Skip to main content

​Blogg: Bør du få høyere pensjon hvis du lever kortere?

Blogginnlegg   •   mar 01, 2016 12:36 CET

Lave pensjoner for arbeidere med lavere forventet levealder finansierer økt alderspensjon til privilegerte akademikere, mener tankesmien Manifest. Det er en for lettvint konklusjon.

Av: Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Manifest hevder i sin rapport "Vinnere og tapere" at den nye alderspensjonen fra folketrygden rammer ansatte fra yrker med lav forventet levealder ekstra hardt. Disse har en arbeidshverdag som medfører at de ønsker å, eller til og med må, gå av med pensjon tidlig. Dermed faller muligheten til å kompensere for lavere årlig pensjon gjennom å arbeide lenger bort.

Manifest foreslår ingen løsning på den påståtte urettferdigheten, og det er ikke rart: Å gi ulik alderspensjon fra folketrygden til ulike yrkesgrupper vil være umulig å gjennomføre i praksis. Det ville bli et system med uendelig mange særaldersgrenser – med tilsvarende mange kreative løsninger for å tilpasse seg systemet. Allerede i dag ser vi eksempler på at lensmenn blir omdefinert til betjenter, og brannsjefer til operative – og vips, så har de fått lavere pensjonsalder, med livslang utbetaling.

Rapporten til Manifest inneholder både gode refleksjoner og verdifull kunnskap, men den skyter på feil blink: Det er ikke reglene for alderspensjon som kan rette opp i skjevheter i systemet. Skal man få fart på sakene, må man se på reglene for avtalefestet pensjon (AFP).

Dagens system for AFP er uansett overmodent for en revisjon. AFP skulle opprinnelig gi slitne arbeidstakere en mulighet til å gå av med tidligpensjon, og slik bygge bro mellom yrkeslivet og alderspensjon uten å gå veien om uførepensjon. Nå er AFP blitt et tilleggsgode for de som er omfattet av ordningen – forutsatt at de oppfyller firkantede uttaksvilkår. Mange gjør ikke det, og opplever at AFP-opptjeningen er null verdt. I offentlig sektor er AFP en ren tidligpensjonsordning som oppmuntrer til å avslutte arbeidskarrieren tidlig, stikk i strid med arbeidslinjen som hele pensjonsreformen bygger på.

For å bøte på det som Manifest påpeker, kan man gå flere veier. En vei er å skrape AFP totalt og legge opparbeidede pensjonsverdier inn i allerede etablerte tjenestepensjonsordninger, uansett sektor. Dette ville gitt flere ansatte høyere pensjon allerede fra 62 år. Alternativt kunne en del av kostnadene til AFP forbeholdes noen få, veldig få, grupper som må gå av tidligere enn de fleste, uten egentlig å ha et valg selv. Altså å gjeninnføre en AFP i tråd med den opprinnelige intensjonen. Det er selvsagt nesten umulig å peke på hvilke grupper som bør omfattes, men det klarer sikkert partene i arbeidslivet. I så fall bør ikke forventet levealder være eneste kriterium, men også det faktiske yrket, og muligheten til å mestre dette på en god måte i forhold til alder.

At vi har forskjellig levealder, er et faktum. Noe kan tilskrives yrket, men livsstil, kosthold og andre individuelle prioriteringer gjennom livet er også viktige forklaringer. For eksempel er det en overvekt av røykere i lavtlønnsyrker, med de helserisikoer som dette medfører. Å få befolkningen til å leve sunnere vil trolig ha større effekt på ulikhetene i levealder enn å endre hele systemet for alderspensjon.

Vi i Storebrand ser at mange ansatte i privat sektor ønsker å få utbetalt sine pensjoner over kortere tid, for å kunne få glede av pensjonen mens de er friske. Dette kan 1,2 millioner arbeidstakere som har innskuddspensjon i dag. Utbetalingsperioden må riktignok minst være 10 år, og minst til man er 77 år. Hvis arbeidstakeren/pensjonisten faller fra tidligere, arver den gjenlevende familien pensjonssaldoen.

Livsvarig utbetaling er flott, og noe vi alle har gjennom folketrygden. Pensjonen tilfaller de som lever lenge, men når du dør, faller den bort. Rapporten fra Manifest kan med fordel tas inn i diskusjonen om hvordan offentlig tjenestepensjon bør utformes når det gjelder fleksibilitet og den enkeltes frihet til å kunne velge utbetalingstid. Det er viktig og riktig å gi en økonomisk gulrot til de som vil stå lenge i arbeid. Det sikrer et bærekraftig pensjonssystem.

Å bruke rapporten til å tukle med alderspensjonen fra folketrygden vil ikke føre noe godt med seg.