Skip to main content

Akzo Nobels resultat ned 30% jämfört med starkt första kvartal föregående år

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2003 15:34 CEST

Ett kvartal dominerat av valutor, pensioner och konkurrens från generiska läkemedel

Arnhem, Nederländerna, 16 april, 2003 - Akzo Nobel, den internationella läkemedels-, färg- och kemikoncernen, rapporterade idag ett nettoresultat för första kvartalet på SEK 1,5 miljarder, 30% lägre än samma period föregående år. Vid presentationen av rapporten sade Fritz Fröhlich, CFO för Akzo Nobel: ”Alla våra tre verksamhetsgrupper påverkades kraftigt av negativa valutaeffekter, särskilt av den lägre dollarkursen. Pensionsavsättningarna var högre. Lägg till detta en klart intensivare konkurrens från generiska läkemedel för vår läkemedelsverksamhet Organon. Tillsammans har dessa motgångar resulterat i en nedgång på 30% jämfört med ett mycket starkt första kvartal 2002. Vi genomför just nu omstruktureringar för att anpassa våra kostnader till den nya intäktsnivån. Färg- och Kemigrupperna redovisar bättre operativa resultat, exkluderat valutaeffekter och pensionsavsättningar. De ser nu resultatet av de betydande besparings- och omstruktureringsprogram som genomförts. För Läkemedelsgruppen förbereder vi ytterligare besparingsprogram. Vår prognos för helåret är fortfarande ett klart lägre resultat än 2002.”

Koncernens rörelseresultat för första kvartalet var 29% lägre än föregående år. Läkemedelsbolaget Organon kände av en kraftigt ökad konkurrens från generiska läkemedel vilket resulterade i 33% lägre resultat. För Färg och Kemi sjönk resultatet med 14% respektive 10%. Deras förbättrade operativa resultat lyckades inte kompensera negativa valutaeffekter och ökade pensionsavsättningar. Akzo Nobels rörelseresultat exklusive valutaeffekter och pensionsavsättningar sjönk med 9% (SEK 322 miljoner).

Läkemedel – presterar väl under press
För Akzo Nobels Läkemedelsgrupp var den egna tillväxten noll, medan valutorna gav en nedgång på 11%. Pensioner och valutor ej medräknat sjönk Läkemedelsgruppens rörelseintäkter med SEK 350 miljoner. Den veterinärmedicinska verksamheten drabbades utöver valutaeffekterna av en svag efterfrågan. Fröhlich: ”Läkemedelsgruppen hade ett tufft kvartal, framförallt i USA. Vår nyckelprodukt Remeron, som nu har förlorat sitt patenskydd på den marknaden, tappar snabbt marknadsandelar till konkurrerande generiska produkter. Vi arbetar hårt på att ytterligare dra ned våra kostnader och Organons nya ledningsgrupp förbereder vidare omstruktureringar. Vi kommer även att fokusera på att få ut nya produkter. Ett exempel är att vi ansökt om tillstånd för kliniska prövningar av Arixtra för ytterligare behandlingsområden. FDA (U.S. Food and Drug Administration) har godkänt en snabbhantering av ärendet för denna förstklassiga produkt.”

Färg – god egen tillväxt hämmad av valutaeffekter
Rörelseresultatet för Akzo Nobels färggrupp ökade, om man bortser från inverkan från pensioner och valutor. Försäljningen steg med 4% tack vare en volym- och prisökning om 2% vardera. Fröhlich: ”Färggruppen har inte fullt ut lyckats kompensera för påverkan från växelkurser och pensionsavsättningar. Utöver detta har priset på råvaror ökat. Kostnadsbesparingarna har i allt större utsträckning bidragit till resultatet, men vi är ännu inte där vi önskar. Vi kommer att fortsätta tackla kostnadsbasen samtidigt som vi expanderar inom tillväxtmarknaderna i Östeuropa och Asien. Decorative Coatings påverkades negativt av Turkiets svaga ekonomi. Marine & Protective Coatings upprätthöll förra årets positiva trend och de industriella verksamheterna klarade sig väl.

Kemi – starkt resultat i ett tufft affärsklimat
Akzo Nobels kemigrupp klarade, precis som färggruppen, att nå egen tillväxt. Exklusive de negativa effekterna från växelkurser och pensioner ökade rörelseresultatet. ”Ett starkt resultat i tufft affärsklimat”, sa Fröhlich. ”Kostnadsbesparingsprogrammen fungerar väl och bidrar till resultatet. Här kan vi tydligt se att omstruktureringarna ger utdelning.” Catalysts, Salt och Base Chemicals visade på ett starkt resultat medan volymerna ökade för Pulp & Paper Chemicals. Surface Chemistry och Polymer Chemicals drabbas fortfarande av det svaga marknadsläget.

Utsikterna för 2003 kvarstår: intäkterna minskar tydligt Fröhlich: ”Under 2003 kommer vårt resultat att minska betydligt, precis som vi indikerade i februari. Vi kommer att fortsätta fokusera på kostnader och kassaflöde. Vår huvudsakliga prioritet blir att väsentligt minska kostnaderna för läkemedelsgruppen, samtidigt som vi upprätthåller våra goda tillväxtutsikter för framtiden. Skuldreducering och minskade investeringar kommer ytterligare att förbättra Akzo Nobels starka balansräkning.”

---

För mer information:

Akzo Nobel nv
John de Munnik, Corporate Media Relations, tel +31-26 366 4343

Akzo Nobel AB
Anna Larsson, Informationschef, tel 0709-181778

Akzo Nobel förser kunder över hela världen med läkemedel, färg och kemi. Koncernens omsättning för 2002 uppgick till ca 128 miljarder kronor. Akzo Nobel har för närvarande 67 500 medarbetare i över 80 länder. Huvudkontoret ligger i Nederländerna. Resultat för andra kvartalet 2003 publiceras 18 juli, 2003. I Sverige har Akzo Nobel ca 4 500 anställda på ett 30-tal platser. Här finns internationella huvudkontor för fyra av Akzo Nobels affärsområden.

---

Ovanstående är en sammanfattning på svenska av Akzo Nobels pressmeddelande ”Akzo Nobel earnings 30% lower against strong first quarter last year.”

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera