Skip to main content

Alingsås kommun avstår försäljning till Rikshem

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2012 17:03 CET

Strax före jul 2011 mottog Alingsås kommun en förfrågan från Rikshem om förvärv av del av kommunens fastighetsbestånd. Kommunstyrelsen begärde då en förstudie för att seriöst kunna bedöma förfrågan. Denna förstudie är nu klar. Att avyttra ett större fastighetsbestånd är en omfattande process och förstudien pekar ut ett antal områden som kräver fördjupad kunskap främst av juridisk och ekonomisk karaktär. Förstudien berör också frågan kring vilken volym Alingsåshem bör ha för att effektivt kunna förvalta sitt fastighetsbestånd.

Utredning

Kommunstyrelsen tillsatte i höstas en utredning som rör hela kommunens bolagskoncern och förmågan att långsiktigt finansiera kommunens investeringar. Utredningen pågår och kommer att ge underlag inför beslut om såväl framtida ägardirektiv som möjligheter till finansiering av viktiga investeringar under kommande år. Utredningen skall även lämna förslag på effektiv organisationsform för hela koncernen, nivåer på avkastningskrav med anledning av förändrad lagstiftning samt lämplig omfattning på kommunens ägande i syfte att undvika konkurrenshämmande effekter.
Förslag ska också tas fram på hur kommunen möjliggör nödvändiga nyinvesteringar i framtida bostadsområden. Delar av denna utredning kommer att rapporteras under första halvåret men den slutgiltiga utredningen kommer att läggas på kommunstyrelsens bord först till hösten.

Beslut

Kommunledningen anser att Rikshems förfrågan är intressant och att det finns ett antal direkta fördelar med att få in den typen av företag på den lokala marknaden. Rikshems förfrågan är ett kvitto på att Alingsås är attraktivt ur många perspektiv. Förfrågan har tillsammans med förstudien dock ytterligare förstärkt behovet av den pågående utredningen kring kommunens långsiktiga ägande. 

- Rikshems intresse visar att Alingsås är attraktivt och vi kommer säkerligen inte bli mindre attraktiva i framtiden. Det gör att vi först måste klargöra vår ambition med hela vår bolagskoncern och vårt syfte med att äga olika typer av fastigheter. Rikshem är dessutom betjänta av en relativt snabb respons vilket gör att vi avstår Rikshems förfrågan om fastighetsförvärv. Vi låter samtidigt förstudien bli en del av underlaget i ovan nämnda utredning. Därav tackar vi i kommunledningen nej till Rikshems förfrågan, inleder Daniel Filipsson (m).

- Alingsås står inför stora investeringar när vi fortsätter att växa, inte minst genom byggnation av bostäder i nya områden. Vi måste då diskutera hur detta skall finansieras. Det vore oaktat vårt besked till Rikshem bra för Alingsås att få in fler större aktörer på den lokala marknaden vilket blir en framtida utmaning för kommunen,  säger Per Palm (Fp)

- Det är angeläget att hitta långsiktiga lösningar på våra ekonomiska utmaningar. Omsorgen om barn och äldre samt utbildning är kärnan i vårt välfärdsuppdrag och därför måste vi förutsättningslöst hitta lösningar som inte negativt påverkar dessa verksamheter. Att vi nu säger nej till Rikshem betyder inte att dörren till framtida försäljningar av fastigheter för alltid är stängd ”, fortsätter Stefan Svensson (Kd).

- Rikshems intresse har gjort att en rad frågor om kommunens fastigheter och lägenheter aktualiserats. Debatten, förstudien och vidare utredningar kommer att ge ökad kunskap och medvetenhet kring de val kommunen gör. Framförallt är det viktigt att frågan om Alingsåshems framtida roll ägs av kommunen själv, avslutar Staffan Albinsson (C )

 

För kommunledningen i Alingsås;

Daniel Filipsson (m), Per Palm (Fp), Stefan Svensson (Kd), Staffan Albinsson (c )

 

Kontaktperson
Daniel Filipsson, kommunalråd (m)
tfn 0322-61 61 22
mobil 0706-750804


 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera