Skip to main content

Akzo Nobel – energibesparingar på 850 miljoner kronor 2005

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 08:39 CEST

Ansvarsfullt företagande – rapport 2005

Arnhem, Nederländerna, 11 april 2006 – Akzo Nobel publicerar i dag sin ”Corporate Social Responsibility Report 2005”, årets rapport om ansvarsfullt företagande. Rapporten beskriver utförligt det allt bättre resultatet vad gäller hållbarhetsfrågor runt om i världen och belyser koncernens framgångsrika arbete med att minska sin miljöpåverkan, särskilt sin energiförbrukning.

Akzo Nobels energieffektivitetsprogram och klimatstrategi har lett till att företaget har skurit ner sin energiförbrukning med nästan en femtedel sedan referensåret 1990. Resultatet har medfört årliga besparingar på omkring 850 miljoner kronor. Detta har åstadkommits genom en rad olika åtgärder – i synnerhet byggande av kraftvärmeanläggningar – och på så sätt förhindrat utsläpp av tre miljoner ton koldioxid i atmosfären (vilket motsvarar den energi som förbrukas årligen av 1,2 miljoner västeuropeiska hushåll).

Akzo Nobels koncernchef Hans Wijers: ”Vårt mål är att i ännu högre grad integrera principen om ansvarsfullt företagande i kärnan av våra affärsprocesser. Det finns entydiga bevis på att ansvarsfullt företagande lönar sig. Rapporten för år 2005 visar tydligt att ansvarsfullt företagande är en grundläggande drivkraft för vårt företag. Det handlar om att väga kortsiktiga och långsiktiga intressen mot varandra och om att skapa ett förtroende hos alla inblandade parter.”

Rapporten för 2005 – som också kan laddas ned från företagets hemsida – redovisar mätbara data för företagets resultat på en rad centrala områden, tex energieffektivitet, produktomsorg och affärsetik. Dessutom ges flera målande exempel på hur Akzo Nobel bidrar till att förbättra sin omvärld. Rapporten som helhet ger en rättvisande bild av resultatet och pekar ut både starka och svaga sidor. Den innehåller bland annat en översikt över alla allvarliga incidenter.

Toon Wilderbeek, medlem i koncernledningen med ansvar för läkemedel och CSR, tillägger: ”Rapporten ger konkret information om vårt miljömässiga resultat och illustrerar de framsteg vi har gjort inom det här området. Denna prestation hade inte varit möjlig utan handlingskraften och engagemanget hos alla våra medarbetare, som bidrar på alla sätt de kan”.

Akzo Nobels slutmål är nollnivå för incidenter eller olyckor och ett minimum av utsläpp i vatten och luft. ”Det är ett ambitiöst åtagande, men det enda tänkbara målet”, säger Akzo Nobels CSR-chef André Veneman. ”Vi har varit så öppna som möjligt i den här rapporten, något som vi hoppas kommer att leda till ännu större öppenhet. Ta till exempel vårt arbete för bekämpning av oetiskt agerande. Vi hoppas att det kommer att uppmuntra alla anställda som har betänkligheter kring företagets skötsel att träda fram.”

I takt med att koncernen får allt bättre information från alla processer, och Akzo Nobels medarbetare får mer kunskaper om förväntningarna på ansvarsfullt företagande, förväntar vi oss att rapporteringen i framtiden kommer att bli ännu mer utförlig och ännu viktigare för verksamheten. Alla affärsområden måste följa upp utvecklingen och har satt upp ambitiösa mål.

Förra året upptogs Akzo Nobel för första gången på Dow Jones Sustainability Index och från och med mars 2006 finns vi också med på FTSE4GOOD, ett liknande hållbarhetsindex. I båda fallen är det en tydliga signal till finansmarknaden om företagets föresats att bygga vidare på sin ledande position i ansvarsfullt företagande.

En onlineversion av 2005 års CSR-rapport finns på www.akzonobel.se.
- - -

För mer information kontakta

Alla fotografier i rapporten, även omslaget, finns tillgängliga för publicering.

Akzo Nobel nv
Corporate Media Relations, tel. +31 26 366 43 43
Contact: Patricia Janssen

Note for the editor
Akzo Nobel är ett internationellt Fortune 500-företag, noterat på både Euronext Amsterdam och NASDAQ. Koncernen finns också med på Dow Jones Sustainability Indexes: Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, veterinärmedicin, färg och kemi. Vårt huvudkontor finns i Nederländerna. Vi har 61 500 medarbetare inom fyra verksamhetsområden: läkemedel, veterinärmedicin, färg och kemi. De är organiserade i 13 affärsområden med verksamhet i över 80 länder. Omsättningen för 2005 uppgick till ca SEK 120 miljarder.

Resultatet för första kvartalet publiceras 20 april, 2006.
Internet: www.akzonobel.se


Safe Harbor Statement*
This press release may contain statements which address such key issues as Akzo Nobel’s growth strategy, future financial results, market positions, product development, pharmaceutical products in the pipeline, and product approvals. Such statements should be carefully considered, and it should be understood that many factors could cause forecasted and actual results to differ from these statements. These factors include, but are not limited to, price fluctuations, currency fluctuations, progress of drug development, clinical testing and regulatory approval, developments in raw material and personnel costs, pensions, physical and environmental risks, legal issues, and legislative, fiscal, and other regulatory measures. Stated competitive positions are based on management estimates supported by information provided by specialized external agencies. For a more comprehensive discussion of the risk factors affecting our business please see our Annual Report on Form 20-F filed with the United States Securities and Exchange Commission, a copy of which can be found on the company’s corporate website www.akzonobel.com. The 2005 Annual Report on Form 20-F will be available at the end of the second quarter of 2006.
* Pursuant to the U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera