IP Kompassen 2018: immaterialrättsintrången ökar ‑ hur skyddar man sig?

Nyheter   •   Mar 26, 2018 09:00 CEST

Vinges undersökning och analys IP Kompassen 2018 släpps nu i sin helhet, och visar bland annat att antalet immaterialrättsliga intrång ökar från en redan hög nivå.

I undersökningen framkom att frågan om intrång i företagets immateriella rättigheter anses viktigare än 2015, vilket troligen är kopplat till en ökning av faktiska intrång. 45% uppgav att de har blivit utsatta för intrång under de senaste fem åren, jämfört med 36% 2015. Nästan två tredjedelar av respondenterna, 62%, uppgav att man har agerat juridiskt mot intrång de senaste fem åren, vilket kan jämföras med knappt hälften, 48% i föregående undersökning.

Det finns ett antal aspekter som ett företag bör fundera över redan innan en intrångsituation uppstår, för att underlätta situationen den dag man står inför en process.

Varje företag bör till exempel ha en strategi för hur bolaget arbetar med dess immateriella rättigheter. Strategin bör också konkretiseras, t.ex. genom en skriftlig IP‑policy. Med en genomtänkt strategi för IP‑frågor är man bättre förberedd för ett intrång, vilket i sin tur kan öka förutsättningarna till framgång.

Vad bör en IP-policy innehålla?

 • Vilka rättigheter är att anse som väsentliga för företaget (och således viktiga att försvara)?
 • När och hur ska företaget registrera rättigheter (t.ex. varumärken, mönster och patent)?
 • Har man ordentliga avtal på plats med anställda och konsulter som är delaktiga i utvecklingen av immateriella rättigheter (inom vissa områden finns formkrav för att överlåtelse av rättigheter till företaget ska ske till fullo)?
 • Vilka riktlinjer gäller för samarbeten och utvecklingsarbeten (t.ex. vad ska dokumenteras av utvecklingsarbetet och hur regleras hur rättigheter ska fördelas mellan samarbetspartners)?
 • Hur ser bolagets förebyggande arbete för att förhindra intrång ut (t.ex. genom bevakning av marknaden och tillförlitliga sekretessavtal)?
 • Hur kan man kontinuerligt säkerställa bevisning inför en eventuell intrångsprocess?

Policyn kommer givetvis se olika ut beroende på varje enskilt företag men den kan exempelvis innehålla svar på ovanstående frågor.

Policyn ser givetvis olika ut från företag till företag, men svaren på dessa frågor kan ge en bra bas.

Läs mer om immaterialrättsliga strategier och andra analyser skrivna av Vinges IP‑experter i IP Kompassen 2018.

Vinges undersökning och analys IP Kompassen 2018 släpps nu i sin helhet, och visar bland annat att antalet immaterialrättsliga intrång ökar från en redan hög nivå.

Läs vidare »

Vinge medlem i UN Global Compact

Nyheter   •   Mar 23, 2018 09:00 CET

I februari i år blev Vinge medlem i UN Global Compact, ett FN‑ramverk som samlar över 9000 bolag och organisationer globalt kring tio principer om respekt för de mänskliga rättigheterna, arbetstagares rättigheter, miljö och anti‑korruption.

Vinge har även under hösten 2017 och fram till idag varit del av den arbetsgrupp som fått i uppgift att etablera ett svenskt Global Compact‑nätverk. Det officiella nätverket lanserades 22 mars på ett första årsmöte där en ny styrelse valdes, bland annat inkluderande Théo Jaekel, Senior Specialist: Human Rights and Supply Chain på Vinge. Huvudtalare på mötet var Lise Kingo, Executive Director för UN Global Compact i New York. En panel med företagsrepresentanter från Folksam, H&M, Arla och Ellevio deltog även och diskuterade hur deras företag implementerat de tio principerna i praktiken.


Theo, Varför har Vinge blivit medlem i Global Compact?

Vi har integrerat våra tjänster inom hållbarhet och compliance som en naturlig del av vårt fullserviceerbjudande till klienter. Ökande lagkrav och högre förväntningar från investerare och kunder innebär att bolag behöver ett mer systematiskt arbete kring hållbarhet och compliance. För Vinge är det viktigt att vi också lever som vi lär. Ett medlemskap i Global Compact och efterlevnad av de tio principerna är därför en självklarhet. Utöver vår rådgivning till klienter kommer vi även ta ett större helhetsgrepp om byråns interna hållbarhetsarbete.

Vad tar du med dig från årsmötet?

Dels tar jag med mig diskussionerna kring hur centralt näringslivet är för att uppnå Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål, dels att det krävs omställningar av hela affärsmodeller för att det ska bli verklighet. Som nyvald medlem i styrelsen tar jag även med mig behovet av att skapa ett nätverk som inte är ytterligare ett i mängden, utan ett som tillför värde till medlemmarna i form av bredare sammarbeten och konkret erfarenhetsutbyte.

Hur kan bolag arbeta utifrån Global Compacts principer i praktiken?

Global Compact är en stark grund för företag att stå på när det gäller vilka principer som ska vägleda bolagets verksamhet. Däremot krävs det konkreta och effektiva åtgärder för att översätta principerna till praktiskt arbete. Ett första steg är att anta relevanta policies och etablera processer för efterlevnad i hela organisationen. Men policies är inte värda mer en pappret de är skrivna på om man inte har uppföljning och kontroll, i form av revisioner och dialog. I och med Global Compacts internationella spridning kan medlemskapet hjälpa bolag att etablera långsiktiga partnerskap med leverantörer och kunder för att på så sätt skapa förutsättningar för kontinuerlig förbättring.

I februari i år blev Vinge medlem i UN Global Compact, ett FN‑ramverk som samlar över 9000 bolag och organisationer globalt kring tio principer om respekt för de mänskliga rättigheterna, arbetstagares rättigheter, miljö och anti‑korruption.

Läs vidare »

Bokslutskommuniké 2017: Rekordår för Vinge

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 10:39 CET

 • Rekordår med 15 % omsättningsökning till 1,1 miljarder kronor
 • Störst omsättningsökning inom icke-transaktionsjuridik
 • Årets M&A-byrå för fjärde året i rad

Maria-Pia Hope, VD, kommenterar

Efter ett utmärkt 2016 blev 2017 ett rekordår för Vinge. Transaktionsmarknaden var fortsatt mycket stark, och vi är stolta över att för fjärde året i rad ha utsetts till bästa svenska M&A-byrå av Mergermarket, och till bästa svenska advokatbyrå av det ledande rankinginstitutet Chambers & Partners.

Vi är glada över att våra klienter väljer oss för hela bredden i vår tjänst. Att vara den största affärsjuridiska rådgivaren ifråga om omsättning är för vår del inget självändamål, men vi tar den kraftigt ökade efterfrågan på vår rådgivning som ett kvitto på att marknaden betraktar oss som ledande på det vi gör. När en affär står och faller med konkurrensgodkännande, eller när arbetsrättsliga frågor ställs på sin spets i kölvattnet på #metoo, då är det tryggt att vända sig till Vinges branschledande advokater.

Året medförde välbehövlig uppmärksamhet på jämställdhet och kvinnors villkor i arbetslivet. För Vinge har det länge varit en hjärtefråga och ett mål är att få fler kvinnor i ledande ställning. Vid årsskiftet gick andelen kvinnliga delägare upp till 25%. Det är högt för branschen men fortfarande för lite.

Nyckeltal


2017* 2016**
Total omsättning 1 110 050 000 967 594 000
Antal jurister 297 284
Antal delägare 70 74
Totalt antal anställda 432 416

Vinge spräcker miljardvallen

Efter ett starkt 2016 blev 2017 Vinges bästa år hittills med en omsättningsökning på 15%. Med en effektiv organisation passerade den totala omsättningen miljardstrecket och uppgick till drygt 1,1 miljarder kronor. Därmed stärker Vinge ytterligare toppositionen.

Högkonjunktur tillsammans med rekordlåga räntenivåer har haft en gynnsam effekt på marknaden, och internationellt står sig den starka tillväxtbilden med ett positivt börsklimat.

Full utväxling på fullserviceerbjudandet

Samtliga verksamhetsområden har haft en hög aktivitet under året. Den kraftiga ökningen inom företagets tillväxtområden immaterialrätt, konkurrensrätt, skatterätt och tvistlösning resulterade i att den procentuellt största delen av omsättningsökningen under 2017 kom från områden utanför den traditionella transaktionsjuridiken. Under året har bland annat ärenden till följd av ökad aktivitet från konkurrensmyndigheternas sida, utvecklingen av fintech i Sverige, och höstens fokus på arbetsförhållanden för kvinnor drivit utvecklingen. Inom tvistlösning företrädde Vinge framgångsrikt Öresund i den s.k. HQ-tvisten, och Gazprom i tvisten med Naftogaz, ett av världens största skiljemål som avgjordes vid Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut.

En stark konjunktur, parad med rekordlåga räntor, ökade aktiviteten också inom M&A samtidigt som antalet börsnoteringar fortsatt var på historiska rekordnivåer.

Flertalet transaktioner var av det juridiskt mer komplicerade slaget, t ex då större svenska företag karvat ut verksamheter och sålt divisioner. Vinge medverkade 2017 vid 74 M&A-transaktioner, till ett sammanlagt värde av USD 21,6 miljarder. Transaktionsmandaten inkluderade bl a FAM:s förvärv av Sandvik Process Systems, samt biträde till AB Volvo (publ) i samband med Geelys förvärv av aktier i bolaget. I tillägg hanterade Vinge fem emittentmandat i samband med noteringar på NASDAQ Stockholms huvudlista. Analysfirman Mergermarket utsåg för fjärde året i rad Vinge till årets M&A-byrå bland svenska affärsjurister

Vinges fokus på att erbjuda spetskompetens inom samtliga områden och samla kompetensen kring klientens hela affär har visat framgång. Att alla verksamhetsområden nu står på egna ben ger Vinge ökad stabilitet i verksamheten.

Internationell partnerstrategi bär frukt

De nordiska marknaderna uppfattas generellt av utländska köpare som trygga och stabila. Inflödet av internationella uppdrag ökar och en betydande andel av Vinges uppdrag är internationella till sin karaktär. Bland uppdragen har märkts ett ökat intresse från ickeeuropeiska köpare, främst från Asien och USA. Ett exempel under året var kinesiska Anhui Shanying Papers förvärv av Nordic Paper.

Vinges internationella partnerstrategi sedan 2005, d.v.s. att som oberoende aktör samarbeta med de bästa affärsjuridiska byråerna inom varje jurisdiktion har varit framgångsrik. Vinge verkar under eget varumärke och har utöver kontoret i Bryssel inte egna kontor utanför Sverige. För klienterna innebär det att Vinge kan säkerställa bästa kompetens inom varje jurisdiktion. Strategin har även givit effekt i form av lägre kostnader.

Fortsatt fokus på jämställdhet och mångfald

Vinge har som mål att hälften av de nya delägare som tas in över en femårsperiod ska vara kvinnor. Under 2017 tillträdde eller utsågs 11 nya delägare varav fem kvinnor. Byrån fick under året för fjärde gången utmärkelsen European Women in Business Law – Sweden, för sitt arbete för jämställdhet i juristbranschen. Priset delas ut av Euromoney Legal Media Group och International Financial Law Review till de bästa byråerna och individerna baserat på undersökningar och nomineringar.

Vinges mångfaldsprojekt har löpt sedan 2002 med målet att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. 2017 genomfördes i samarbete med medverkande gymnasieskolor bland annat temadagar, deltagande i undervisningen och möjlighet till stipendier och sommarpraktik.

Nya krav på utvecklings- och anpassningsförmåga

Under 2017 fick Vinge motta ett flertal utmärkelser. För fjärde året i rad utsågs Vinge till bästa svenska M&A-byrå av Mergermarket, och till bästa svenska advokatbyrå av det ledande rankinginstitutet Chambers & Partners.

Övriga utmärkelser var Årets arbetsrättsliga byrå 2017 - Legally Yours undersökning Arbetsrättsbarometern, Swedish Law Firm of the Year 2017 - International Financial Law Review, IFLR, European Women in Business Law – Sweden 2017 - Euromoney Legal Media Group och International Financial Law Review, IP Firm of the Year 2017, Sweden - Managing Intellectual Property (MIP).

I Regis undersökning Årets Advokatbyrå - Image Watch var Vinge den byrå flest respondenter skulle vilja anlita. Undersökningen genomfördes under andra halvan av 2017 bland köpare av advokatbyråtjänster.

Utmärkelserna är ett bevis för att våra satsningar och fokus, vårt arbetssätt och våra verktyg ger fler affärer, bättre lönsamhet och fler nöjda klienter. Utsikterna för 2018 är fortsatt positiva och Vinge ser goda möjligheter till att ytterligare stärka positionen.

Behovet av affärsjuridisk rådgivning ökar i takt med nya regelverk och ny teknik som förändrar marknader i snabb takt och öppnar dörrar för nya affärsmöjligheter. Den starka tillväxten av nya internationella regelverk och lagstiftningskrav från bland annat EU ökar behovet av juridisk kompetens för att kunna tolka, implementera och följa de nya regelverken. Teknikutvecklingen, med till exempel cloudlösningar via tredje part, driver även fram nya avtalsformer.

Vi tror på fortsatt tillväxt, i synnerhet inom områden såsom tvistlösning, finansiella tjänster, life science, skatt samt en stabil utveckling på transaktionsmarknaden. För att uppnå detta krävs en kontinuerlig dialog med våra klienter och ett fortsatt fokus på kunskap och kompetensutveckling för att erbjuda de bästa lösningarna. Vi har en tydlig ambition att ständigt ligga i framkant inom alla områden. Det innebär ett konstant lärande och kontinuerlig utveckling.


*Per 2017-12-31
**Per 2016-12-31

Vinge är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ca 450 medarbetare. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg samt i Bryssel.

• Rekordår med 15% omsättningsökning till 1,1 miljarder kronor • Störst omsättningsökning inom icke-transaktionsjuridik • Årets M&A-byrå för fjärde året i rad

Läs vidare »

Ny IP award till Vinge

Nyheter   •   Mar 09, 2018 09:00 CET

Vinge förärades vid en ceremoni i London torsdagen den 8 mars den prestigefyllda utmärkelsen Sweden Trade Mark Contentious Firm of the Year 2018.

Priset, bland branschens finaste, delas ut av analysföretaget och mediahuset Managing Intellectual Property (MIP). Sweden Trade Mark Contentious Firm of the Year tilldelas den svenska byrå som anses ha utfört det mest innovativa och utmanande arbetet inom IP, och bidragit till att driva den internationella immaterialrättsliga utvecklingen framåt. Det är andra året i rad MIP delar ut en utmärkelse till Vinge.

Håkan Borgenhäll, ansvarig för Vinges IP grupp Stockholm: ‑ Vi är inne i en starkt positiv utveckling för Vinges IP‑grupp, och det är glädjande att vi utöver ökat klientförtroende även får detta erkännande från branschen.

Vinge förärades vid en ceremoni i London torsdagen den 8 mars den prestigefyllda utmärkelsen Sweden Trade Mark Contentious Firm of the Year 2018.

Läs vidare »

Maria‑Pia Hope bland svenska näringslivets mäktigaste kvinnor 2018

Nyheter   •   Mar 08, 2018 09:00 CET

Vinges VD Maria‑Pia Hope utnämndes 7 mars av Veckans Affärer till en av Sveriges mäktigaste kvinnor inom kategorin direktörer.

Vingeframgångar i Client Choice, Legal 500 Hall of Fame och Chambers Global

Nyheter   •   Feb 19, 2018 09:00 CET

Samtidigt som Vinges samarbetspartner SOK skördar härliga framgångar i Sydkorea gläds vi på byrån av en trippel utmärkelser och rankingar som kräver juridiska topprestationer.

Silvia Pavlica Dahlberg, delägare vid Göteborgskontoret, har mottagit 2018 års Client Choice Award från ILO/Lexology i kategorin process för Sverige. De nominerade till utmärkelsen utses av bolagsjurister, och årets upplaga mottog över 2500 nomineringar. Client Choice har sedan 2005 uppmärksammat delägare som utmärker sig genom utomordentligt klientbemötande och hög kvalitet i leveransen. Läs mer om motiveringarna till utmärkelsen här.

Grattis även Fredrik Dahl, Arbetsrätt, Thomas Sjöberg, Miljörätt, Håkan Borgenhäll, Immaterialrätt, Carl Johan af Petersens, IT‑ telecom och outsourcing, Fredrik Vinge, Sjö‑ och Transporträtt och Mattias Schömer, Företagsbeskattning, som har valts in i Legal 500 Hall of Fame. För att inkluderas i detta sällskap krävs konstant hög ranking och positiva klientomdömen över åren.

Rankingen Chambers Global har nyligen publicerats i 2018 års version. Vinge ligger kvar i ledande positioner med M&A, Kapitalmarknad och publik M&A, Tvistlösning och Immaterialrätt rankade inom band 1 samt Bank och finans i band 2.

Samtidigt som Vinges samarbetspartner SOK skördar härliga framgångar i Sydkorea gläds vi på byrån av en trippel utmärkelser och rankingar som kräver juridiska topprestationer.

Läs vidare »

Ramverken för exportkontroll i Skandinavien

Nyheter   •   Feb 16, 2018 09:00 CET

Hur ser ramverken för exportkontroll ut i Skandinavien, och vilka nyheter behöver exporterande bolag ta ställning till?

Vinges Erik Lagerlöf har medverkat i en artikel i ett nyligen utgivet nummer av WorldECR där han diskuterar det juridiska ramverk och de trender som exporterande bolag har att ta ställning till.

Artikeln beskriver hur export avseende både produkter med dubbla användningsområden och krigsmateriel kontrolleras. Regelverket för produkter med dubbla användningsområden omfattar produkter som har en civil användning, men som även kan nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen. Hit hör en rad olika produkter så som olika slags kemikalier, verktygsmaskiner, värmeväxlare, ventiler och pumpar. Export av produkter med dubbla användningsområden, och därmed kontroll och olika tillstånd, regleras framför allt av EU‑regler. Lagerlöf förklarar i artikeln det betydelsefulla samarbetet på EU‑nivå även vad gäller exportkontroll av krigsmaterial.

Utöver att diskutera kontroll och tillstånd vid export berör artikeln de sanktioner som ett företag kan drabbas av om inte reglerna om exportkontroll efterlevs. Både civil‑ och straffrättsliga påföljder kan bli aktuella. Exempelvis riskerar ett företag att drabbas av dryga böter om det exporterar produkter med dubbla användningsområden i strid med det existerande regelverket.

Regeringen har föreslagit omfattande förändringar i nuvarande regelverk gällande export av militär materiell. Bland annat föreslås det att krav på demokrati avseende exportlandet ska kunna ställas och att kraven på mänskliga rättigheter ska stärkas ytterligare. Dessa förändringar föreslås träda i kraft redan 1 april 2018.

Nedan kan artikeln hämtas i sin fullskaliga form.

WorldECR - Export control legislation and enforcement in Scandinavia

Hur ser ramverken för exportkontroll ut i Skandinavien, och vilka nyheter behöver exporterande bolag ta ställning till?

Läs vidare »

Så försvarar Vinge OS‑ringarna

Nyheter   •   Feb 07, 2018 09:00 CET

Se filmen om hur Vinge och SOK lägger upp strategin inför vinterspelen i PyeongChang. Vinge är sedan 2016 officiell affärsjuridisk rådgivare till Sveriges Olympiska Kommitté, SOK. 

Se filmen här.

De olympiska varumärkena och symbolerna tillhör världens mest kända, och många företag vill associera sig med dem.

Det är därför av stor betydelse att försvara de immateriella rättigheterna, och detta arbete blir extra viktigt inför och under ett OS.

Se filmen om hur Vinge och SOK lägger upp strategin inför vinterspelen i PyeongChang. Vinge är sedan 2016 officiell affärsjuridisk rådgivare till Sveriges Olympiska Kommitté, SOK.

Läs vidare »

Nya kameraövervakningsregler kan ge företag höga böter

Nyheter   •   Jan 16, 2018 09:00 CET

Komplexa regler, oklart vad som gäller och ingen praxis att luta sig emot. Den nya kamerabevakningslagen kan bli en obehaglig överraskning för företag som vill bevaka sin kommersiella verksamhet med kameror. Det företag som bryter mot lagen riskerar att bötfällas på mångmiljonbelopp.

Nya lagar och regler på kameraövervakningsområdet kommer att få långtgående och oanade konsekvenser för privata aktörer. Företag som övervakar sin kommersiella verksamhet med kameror – såsom inom handel, fastighetsförvaltning och drift av parkeringshus – kommer när de nya reglerna träder i kraft den 25 maj 2018 att ställas inför en mängd frågor.

Dagens regler, som gäller mindre än ett halvår till, bygger på en generell tillstånds‑ eller anmälningsplikt som hanteras av länsstyrelserna och som avser i princip all kameraövervakning. Den som följer tillståndet och villkoren för detta kan vara säker på att övervakningen är laglig.

I förslaget till ny kamerabevakningslag slopas den generella tillstånds‑ och anmälningsplikten för kamerabevakning. Anledningen är att den inte anses vara förenlig med de EU‑regler kring personuppgiftshantering som träder ikraft den 25 maj 2018 (den s.k. dataskyddsförordningen) och som Sverige måste rätta sig efter. I praktiken innebär det att tillståndsplikten framöver endast kommer att gälla för myndigheter och privata rättssubjekt som utför någon form av offentligrättsligt reglerad uppgift.

Det betyder att en mängd privata företag som bedriver kamerabevakning inte längre behöver ha tillstånd för att bedriva sådan bevakning i sin kommersiella verksamhet. Risken för att företag nu tror att det är enkelt och fritt fram att sätta upp en kamera för bevakning är uppenbar.

Tyvärr är det som i förstone kan framstå som en förenkling av regelverken i själva verket tvärtom. Det kommer nämligen att åligga företagen själva att göra en bedömning av om företagets agerande överensstämmer med aktuella regler, framför allt dataskyddsförordningens och kamerabevakningslagens.

Innan de nya regelverken börjar gälla måste företagen hinna sätta sig in i reglerna och förbereda sig. Det måste även Datainspektionen, den myndighet som ska utöva tillsyn över de aktörer som ska tillämpa reglerna, hinna göra. Det tar tid innan praxis hinner utformas och vägledning från myndigheten tas fram. Utvecklingen måste också med nödvändighet ske i samråd mellan de företag som bedriver kamerabevakning och Datainspektionen.

Det är därför i stor utsträckning branscherna själva som behöver och har ett intresse av att utarbeta exempelvis policys kring hur kamerabevakning ska ske enligt de nya reglerna. Det gäller inte minst företag som idag har tillstånd och/eller har anmält övervakning, vilket utifrån statistik från länsstyrelserna kan konstateras vara tusentals runt om i Sverige.

Såsom förslaget till ny kamerabevakningslag ser ut, faller alla nuvarande tillstånd. Det innebär att alla företag, såväl de som i dag har tillstånd som de som önskar ha kamerabevakning, själva kommer att behöva göra en bedömning för att komma fram till om bevakningen är laglig eller inte. Det är inte heller så att nuvarande krav och kommande krav är helt lika. Det finns därför en möjlighet att de som i dag har tillstånd inte kommer att få rätt till kamerabevakningen med de nya reglerna. Det går inte heller att fortsatt förlita sig på de tillstånd man har, och utifrån dessa hävda att det sätt kamerabevakningen bedrivs på är laglig. Framför allt är det långtifrån säkert att den upplysning kring bevakningen som företag har på plats kommer att vara korrekt eller tillräcklig.

I det rådande samhällsklimatet kan det finnas ett allmänt ökande behov av övervakningskameror, och utan kravet på en tillståndsprövning är det risk att fler kameror dyker upp hos näringsidkare som inte vet vilka konsekvenser det kan få om de mot bättre vetande bryter mot lagen.

De nya reglerna skapar en betydligt osäkrare rättslig situation än den som gäller i dag.

En jämförelse kan göras med den bedömning som företag generellt sett har att göra vad gäller behandlingen av personuppgifter. Det företag som bedriver kameraövervakning ska även säkerställa att dess behandling av personuppgifter är förenlig med de nya reglerna. Bedömningen vad gäller kamerabevakning kan dock i många situationer vara svårare att göra än till exempel avseende förteckningar över anställda eller kundregister.

Detta har att göra med att den rättsliga grund som generellt sett är aktuell för behandling av personuppgifter vid kamerbevakning består av en allmän intresseavvägning, där bevakning inte är tillåten om den registrerades (personen som är föremål för filmning eller fotografering) intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre än näringsidkarens. En ytterligare praktisk svårighet är bedömningen av hur långt upplysningskravet, som i dataskyddsförordningen är strängare, kommer att sträcka sig. Exempelvis finns en risk för att mer standardiserade informationsskyltar inte kommer att uppfylla de nya kraven.

Ett av syftena med den här EU‑lagstiftningen är att den ska vara avskräckande. Att göra fel under det nya systemet kan därför bli mycket kostsamt.

I de nya reglerna finns en administrativ sanktionsavgift som saknar motsvarighet i den ännu gällande kameraövervakningslagen och som kan uppgå till 20 miljoner euro (nästan 200 miljoner kronor) eller 4 procent av företagets globala omsättning.

En precisering av regelverket kommer att ske i och med att företagen sätter sig in i det och tillämpar det i sin verksamhet. Därför är det nödvändigt att som företag vara proaktivt och skapa sig en egen förståelse för de nya reglerna och vad de innebär för den kamerabevakning som man bedriver. Företagen bör också ha ett intresse av det eftersom det då blir möjligt att påverka myndigheters och domstolars tillämpning av reglerna.

Det ligger således i enskilda företags och branschers intresse att ta denna fråga på största allvar och i god tid utvärdera och justera sin kamerabevakning.

Kontakta Anna Hofling Johansson för att rådgöra kring kamerabevakning.

Komplexa regler, oklart vad som gäller och ingen praxis att luta sig emot. Den nya kamerabevakningslagen kan bli en obehaglig överraskning för företag som vill bevaka sin kommersiella verksamhet med kameror. Det företag som bryter mot lagen riskerar att bötfällas på mångmiljonbelopp.

Läs vidare »

Vinge årets M&A‑byrå i Sverige för fjärde året i följd

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 09:00 CET

Vinge har av Mergermarket utsetts till Årets M&A‑byrå 2017 bland affärsjurister i Sverige. Det är fjärde året i rad, och fullbordar byråvärldens ”grand slam”.

Det är fantastiskt att ytterligare en gång få motta det finaste internationella priset för svensk M&A. Att vi får priset för fjärde året i rad befäster vår ställning som Nordens ledande byrå inom M&A. Vår medverkan i de viktigaste uppdragen och förmånen att företräda i flest transaktioner 2017 visar på kalibern hos Vinges M&A‑ och kapitalmarknadsjurister, säger Maria‑Pia Hope, VD Vinge.

Vinge har hittills i år anlitats i 75 M&A‑affärer till ett sammanlagt värde av 250 miljarder kronor, samt vid 8 börsintroduktioner. Intresset från utlandet för svenska förvärvsobjekt är alltjämt stort, bland annat upplevs ett tydligt ökande intresse från Kina.

Vinge medverkade bland annat i SCAs avknoppning och börnotering av Essity, Foundation Asset Managements köp av Sandvik Process Systems och Anhui Shanying Papers förvärv av Nordic Paper Holding.

I och med Mergermarket‑priset har Vinge i år uppnått en komplett ”Grand Slam” med priser som bästa svenska byrå från Chambers & Partners, IFLR, bästa svenska IP‑byrå av Managing Intellectual Property samt European Women in Business Law Awards.

Maria‑Pia: ‑Vi går mot ett rekordår och har i år vunnit alla stora internationella priser en svensk advokatbyrå kan få. Det är ett uttryck för våra klienters uppskattning av fullservicekonceptet och att våra medarbetare åter igen har gjort en strålande insats. Även om den svenska marknaden sett något färre transaktioner i år jämfört med 2016 har vårt år varit mer aktivt, vilket vi tolkar som att vi tar marknadsandelar. Vi har även tillförsikt att det första halvåret 2018 kommer att utveckla sig väl.

Priset som Årets M&A‑byrå bland affärsjurister i Sverige delades ut på torsdagskvällen vid Mergermarkets European M&A Awards i London. Utmärkelsen baseras både på antalet genomförda transaktioner och på värdet av affärerna. Hänsyn tas även till den strategiska, komplexa och innovativa nivån på transaktionerna samt till börsnoteringar som involverar private equity‑sektorn. I juryn har ingått experter inom M&A, samt representanter från Mergermarket.

Vinge har av Mergermarket utsetts till Årets M&A‑byrå 2017 bland affärsjurister i Sverige. Det är fjärde året i rad, och fullbordar byråvärldens ”grand slam”.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • hpkrisultian.sggspjovihoxtlm@vlsinmtge.snce
 • +46704293353
 • +46106143353

Om Advokatfirman Vinge

Vinge - Sveriges ledande advokatbyrå inom affärsjuridik

Vinge är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer med ca 450 medarbetare. Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg samt i Bryssel.

Adress

 • Advokatfirman Vinge
 • Box 1703
 • 111 87 Stockholm
 • Vår hemsida

Länkar