Skip to main content

Jämställdhet ger lönsamma företag

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:39 CEST

- Jämställdhet ger lönsamma företag, sa Lise Langseth, chef för Svensk Teknik och Design, då hon presenterade rapporten "Så kan företagen nyttja sin fulla potential - Jämn fördelning mellan kvinnor och män som konkurrensmedel".

Vi lever i en allt mer internationell och globaliserad värld. Ökad globalisering skärper konkurrensen varför ökad kreativitet är nödvändigt. Kreativitetens plattform är mångfald. Mångfald handlar om en jämnare fördelning mellan män och kvinnor, yngre och mer erfarna, en mix av människor med olika yrken, akademisk och etnisk bakgrund.

- Målet med rapporten är att lyfta fram exempel på åtgärder som politiker och företagsledare kan vidta för att öka mångfalden och tillvarata den fulla potentialen som finns hos företagens medarbetare för att öka företagens kreativitet, nytänkande och lönsamhet, säger Lise Langseth.

Flera internationella studier visar nämligen ett positivt samband mellan jämställdhet och lönsamhet. Enligt amerikanska och brittiska studier är de företag som är bättre på att utse kvinnor till ledande positioner mer lönsamma än andra företag.

Olika syn på könsrollerna
I rapporten redovisas resultat och slutsatser av en undersökning som Svensk Teknik och Design har genomfört bland företagens medarbetare. Resultatet av undersökningen visar att synen på könsroller varierar mellan kvinnor och män. Exempelvis anser kvinnor att samhällsstrukturen och sociala roller gör det generellt svårare för kvinnor att bli chefer medan männen anser att svårigheten i att få en chefsroll snarare är en personlighetsfråga än en könsfråga.

Svensk Teknik och Design föreslår utifrån rapporten ett antal åtgärder för att öka företagens konkurrenskraft.

Reformering av Las istället för kvotering Få kvinnor tar sig till näringslivets toppar, men kvotering till bolagsstyrelser är inte rätt väg att öka jämställdheten och mångfalden. Kvotering är en kortsiktig lösning som signalerar att kvinnor inte kan mäta sig med män och måste särbehandlas. Om vi i Sverige verkligen vill göra något för att öka jämställdheten bör lagen om anställningsskydd, Las, ses över. Regeln sist in - först ut slår hårdare mot kvinnor än mot män, då många kvinnor i traditionellt mansdominerade branscher är nyetablerade på arbetsmarknaden.

Mer forskning kring lönsamhet
Det behövs mer forskning som studerar orsakssambandet mellan jämnare könsfördelning och företagens lönsamhet. Ökad kännedom om detta positiva samband skulle leda till fler kvinnliga chefer och på sikt också till fler arbetstillfällen för alla.

Utbilda rätt och öka rekryteringsbasen
Mellan 2000 och 2015 pensioneras närmare 40 procent av den svenska arbetsstyrkan. Samhället bör skapa utbildningar som motsvara de behov som finns i näringslivet. Företagen måste aktivt marknadsföra sig som attraktiva arbetsgivare mot elever och studenter.

Attraktiva arbetsgivare
Företagen bör använda karriärmodeller där utvecklingsmöjligheterna är synliga för individen. I modellen bör det finnas individanpassade stöd och arbetslösningar. Med ökad mångfald i våra svenska företag kan vi öka nytänkandet och kreativiteten och Sverige har då förutsättningar att lyckas ännu bättre i en alltmer globaliserad värld.

För mer information:
http://www.std.se

Pressbilder återfinns på:
http://www.almega.se/pressbilder

Lise Langseth
chef för Svensk Teknik och Design
tel. 08-762 69 07
mobil. 070-345 69 07

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

STD Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. Verksamheten inriktas på företagens kärnfrågor - synlighet, affärsavtal, löne- och anställningsvillkor samt kompetensutveckling och förnyelse. Svensk Teknik och Design har drygt 800 medlemsföretag med ca 22 000 anställda. STD ingår i Almega, som representerar ett 60-tal branscher och i tjänstesektorn är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Almega har cirka 8 600 medlemsföretag med sammanlagt 350 000 anställda inom ett 60-tal branscher inom den svenska service- och tjänstenäringen.