Skip to main content

Status for avfallsinnsamlingen i Oslo - 30.11.16

Pressemelding   •   nov 30, 2016 14:38 CET

STATUS 30.11

- Siden 3. oktober har det i løpet av åtte driftsuker blitt samlet inn 4190 tonn papir, papp og kartong. Normalnivået på en like lang periode i en normal situasjon utgjør 4200 tonn. Dette indikerer at etterslepet i papirinnsamlingen er hentet inn. De ekstraordinære tiltakene som ble iverksatt mandag 14. oktober har virket effektivt, sier direktør i Renovasjonsetaten Pål A. Sommernes.

- Renovasjonsetaten beklager forsinkelser og avvik i tømmetidspunkt som fortsatt kan oppstå både på mat-, plast- og restavfall, så vel som på papir, papp og kartong, avslutter direktør Sommernes.

Etterslep av mat-, plast- og restavfall
Veireno AS har per 29. november samlet inn totalt 19 164 tonn med mat-, plast- og restavfall siden oppstart 3. oktober 2016. I 2015 samlet vi inn rundt 2 500 tonn på disse avfallstypene ukentlig. Basert på dette gjennomsnittstallet fra i fjor, regnet vi ut at det teoretisk sett kunne være ca. 1700 tonn mat-, plast- og restavfall som av en eller annen grunn ikke var blitt hentet av Veireno AS. Det har vært heftet usikkerhet ved dette anslaget.

Ut i fra dagens driftssituasjon hos Veireno AS, er det lite sannsynlig at det finnes et så stort etterslep i innsamlingen av mat-, plast- og restavfall i Oslo. Renovatørene har kjørt gjennom alle rutene flere ganger, og det er ikke store mengder med uavhentet avfall igjen. Renovasjonsetaten antar det er flere grunner til at det store etterslepet har «forsvunnet». Hovedårsaken er antakelig at en del abonnenter har fjernet avfallet selv på grunn av store forsinkelser. Vi takker abonnentene for at de på ulike vis har tatt ansvar for et problem de ikke selv er skyld i!

Klager
Flere medier har i det siste døgnet skrevet at Renovasjonsetaten har mottatt over 21 000 klager siden oppstart av ny kontrakt 3. oktober 2016. Dette er totalen for alle mottatte klager. Antallet klager har gått gradvis ned de siste ukene, spesielt på mat-, plast- og restavfall.

Det er viktig at antallet klager settes inn i en større kontekst. I Oslo finnes det ca. 340 000 privathusholdninger. Renovasjonsetaten foretar ca. 7 millioner tømminger per år, det vil si ca. 135 000 tømminger per uke. Hver tømming er en potensiell klagesak.

Når dette er sagt har vi fortsatt en situasjon med altfor høye klagetall. Dette er uakseptabelt.

Renovasjonsetaten har hatt normale innkjøringsproblemer knyttet til at nærmere 8000 nøkler byttet hender, renovatører måtte lære rutene og bli kjent med hvor beholderne faktisk står m.m. I tillegg har Renovasjonsetaten og Veireno AS hatt en del problemer med innføring av ny teknologi og samkjøring mellom de ulike IT-systemene. For eksempel har en rekke tømminger blitt manuelt registrert i systemene, uten at tømmingen faktisk har funnet sted. For å få bukt med menneskelige feil på dette området, vil alle beholdere etter planen bli utstyrt med elektroniske tømmeregistreringsbrikker (Rfid) i løpet av første halvår i 2017. Med disse brikkene vil tømmingene bli automatisk registrert samtidig som tømmingene faktisk finner sted.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten har som mål å komme ned på en avtalt klagenorm på 0.05 prosent klager per måned så snart som mulig. Noen klager vil vi dessverre alltid ha.

Kontraktsoppfølging og økonomiske «straffetiltak» overfor Veireno
Renovasjonsetatens mål i kontraktsoppfølgingen av Veireno AS er at leveransen raskest mulig skal være i tråd med avtalte kvalitetskrav. Den inngåtte kontrakten har en rekke sanksjonsmuligheter. Den primære sanksjonen Renovasjonsetaten benytter seg av, er krav om retting. Dette er den sanksjonen som etter Renovasjonsetatens oppfatning raskest kommer Oslos innbyggere til gode som et forbedringstiltak i avfallsinnsamlingen.

Renovasjonsetaten har hittil pålagt Veireno AS rettinger av avvik for mange millioner kroner. Kostnadene er forbundet med ekstra mannskap, flere biler, helgekjøring, ekstra skift på papirinnsamling m.m. Veireno AS har i tillegg fått dagsmulkter for 115 000 kroner.

Det er viktig å påpeke at vi har hatt en del forsinkelser i avfallsinnhentingen som ikke Veireno AS kan klandres for. Blant annet hadde vi en langvarig togstreik som førte til mer trafikk på veiene. Trafikale forsinkelser knyttet til rehabilitering av Brynstunellen og Smestadtunellen skaper fremdeles forsinkelser. I tillegg har Energigjenvinningsetatens optiske sorteringsanlegg, hvor Veireno AS leverer avfallet, i perioder delvis vært stengt på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid.

Erstatning og reduksjon i avfallsgebyret 
Spørsmålet om erstatningsansvar må alltid etter gjeldende rett avgjøres etter en konkret vurdering. Renovasjonsetaten kan derfor ikke konkludere generelt om hvorvidt kommunen er erstatningspliktig i forhold til enkelthendelser. For at kommunen skal være erstatningsansvarlig, må det sannsynliggjøres at det ikke er foretatt tømminger over en lengre periode. Renovasjonsetaten behandler alle henvendelser om erstatning fortløpende. I innkjøringsperioden på 4-6 uker for mat-, plast- og restavfall, og i innkjøringsperioden på 1-3 måneder for papir, papp og kartong, er det påregnelig med forsinkelser.

Reduksjon av avfallsgebyret mener Renovasjonsetaten per dags dato er uaktuelt. Avfallsgebyret dekker alle kostnader Renovasjonsetaten har i forbindelse med avfallssektoren i Oslo. Tømming utgjør ca. 11 prosent av gebyret og er bare én av flere komponenter. Dersom forsinkelsene blir så langvarige at kravene som Oslos innbyggere med rimelighet kan stille til tjenesten ikke blir innfridd, kan dette føre til at Oslo kommune innvilger en reduksjon i gebyret.

Manglende tømming
Renovasjonsetaten oppfordrer alle til å klage dersom avfallet ikke blir hentet som lovet. Gå inn på vår hjemmeside https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/ og abonner gjerne på varsling for tømminger på din adresse.

Meld fra om manglende tømming på telefon 02 180, e-post til postmottak@ren.oslo.kommune.no eller SMS til 2401 med kodeord REN. Det er kun nødvendig å klage én gang per dag. Har du sendt klage via f. eks e-post, er det ikke nødvendig å melde fra på telefon også.

Renovasjonsetaten har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo, og vi tar hånd om alt avfall du produserer hjemme. Når du sorterer matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser, henter vi det og sørger for at det blir til biogass og biogjødsel, nye plastprodukter og miljøvennlig energi.

Oslo kommune, Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ønsker å lykkes med innsamlingen av husholdningsavfall og utvidet kildesortering sammen med Oslos 650.000 innbyggere.

Nøkkeltall om Renovasjonsetaten og avfallsinnsamlingen i Oslo:

 • Det er cirka 330.000 privathusholdninger i Oslo, med omtrent 58.000 standplasser/hentesteder.
 • Det foretas cirka syv millioner tømminger per år, hvilket tilsvarer omtrent 130.000 tømminger per uke.
 • Renovasjonsetaten hadde cirka 900.000 besøk på gjenbruksstasjonene i 2015.
 • Avfallsmengden per innbygger gikk ned i 2015 sammenlignet med 2014:
  • 2014: 347 kg/innbygger per år
  • 2015: 340 kg/innbygger per år
 • 38 prosent av avfallet materialgjenvinnes (tall fra 2015).
 • 57 prosent er restavfall som blir til strøm og fjernvarme (tall fra 2015).
 • To prosent av avfallet leveres til ombruk (tall fra 2015).
 • Tre prosent av avfallet går til deponi (tall fra 2015).

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy