskapningen kommer hele landet til gode, avslutter Bartnes.

Les regjeringens bioøkonomistrategi: https://www.regjeringen.no/contentassets/32160cf211df4d3c8f3ab794f885d5be/nfd_biookonomi_strategi_uu.pdf

For mer informasjon, kontakt:

Elisabeth Sæther, rådgiver i Norges Bondelag: 975 27 954

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Regjeringen la i dag fram sin bioøkonomistrategi. – Strategien har flere positive enkeltelementer og bygger opp under en langsiktig satsing på bionæringene i Norge, men den burde vektlagt eierskapet til bioressursene i langt større grad, mener Norges Bondelag.

Les mer »
Cwqvjfv4gyi4gztjzxww

Foreslår nytt dyrevelferdsprogram for pelsdyrnæringen

Pressemeldinger   •   nov 24, 2016 16:57 CET

​Norges Bondelag går inn for fortsatt gruppehold av dyr, men forslår et nytt program for oppfølging og kontroll for pelsdyrprodusenter som skal sikre god dyrevelferd.

Cwqvjfv4gyi4gztjzxww
Be1sibwwc7xnx6yet7mu

Landbruket og staten enige om å balansere melkemarkedet

Pressemeldinger   •   nov 18, 2016 16:15 CET

A0jjhmyiynulg90onm09
Hm6trm60qpq6yjpzzfdq

- En tydelig satsing på norsk matproduksjon

Pressemeldinger   •   nov 16, 2016 15:57 CET

Rqavbvzeebx3rdttigu2

Mindre sau på rovdyrutsatte beiter gir mindre tap

Pressemeldinger   •   nov 16, 2016 09:50 CET

Tall fra Miljødirektoratet viser at det i år er dokumentert færre tap av sau til rovdyr enn på mange år. Bondelaget advarer likevel mot å tro at rovdyrproblemene for beitenæringa er løst.

A0jjhmyiynulg90onm09
Hm6trm60qpq6yjpzzfdq Wbbovtn1anr0ylgfezb8

- Spennende bioøkonomisatsing

Pressemeldinger   •   nov 10, 2016 15:13 CET

Cwqvjfv4gyi4gztjzxww

Støtter bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa

Pressemeldinger   •   nov 04, 2016 12:46 CET

Pelsdyrmeldinga som ble lagt fram i dag, anbefaler en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa i Norge. Det blir skjerpa krav til næringa for dyrevelferd og avl.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Leder
 • lars.petter.bartnes@bondelaget.no
 • 900 84 576

 • Pressekontakt
 • Generalsekretær
 • per.skorge@bondelaget.no
 • 97524938

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • lise.boeck.jakobsen@bondelaget.no
 • 97599866

Om Norges Bondelag

Om Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Fagorganisasjon for bønder
Norges Bondelag er den største fagorganisasjonen for bønder i Norge, og har som mål å "samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser." Vi forhandler hvert år med Staten om bondens inntektsmuligheter. Bondelaget mottar ikke statsstøtte, og er økonomisk og politisk uavhengig.

Adresse

 • Norges Bondelag
 • Schweigaardsgate 34 c
 • 0135 Oslo