Skip to main content

Piratkjøring er og blir forbudt

Nyhet   •   feb 17, 2016 11:27 CET

Nylig ble tre Haxi-sjåfører frikjent i Gulating lagmannsrett. Det betyr ikke at piratkjøring er blitt lov.

Det er fortsatt slik at persontransport mot vederlag krever løyve og kjøreseddel, og politiet vil fortsatt straffe pirater med bøter (normalt 8-10.000 kroner) og inndragning av bil i tre måneder.

Årsak til frikjennelsen er at en paragraf som ble vedtatt for å kunne ta pirater, nå blir brukt med motsatt virkning, fordi apper ikke var påtenkt da loven ble endret i 2002. Norges Taxiforbund har bedt Samferdselsdepartementet tette dette smutthullet. Like fullt kan pirater fortsatt tas også om de bruker apper, men på et litt annet lovgrunnlag.

Hvorfor frikjent?

Statssekretæren i Samferdselsdepartementet, Amund Drønen Ringdal (H) sa det slik til ANB den 10. februar: ”Uavhengig av rettssakene, mener jeg virksomheten til Uber er ulovlig i dag. Det er ikke lov å drive med persontransport mot vederlag uten løyve”

Så hvorfor ble tre Haxi-sjåfører i Stavanger og en Uber-sjåfør i Oslo frikjent?

Yrkestransportloven § 4 første ledd sier: ”Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve”.

For å kunne bøtelegge etter den nevnte bestemmelsen må politiet for det første bevise at det er gitt vederlag for transporten, i tillegg må det bevises drift. Det vil si at politiet må ta den samme piraten flere ganger. Dette krever mye ressurser fra politiet, og vanskeliggjør deres arbeid i kampen mot pirater.

For å avhjelpe problemet, og gi politiet mulighet til å bøtelegge pirater for bare en enkelt tur, ble det i 2002 gjort et tillegg i lovteksten. Yrkestransportloven § 4 første ledd annet punktum sier: ”Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass”.

I og med at sjåførene i Stavanger bare var tatt én gang, valgte politiet å ta ut tiltale på § 4 første ledd annet punktum.

Hva er ”offentlig plass?”

I forarbeidene til denne lovteksten ble «offentlig plass» definert som vei, gate, torg osv, altså et fysisk sted. Målet var å ta piratene som praiet drosjekunder på gaten. Dessverre var ikke app oppfunnet da loven ble skrevet, slik at det ikke var mulig å ta hensyn til dette.

Dommen er klar på at en mobilapplikasjon ikke er en offentlig plass i yrkestransportlovens forstand og derfor ble piratene med Haxi frifunnet, først i Stavanger tingrett og nå i Gulating lagmannsrett.

Dette er et utdrag fra dommen i lagmannsretten:

"Flertallet er ellers enig med tingretten, som har fremholdt at handlingene under dagens system er straffverdige, og at transportoppdrag som formidles på denne måten, er med på å undergrave systemet med drosjeløyver. Formidling av transporttjenester via internett var neppe aktuelt da yrketransportsloven trådte i kraft, men etter flertallets syn er det grunn til å anta at dette hadde blitt regulert dersom lovgiver hadde forutsett den teknologiske utviklingen. Dette gir likevel ikke grunnlag for å tolke loven utvidende og i strid med lovens ordlyd. På strafferettens område kreves det klar lovhjemmel, jf Grunnloven § 96 og EMK art 7 nr 1, og ifølge Rt-2012-313 er det " uansett ikke avgjørende hva lovgiver måtte ha ment, når en eventuell lovgiverintensjon ikke har kommet tydelig til uttrykk i loven.

Etter flertallets vurdering er ikke kravet til klar lovhjemmel oppfylt i dette tilfellet. Dette innebærer at de tiltaltes handlinger ikke fullt ut rammes av gjerningsinnholdet i yrkestransportlovens § 4 første ledd annet punktum".

Videre kan det være verdt å merke seg at dommen ble avsagt under dissens. To av rettens medlemmer mente at vilkårene for å ilegge bot for forholdet var oppfylt.

Frifinnelsen betyr altså IKKE at det nå er fritt frem for å DRIVE med persontransport mot vederlag. Man må fortsatt ha løyve.

Like vilkår

Politiet må nå endre strategi, og sørge for at de kan bevise drift hos de som kjører for Uber, Haxi og på andre måter driver piratvirksomhet.

Norges Taxiforbund mener imidlertid det er viktig at politiet også kan gi bot i de tilfeller der de tar sjåføren for en enkelt tur, og vil derfor arbeide for en lovendring som gir klar hjemmel for straff for de som tilbyr transporten via en mobilapplikasjon.

Og for de som tror at vi ønsker å stoppe dette fordi vi er redd for konkurranse, så er det ikke tilfelle.

De reguleringer som drosjeeiere er underlagt, skal beskytte kunder og sjåfører, sikre tilgjengelighet av taxi overalt, alltid og sikre at det offentlige får sine tiltrengte skattekroner.

Konkurransen må skje på like vilkår. Ikke en gang Therese Johaug ville ha vunnet dersom hun fikk benytte bare en stav, mens hennes konkurrenter fikk bruke to.


Norges Taxiforbund

Øystein Trevland, leder

Kristin Male, direktør.