Skip to main content

Økt levealder – konsekvenser for ytelsesbaserte pensjoner

Nyhet   •   mar 09, 2013 09:35 CET

Finanstilsynet publiserte fredag 8. mars nye tariffer som tar høyde for økt forventet levealder. - Det er positivt at vi lever lengre. Utfordringen er at pensjonsregningen øker.  For å sikre et bærekraftig pensjonssystem må vi ta høyde for dette. De økte pensjonskostnadene vil dekkes av meravkastning ut over garanti samt reduksjon av resultatbidraget til pensjonsleverandøren, uttaler konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand (bildet).

Folk lever lengre
- I løpet av de siste 25 årene har den forventede levealderen i Norge økt med nesten 6 år for menn og vel 3 år for kvinner.  Mye av forklaringen kan tilskrives medisinske fremskritt og livsstil, hvor spesielt menns endrede røykevaner har stor betydning, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Ser vi 20 år frem i tid forventes en 67 åring å leve fire år lengre i forhold til dagens tariffer. Disse fire årene må finansieres. Det skjer gjennom pensjonsreformer i folketrygden og offentlig og privat tjenestepensjon, samt ved at pensjonsleverandørene setter av mer penger til fremtidig pensjon.

Spleiselag
Den økte pensjonsregningen må deles mellom partene i pensjonssystemet.

Det er ca 300.000 ansatte i privat sektor med ytelsespensjon. I tillegg er det om lag én million av oss som har garanterte fripoliser, hovedsakelig fra tidligere arbeidsforhold. Allerede opptjente rettigheter et beskyttet av et pensjonsløfte. Imidlertid vil kombinasjonen av lavt rentenivå og behov for oppreservering for økt levealder medføre at fripolisekunder og pensjonister med ytelsespensjon ikke kan regne med økning av pensjonsytelsene i de nærmeste årene. På denne måten bidrar dagens og tidligere ansatte i spleiselaget. 

Arbeidsgiverne vil i liten grad få tilført overskudd fra pensjonsordningen, fordi eventuell meravkastning ut over garanti går til oppreservering før økt levealder.

Pensjonsleverandørene vil bidra gjennom reduserte resultater, blant annet ved å avstå fra overskuddsdeling i en periode.

Fremtidens pensjonssystem
Nye tjenestepensjonsordninger i privat sektor er under behandling og vil tidligst tre i kraft i 2014.

- De nye ordningene vil basere seg på årlig sparing og vil i stor grad være innskuddsbasert. Med mulighet for vesentlig høyere sparesatser, og en langsiktig forvaltning med en betydelig aksjeandel, mener jeg disse kan være vel så gode som dagens ytelsesordninger, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.