Skip to main content

Slakthusområdet i Stockholm får ny kulturscen - Slaktkyrkan

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2018 16:25 CET

Slakthusområdet Hus 8. Foto: Lina Karlsson, AIX Arkitekter.

Från tarmrenseri till klubbscen. AIX Arkitekter har bidragit till att Hus 8 på Slakthusområdet bevaras och blir tillgängligt för allmänheten efter 100 år i livsmedelsbranschen. Slaktkyrkan med Stockholms brutalaste klubbnamn och kanske längsta bardisk slår upp portarna i februari.

Nu går renoveringen och ombyggnationen av Slakthusområdets Hus 8 in i slutfasen. Huset som en gång rymt tarmrenseri och dyngbod där järnvägen passerade genom huskroppen, ska bli klubb- och kulturlokal och öppnar i februari 2018. Klubben kommer att gå under namnet Slaktkyrkan eftersom rummets karaktär för tankarna till ett kyrkorum. Kanske är det också en blinkning till Köttbyn i Köpenhamn. Stockholms stad äger huset och har tagit initiativet till den ambitiösa renovering som innebär ett återstållande till ursprungsskicket. AIX Arkitekter har på uppdrag av Fastighetskontoret projekterat ombyggnationen som inneburit att riva sentida tillägg och återställa det ursprungliga utseendet med hänsyn till moderna krav på energieffektivitet, användning och tillgänglighet.

– Det ursprungliga huset lämpar sig verkligen för kulturverksamhet med sin stora rymd och taklanternin. Det är fantastiskt att lokalerna blir tillgängliga för allmänheten, säger ansvarige arkitekten Klas Eriksson.

AIX har också varit antikvariskt ansvariga för huset som har högt kulturmiljöhistoriskt värde för Stockholm och är en viktig del av vår historia.

– De över 100 år gamla originalritningarna och fotografierna har varit ett viktigt stöd under arbetet, berättar Lina Karlsson, ansvarig antikvarie.

Inför projekteringen var byggnaden kraftigt förändrad med sentida bjälklag och väggar, och den ursprungliga planlösningen och volymen kunde inte upplevas. Arkivmaterialet blev därför det främsta underlaget i skapandet av en målbild för den ombyggnad som nu snart är slutförd. Byggnadens centrala rum, där åtta pelare flankerar ett lanterninkrönt höjt mittparti, kan upplevas för första gången på mer än ett halvt sekel.

Byggnaderna ritades ursprungligen av Gustaf Wickman och håller hög verkshöjd. De är också arkitekturhistoriskt värdefulla eftersom de visar på den omsorg som vid tiden ägnades denna typ av industribyggnader. Slakthusområdet i Stockholm är teknikhistoriskt intressant genom det konsekventa bruket av dåtidens senaste teknik i fråga om värme, ventilation, elektricitet och system för varmt och kallt vatten.

Området är under omvandling inom ramarna för utvecklingsprojektet Söderstaden vilket innebär att vissa hus från senare delen av 1900-talet rivs för att ge plats åt nya bostäder medan äldre bebyggelse transformeras för att användas av bland annat restaurang- och kulturverksamhet.

Vi gestaltar rumsupplevelser där funktion och skönhet samspelar och förstärker varandra. Rum som väcker känslor, är föränderliga med tiden och som ger människor de bästa förutsättningarna för att leva och mötas. Vi kallar det levande rum.