Skip to main content

Anbefaler sammenslåing av nettselskapene

Pressemelding   •   nov 08, 2013 14:59 CET

Styrene i Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS har i dag besluttet å anbefale sammenslåing av nettvirksomhetene i konsernene og etablering av et felles nettselskap. Endelig avgjørelse blir tatt i generalforsamlingen i de respektive selskapene den 20. desember.

Utredning av en fusjon mellom nettvirksomhetene i TAFJORD og TUSSA startet ved årsskiftet. Utredningen ble mellom annet igangsatt fordi rammevilkårene for nettvirksomhetene i Norge er under endring, med økte krav både i forhold til kompetanse, effektiv drift og beredskap. Fra et samfunnsperspektiv er det et uttalt ønske fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet (OED) at det bør bli færre og større nettselskap i Norge.

Beslutningene i de to konsernstyrene i dag er basert på en utredning som selskapene har gjennomført i løpet av året. Her har ansatte og tillitsvalgte vært aktivt med gjennom deltakelse i prosjekt- og arbeidsgrupper. Deloitte AS har i tillegg vært engasjert som rådgivere i prosessen. Utredningen viser at en fusjon mellom Tafjord Kraftnett AS og Tussa Nett AS vil bidra positivt både i forhold til kunder, ansatte og eiere. 

Sikrere strømforsyning og redusert nettleie
Utredningen viser at en fusjon vil gi et mer robust selskap og betre forsyningssikkerhet. For kundene vil dette bety mer stabil strømleveranse med færre og kortere strømbrudd.

Som følge av økte investeringer i nett og ved innføring av automatiske strømmålere, økt NVE-rente og økte kostnader i sentralnettet, vil nettleien i Norge øke de kommende årene. Ved en fusjon av de to nettvirksomhetene vil kunder i Tussa Nett sitt forsyningsområde få redusert nettleie på kort sikt, mens kunder i Tafjord Kraftnett sitt forsyningsområde vil oppleve en liten økning. Dette sett i forhold til om de to nettselskapene ikke fusjonerer. Som en konsekvens av synergitiltak og videre effektivisering vil imidlertid alle kundene i et fusjonert nettselskap få redusert nettleie over tid.

Sterkere fagmiljø og mer attraktive arbeidsplasser
En samling av fagmiljøene i de to selskapene vil sikre mer attraktive kompetansearbeidsplasser i regionen. Et styrket fagmiljø vil også gi selskapet større fleksibilitet og kapasitet til å møte de store utfordringene som bransjen står overfor de kommende årene både når det gjelder drift, vedlikehold og investeringer i nettet.

Høyere avkastning og forutsigbart utbytte
Et felles nettselskap vil gi grunnlag for større finansiell styrke, realisering av synergi og økt effektivitet. For eierne betyr dette en mer forutsigbar og høyere fremtidig avkastning på investert kapital. Et felles nettselskap vil dessuten være godt posisjonert for en videre strukturell utvikling i regionen.

Ved en eventuell fusjon av nettvirksomhetene og opprettelsen av et felles nettselskap vil Tafjord Kraft AS og Tussa Kraft AS bli eiere av det 8. største nettselskapet i landet. Det nye nettselskapet vil bli et felleskontrollert selskap mellom TAFJORD og TUSSA, der eierfordelingen er 53,66 % til Tafjord Kraft AS og 46,34 % til Tussa Kraft AS. Selskapet vil ha om lag 230 ansatte som skal betjene 61 000 nettkunder i 12 kommuner på Sunnmøre. Daglig ledelse og entreprenørdivisjonen er skissert lokalisert til Ørsta, mens netteierdivisjonen med driftssentral er skissert lokalisert i Ålesund. Det er ellers forutsatt at ingen medarbeidere i selskapene skal bli sagt opp som en konsekvens av fusjonen.

Endelig avgjørelse om fusjon mellom nettvirksomhetene i de to konsernene blir tatt i ekstraordinær
generalforsamling i de respektive selskapene den 20. desember 2013.


For ytterligere kommentar:
Bjørn Tømmerdal, styreleder Tafjord Kraft AS – 926 11 735
Gunnar Gjørtz, styreleder Tussa Kraft AS – 922 17 200

Erik Espeset, adm. dir. Tafjord Kraft AS – 905 20 033
Elling Dybdal, adm. dir. Tussa Kraft AS – 918 52 540


TAFJORD er et konsern bestående av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftnett AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Marked AS og Tafjord Elektro AS. I tillegg til produksjon og salg av miljøvennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon, samt installasjonsvirksomhet, tilbyr konsernet også vannbåren fjernvarme til kunder i store deler av Ålesund kommune. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har omlag 280 ansatte.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy