Skip to main content

Apotekarsocietetens remissvar angående Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek och Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek. Dnr: 581:2009/501 409

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 14:34 CEST

Apotekarsocieteten har yttrat sig över Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter i samband med omregleringen av apoteksmarknaden. Föreningen återupprepar sin ståndpunkt från remissvaret på apoteksutredaren Rejes huvudbetänkande att verket borde ange en norm för antalet farmacevter på apoteken i relation till deras omsättning. Vidare bör en tidsplan tas fram för anpassning till EU:s direktivet, som säger att apotek skall förestås av apotekare. Likaså vill Apotekarsocieteten höja kraven på den läkemedelsansvariges kompetens och citerar ur regeringens proposition om omreglering av apoteksmarknaden "att det vore önskvärt att den läkemedelsansvarige är apotekare".

För ytterligare information kontakta

Anders Cronlund
anders.cronlund@swepharm.se
08 - 723 50 52

Apotekarsocieteten (APS) är en ideell förening med 6100 medlemmar och vars stadgar godkänts av regeringen. Medlemmarna är speciellt intresserade av forskning och utveckling, kvalitet och kompetens på läkemedelsområdet. Mot denna bakgrund lämnar föreningen följande remissvar.

Inledning

APS anser att remisstiden varit för kort. Föreskrifterna är ofta allmänt formulerade (tillräcklig, säkerställa, viss). Med hänsyn till att många nya aktörer på apoteksmarknaden kan behöva mer preciserade krav föreslår APS att sådana formuleras för flera områden i föreskrifterna.

I. Föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

12 § behandlar farmaceuters närvaro under öppethållandet

APS föreslog i sitt remissvar på Apoteksmarknadsutredningens huvudbetänkande (SOU 2008:4) att Läkemedelsverket borde definiera en norm för andelen farmacevter på apoteken i förhållande till omsättning/antal recipen och att en tidsplan för anpassning till EU:s direktiv (85/432/EEG, 85/433/EEG), som innebär att apotek skall förestås av apotekare, bör upprättas. I väntan på anpassningen ska varje apotek ha en chef med farmacevtisk kompetens. Förslagen vidarebefordras.

Även relationen mellan antalet farmacevter och apotekstekniker bör diskuteras då denna har betydelse för kvalitén i patientkontakterna och därmed för patientsäkerheten.

15 § anger krav på läkemedelsansvarig.

APS framhöll i ovan refererade remissvar att läkemedelsansvarig bör vara apotekare. Regeringen anser i sin proposition (2008/09:145, sid 112) "att det vore önskvärt att den läkemedelsansvarige är apotekare". Denna viljeyttring bör återfinnas i föreskriften.

II. Föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek

3 § anger bl.a. att Utbildning som varje anställd genomgått ska dokumenteras.

APS understryker vikten av detta. Tillsammans med punkt c i 27 § "Kompetensutvecklingsplaner skall finnas för personalen" utgör dessa föreskrifter en anpassning till EU:s direktiv 2005/36/EC att medlemsländerna "måste säkerställa att de som avslutat sina studier kan hålla sig ajour med utvecklingen inom yrket för att yrkesinsatserna skall behållas på en säker och effektiv nivå". I steg två i denna anpassning bör mål och omfattning för de anställdas kompetensutveckling formuleras.

4 § anger krav på läkemedelsansvarig.

APS hänvisar till svaret under 15 § i Föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. Den läkemedelsansvarige skall enligt förslaget ha goda kunskaper om kvalitetskrav hänförliga till verksamheten. APS föreslår en certifiering av läkemedelsansvariga och erbjuder sig att bidra till utformning av utbildningar inom området.

8 § behandlar ersättare för den läkemedelsansvarige.

APS anser att tidsangivelser bör ersätta begreppen "viss tid" respektive "längre tid"

12 § behandlar platsen för receptexpedition

APS anser att formuleringen "konsumentens integritet skyddas" är oklar. Det som åsyftas torde vara att samtal mellan farmacevt och konsument inte kan avlyssnas av övriga kunder i lokalen.

19 § behandlar krav på bemanning i självval.

APS anser att sambandet mellan urvalet av läkemedel och kravet på närvarande personal behöver utvecklas. Sambandet är av betydelse för patientsäkerheten för vilka läkemedel som skall få säljas i handeln.

20,21,22 §§ behandlar återlämnade läkemedel

APS anser att paragraferna bör kompletteras med skyldigheten för alla öppenvårdsapotek att ta emot överblivna läkemedel oberoende av inköpsställe.

Stockholm 2009-04-17

Andreas Furängen, VD

Apotekarsocieteten

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy