Skip to main content

Arbetsgivarverket informerar: Avtal 2010 - nya avtal med OFR/S,P,O och SEKO

Nyhet   •   Nov 03, 2010 13:27 CET

De nya ramavtalen om löner RALS 2010-2012 innebär ett viktigt steg framåt för den individuella lönesättningen i och med att avtalen inte innehåller någon garanterad löneökning för den enskilde arbetstagaren. Genom att individgarantin har slopats i avtalen med OFR/S, P, O och SEKO kan lönesättningen fullt ut kopplas till varje medarbetares åstadkomna resultat i förhållande till verksamhetsmålen.

Avtalsperiod och revisionstidpunkter

Avtalsperioden omfattar tiden 1 oktober 2010 - 30 september 2012. I likhet med flertalet avtal på arbetsmarknaden i 2010 års avtalsrörelse löper avtalen på 24 månader. Lokala förhandlingar under avtalsperioden förs under fredsplikt.

I likhet med föregående avtal ska nya löner bestämmas lokalt. För medlemmar i OFR/S,P,O kan lönerna bestämmas i lönesättande samtal eller i lokal förhandling. För medlemmar i SEKO bestäms lönen i lokal förhandling. Även revisionstidpunkten ska bestämmas lokalt. Som en del av planeringen för det lokala lönebildningsarbetet ska arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen fastställa vid vilka tidpunkter revision av löner ska äga rum under avtalsperioden.

Oenighetslösningar

I de fall en förhandlingslösning om nya löner inte kan åstadkommas ens efter stöd från centrala parter eller en opartisk ordförande gäller att ett revisionsbelopp ska beräknas. I dessa fall fördelas revisionsbeloppet som individuella löneökningar av en lönenämnd.

För OFR/S,P,O är revisionsbeloppet 1,8 procent av underlaget, dock lägst 395 kronor per heltidsarbetande medlem för vart och ett av de två revisionstillfällena den 1 oktober 2010 respektive den 1 oktober 2011. När det gäller OFR/S,P,O kan lokala parter i förväg enas om att i stället tillämpa en sifferlös slutstation vid oenighet om nya löner enligt den modell som gäller för Saco-S.

För SEKO gäller att ett revisionsbelopp ska beräknas som 405 kronor per heltidsarbetande medlem, dock lägst 1,75 procent av underlaget för vart och ett av de två revisionstillfällena den 1 oktober 2010 respektive den 1 oktober 2011.

Kostnaden för avtalen, om dessa revisionsbelopp tillämpas, är densamma för båda avtalen och har beräknats till 1,81 procent per år för hela det statliga avtalsområdet.

Avtalstexter

Texterna i ramavtalen är i stort sett oförändrade. Samma texter som i föregående avtal återfinns i RALS 2010-2012 om utgångspunkter, gemensamma löneprinciper, lokal lönebildning, förberedelser och genomförande av lönerevision samt överenskommelse om lön vid andra tillfällen än lönerevision.

Några mindre förändringar har dock gjorts. Begreppet myndighet har bytts till arbetsgivare eftersom även verksamheter som inte är statliga myndigheter ingår i det statliga avtalsområdet.

Vidare har texten om hur erfarenhet av lokalt fackligt arbete ska uppmärksammas i lönesättningen i avsnitt 7.2 ändrats i RALS med OFR/S,P,O. Nu framgår att det är sådan erfarenhet som på ett positivt sätt bidrar till den enskildes resultat och skicklighet i förhållande till verksamhetsmålen som ska uppmärksammas. Samma text kommer att erbjudas SEKO.

Slopandet av individgarantin

Avtalen innehåller ingen garanterad löneökning för den enskilde individen, eller ”avstämning” som individgarantin kallades i förgående RALS. Lönerna kan därmed fullt ut sättas utifrån den lokala tillämpningen av de partsgemensamma löneprinciperna.

Parterna kommer att följa upp effekterna av den slopade individgarantin. I RALS med OFR/S,P,O finns en bilaga kallad ”Särskilda åtgärder” som beskriver den planering som arbetsgivaren ska göra tillsammans med arbetstagare som inte når uppsatta mål och därför får oförändrad lön eller endast ringa förändring av sin lön i lönerevision genom kollektivavtalsförhandlingar.

Syftet med en särskild planering är att ta tillvara arbetstagarens förmåga att bidra till verksamhetens mål. Planeringen bör göras i nära anslutning till genomförd lönerevision och omfatta den enskildes förutsättningar för arbetsuppgifterna samt behov av kompetenshöjande åtgärder. Om den lokala arbetstagarorganisationen begär det ska arbetsgivaren redovisa vilka medlemmar som är föremål för dessa insatser.

En sådan planering behöver inte göras om arbetstagaren har ett väl hävdat löneläge i jämförelse med andra arbetstagare med liknande arbetsuppgifter och kompetens eller om lönen bestämts i lönesättande samtal.

Vilken förändring av lönen som ska anses vara ringa har inte preciserats av parterna. Detta måste bedömas utifrån omständigheterna i verksamheten. En förändring i storleksordningen 100 kronor per månad kan dock ofta betraktas som ringa enligt Arbetsgivarverket.

I RALS med SEKO finns inte någon motsvarande bilaga utan SEKO avser att granska utfallet av den borttagna individgarantin i samband med revisionsförhandlingarna.

För att upprätthålla förtroendet för lönebildningsprocessen är det väsentligt att det förberedelsearbete som krävs enligt RALS också genomförs. Det är viktigt att ta ansvar för de nya förutsättningar som följer av att individgarantin har slopats. Motiven för en oförändrad lön måste vara både tydliga och kända för medarbetaren. Det är rimligt att anta att både OFR/S,P,O och SEKO kommer att granska motiven extra noga inledningsvis. Samtidigt måste vi våga ta tillvara dessa nya förutsättningar.

Ändringar i ALFA och AVA

Följande ändringar gäller i ALFA och AVA från och med den 1 januari 2011. ALFA och AVA gäller endast i förhållande till OFR/S,P,O och SEKO. I förhållande till Saco-S gäller ALFA-T och AVA-T. Likheterna är betydande, men det finns vissa skillnader i avtalen. Nedan redovisas de ändringar som skett gemensamt. De ändringar som därutöver skett i ALFA-T och AVA-T redovisas senare i särskild information om överenskommelsen med Saco-S.

Rätten i ALFA till tjänstledighet för annan anställning inom det statliga avtalsområdet förkortas från tre till två år. Förändringen avser inte ledighet för anställning som får tidsbegränsas för längre tid än två år enligt högskoleförordningen samt vissa andra grupper. Redan beviljad och pågående tjänstledighet enligt fattade beslut gäller. Det finns inga övergångsregler. Detta innebär till exempel att en person som beviljats två års tjänstledighet till och med den 30 september 2010 och som begär ytterligare ett års tjänstledighet endast har rätt att få tjänstledighet beviljad till och med den 31 december 2010.

En protokollsanteckning förs in i ALFA om vikten av dialog mellan berörda arbetsgivare i samband med anställning av sakkunnig i Regeringskansliet i syfte att underlätta planeringen för den avlämnande arbetsgivaren.

En protokollsanteckning införs angående reglering av kompensation för den ökning av arbetstiden som uppstår när nationaldagen infaller på en lördag eller söndag jämfört med när annandag pingst var helgdag. Protokollsanteckningen tar sikte på nya verksamheter och andra arbetsgivare som inte redan har frågan reglerad. Nästa gång nationaldagen infaller på en lördag och det blir aktuellt med en sådan tillämpning är först 2015.

De så kallade garantidagarna i föräldraledigheten är inte längre semesterlönegrundande.

Det maximala antalet semesterdagar som får sparas sänks från 40 till 35 dagar. En övergångsbestämmelse införs som reglerar att semesterdagar utöver 35 som är sparade den 31 december 2010 ska tas ut inom en femårsperiod.

Ändrade regler för sjukavdrag införs. Ersättningen för dag 91-364 i sjukperioden höjs till den nivå som sedan tidigare gäller för dag 15-90.

Beloppet för semesterlönegarantin höjs den 1 januari 2011 till 1 195 kronor och den 1 januari 2012 till 1 220 kronor.

Uppsägningstiderna vid kortare anställning förlängs för både arbetstagaren och arbetsgivaren. För uppsägning från arbetstagarens sida gäller en uppsägningstid på en månad om anställningstiden är högst ett år respektive två månader om anställningstiden är längre. För uppsägning från arbetsgivarens sida gäller att uppsägningstiden är en månad även för anställningar som varat högst tre månader.

Ändringar i Chefsavtalet

Vissa ändringar införs i Chefsavtalet från och med den 1 januari 2011. Ändringarna gäller i förhållande till samtliga motparter men därutöver har ytterligare ändringar gjorts i förhållande till Saco-S, vilka redovisas senare i kommande särskild information.

En ny anmärkning införs som anger att endast de specialister som företräder arbetsgivaren i arbetsgivarfrågor ska omfattas av Chefsavtalet. Vidare förtydligas vikten av dialog vid lönesättning av chefer.

Ändringar i Trygghetsavtalet (TA)

Från och med den 1 januari 2011 gäller följande ändringar i Trygghetsavtalet. Ändringarna gäller i förhållande till samtliga motparter: OFR/S,P,O, SEKO och Saco-S.

Trygghetsstiftelsen får en informationsskyldighet gentemot arbetsgivaren, enligt 8 §, i samband med planerade insatser i Trygghetsstiftelsens regi. Syftet är att ge arbetsgivaren bättre framförhållning för planering av frånvaro. Arbetsskyldigheten lyfts fram i 9 § för tid då arbetstagaren inte deltar i insatser i Trygghetsstiftelsens regi.

En arbetstagare som tackat nej till ”liknande anställning” omfattas av Trygghetsavtalet men kan inte längre själv lösa ut pensionsersättning enligt 14 §. Denna ändring gäller inte i samband med Försvarsmaktens omställning från nationell till internationell tjänstgöring. Om arbetsgivare och arbetstagare inte är överens om att erbjudet arbete är att betrakta som en ”liknande anställning” enligt TA:s bestämmelser, kan frågan tas upp till prövning i TA-nämnden. I dessa fall tillskrivs TA-nämnden via Trygghetsstiftelsen. Denna ordning hindrar givetvis inte att arbetstagare eller arbetsgivare dessförinnan har rådgjort med sin medlemsorganisation.

Partsgemensamt arbete

Parterna har enats om att genomföra partsgemensamt arbete bland annat om:

  • översyn av Trygghetsavtalet,
  • översyn av Chefsavtalet,
  • översyn av ALFA,
  • stöd till lokal samverkan,
  • stöd till lokal lönebildning,
  • stöd till lokala parter vid förändring och utveckling – ett konstant tillstånd samt
  • stöd till lokala parter i arbetstidsrelaterade frågor.

Parterna kommer även att ge partsgemensam information om:

  • tillämpningen av förtroendearbetstid samt
  • konsekvenserna för arbetstagare med flera deltidsanställningar.

Överenskommelsen med Saco-S

Arbetsgivarverket och Saco-S kommer att genomföra partsgemensamma avtalskonferenser den 10 respektive 17 november 2010. Till dessa konferenser kommer en partsgemensam kommentar till RALS 2010-T att tas fram. Efter genomförda konferenser kommer ett nytt nummer av Arbetsgivarverket informerar om överenskommelsen med Saco-S att skickas ut. Det finns ett antal skillnader mellan överenskommelserna med OFR/S,P,O och SEKO respektive Saco-S. Förutom att överenskommelsen med Saco-S är ett tillsvidareavtal finns många av skillnaderna i de delar som reglerar den lokala lönebildningen.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta ”Arbetsgivarverket informerar”, kontakta förhandlingschef Monica Dahlbom, telefon 08-700 13 21, biträdande förhandlingschef Ken Johnsson, telefon 08-700 13 93, biträdande förhandlingschef Inger Mattsson Kasserud, telefon 08-700 13 31 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.