Skip to main content

Oslo Børs endrer praktisering av reglene om informasjonsplikt

Nyhet   •   jan 06, 2017 10:43 CET

Forfatter: Partner | Advokat Terje Gulbrandsen

Oslo Børs sendte onsdag 4. januar 2017 ut et brev, hvor det varsles endringer i praktiseringen av reglene om informasjonsplikt og flaggeplikt, med virkning fra 1. april 2017. Den mest vesentlige endringen er at plikten til umiddelbart å offentliggjøre informasjonspliktig informasjon vil gjelde hele døgnet, ikke bare innenfor børsens åpningstider.


Informasjonsplikt – umiddelbart betyr umiddelbart, hele døgnet

Verdipapirhandelloven § 5-2 (1) sier at utsteder uoppfordret og umiddelbart skal offentliggjøre innsideinformasjon som direkte angår utsteder. Bestemmelsen gjelder for utstedere med aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Tilsvarende regler er inntatt i ABM-reglene og Løpende forpliktelser for Merkur Market, slik at den samme informasjonsplikten gjelder for utstedere med obligasjonslån notert på Nordic ABM og utsteder med aksjer opptatt til handel på Merkur Market.

I børspraksis er kravet til umiddelbar offentliggjøring tolket svært strengt, og utgangspunktet er at informasjonspliktig informasjon skal gis til markedet med en gang selskapet har mottatt eller blir klar over den, dog slik at det er adgang til å utsette offentliggjøring på særskilte vilkår. Børsen har imidlertid inntatt i sin veiledning til Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper - og det er en innarbeidet markedspraksis i Norge - at plikten til umiddelbart å offentliggjøre informasjonspliktig informasjon kun gjelder innenfor børsens åpningstider. Dersom det oppstår informasjonspliktig informasjon utenfor børsens åpningstider, kan utsteder vente med offentliggjøring til forut for åpning av børsen neste handelsdag.

Utstedernes system for informasjonsdistribusjon, herunder NewsPoint, er tilgjengelig 24 timer i døgnet. En rekke verdipapirer notert på en av Oslo Børs’ markedsplasser er også tilgjengelig for handel på andre markedsplasser, med andre åpningstider enn dem som gjelder på Oslo Børs. Videre praktiserer myndighetene i enkelte andre jurisdiksjoner informasjonsplikt utenfor børsenes åpningstid. Oslo Børs har derfor nå varslet endring i praktiseringen fra 1. april 2017, slik at informasjonsplikten gjelder fullt ut hele døgnet, både for Oslo Børs, Oslo Axess, Nordic ABM og Merkur Market.

Det blir interessant å følge praktiseringen knyttet til hendelser utenfor åpningstidene. Under nåværende regime forutsettes at selskapene har rutiner og prosedyrer som gjør at de kan håndtere informasjonspliktig informasjon overfor markedet når den oppstår – én ting er å ha rutiner for dette når informasjonsplikten gjelder innenfor børsen åpningstider, men det blir noe annet når den gjelder hele døgnet, året rundt. Oslo Børs har varslet at de vil komme med mer informasjon om endringene og de praktiske konsekvensene i god tid før ikrafttredelsen.

Endringen i reglene om flaggeplikt

Verdipapirhandelloven § 4-3 pålegger investorer som erverver eller avhender større aksjeposter, rettigheter til aksjer og stemmerettigheter, å inngi flaggemelding dersom investorens andel av aksjekapital eller stemmer når opp til, overstiger eller faller under visse terskler. Melding skal gis straks etter at avtale om erverv eller avhendelse er inngått, eller vedkommende blir kjent med eller burde ha blitt kjent med annen omstendighet som fører til at flaggeterskel nås eller passeres.

Oslo Børs legger i dag til grunn at investorer ved transaksjoner og hendelser utenfor børsens åpningstid som utløser flaggeplikt, kan utsette flagging til forut for markedets åpning påfølgende handelsdag. Med virkning fra 1. april 2017, gjøres en liten endring av praktiseringen av også denne bestemmelsen, slik at investorer skal sende flaggemeldinger til Børsen frem til kl. 1730 den enkelte handelsdag. Endringen forventes ikke å ha de store praktiske konsekvensene.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy