Skip to main content

Foreslår å flytte Briskebytrikken

Pressemelding   •   nov 21, 2017 10:51 CET

Ruter foreslår å flytte linje 19, «Briskebytrikken», fra Inkognitogaten til Skovveien. I planforslaget foreslås det å ruste opp gatene i Bydel Frogner for å sikre god fremkommelighet for kollektivtrafikken og bedre forhold for syklister og fotgjengere.

Ruters planforslag for flytting av Briskebytrikkens trasé er ferdigbehandlet hos Plan- og Bygningsetaten og er denne uken lagt ut til offentlig ettersyn. Etter dette vil forslaget sendes videre til politisk behandling i løpet av 2018.

Forslaget går kort oppsummert ut på justering av trikketrasé i Briskebyveien, etablering av trikketrasé og 2,2 meter brede opphøyde sykkelfelt i Skovveien, samt flytting av holdeplasser for buss og trikk til hver sin side av et nytt torg på Riddervolds plass.

Nye trikker

I 2013 vedtok bystyret i Oslo at trikketilbudet i hovedstaden skal fornyes ved kjøp av 87 nye trikker. Trikkene, som settes i drift mellom 2020 og 2024, vil som «Italiatrikkene», ikke klare svingekurven i krysset mellom Riddervolds gate og Inkognitogata. Dette er den krappeste svingen i hele Oslos trikkenett. For å sikre at Briskebylinjen kan opprettholdes som trikkelinje i fremtiden foreslår Ruter ny trasé i Skovveien, på strekningen mellom Frognerveien og Riddervolds plass. Plan- og bygningsetaten anbefaler Ruters planforslag.

Riddervolds plass blir torg med mye aktivitet

Dagens trikkeholdeplass på Briskeby foreslås flyttet til Riddervolds plass, mellom Niels Juels gate og Skovveien. Riddervolds plass skal utvides som torg. Ruter vil omgjøre store deler av trafikkarealet til fortau og torg. Det vil gi byen større muligheter for økt aktivitet, lek og opphold på plassen. Den nye utformingen av plassen bedrer trafikksikkerheten, med sikrere kryssing av Skovveien for fotgjengere og et mer lesbart trafikksystem for syklister og kjørende. Det vil også etableres nye benker og plantes trær på plassen.

Miljøvennlig transport prioriteres

Kultur- og naturverdier i Skovveien skal ivaretas, og syklister vil få trygge opphøyde sykkelfelt. Varelevering og korttidsparkering ivaretas ved at det settes av plass i sidegatene. I forslaget foreslås det at fortausbredder langs gaten i hovedsak forblir som i dag, og utvides der det er mulig. Gangkryssinger blir også som i dag, bortsett fra ved Riddervolds plass og der Skovveien møter Frognerveien hvor det blir mer plass til fotgjengerne. Siktforholdene i alle kryss vil bedres. Gatens trær er viktige og i planforslaget gir Ruter trærne økt vern gjennom reguleringsbestemmelsene. Når trikken forsvinner fra Riddervolds gate og Inkognitogata vil disse arealene kunne benyttes til beboerparkering.

Fremdrift

Alle som ønsker det skal få mulighet til å komme med innspill til reguleringsplanen. Planforslaget inneholder detaljerte beskrivelser, kart og bestemmelser og andre utredninger. Fristen for å komme med uttalelser er 8.1.2018. Deretter sendes forslaget videre til politisk behandling.

Les hele planforslaget her.

Bydel Frogner arrangerer folkemøte 28.11. Ruter vil presentere planforslaget og svare på spørsmål. Klikk her for informasjon om folkemøte.

Dersom reguleringsplanen blir vedtatt er planen at Skovveien etableres som trikkegate i 2020. Samtidig som det legges trikkespor vil området oppgraderes, og det vil legges nye vann- og avløpsrør fordi disse er omtrent hundre år gamle og har stort behov for utskifting.

Ruter As er et felles administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Vi administrerer over halvparten av kollektivtrafikken i Norge. Vår rolle er å planlegge, utvikle, samordne, bestille, markedsføre og informere om kollektivtrafikktilbudet. All operativ drift utføres av ulike operatørselskap som kjører på kontrakt for Ruter - alt innenfor samme billett- og prissystem. Våre eiere er Oslo kommune (60 %) og Akershus fylkeskommune (40 %). Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Sammen med våre operatører og samarbeidspartnere gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg i Oslo og Akershus.