Skip to main content

Arbetsgivarverket informerar: Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska i staten

Nyhet   •   Jun 12, 2013 13:29 CEST

Löneskillnaden mellan statsanställda kvinnor och män har minskat med 0,6 procentenheter det senaste året. I september 2012 var statsanställda kvinnors genomsnittslön 10,3 procent lägre än statsanställda mäns genomsnittslön. Detta kan jämföras med år 2000 då löneskillnaden var nästan 18 procent.

Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män vid tolv tidigare tillfällen. Det har gjorts med hjälp av de centrala parternas gemensamma lönestatistik. Nu redovisas en uppföljning av de undersökningar som tidigare publicerats. Syftet är att kartlägga dels löneskillnaderna år 2012, dels hur de förändrats åren 2000-2012.

Analysen visar att den genomsnittliga löneskillnaden nästan helt kan förklaras av mätbara faktorer. Det är viktigt att arbeta med dessa faktorer för att få mer jämställda löner. Två faktorer förklarar tillsammans nästan hälften av den totala löneskillnaden mellan kvinnor och män: att kvinnor jämfört med män oftare har arbetsuppgifter på en lägre grupperingsnivå** och att kvinnor i större utsträckning än män arbetar deltid. Deltidsfaktorn har däremot minskat i betydelse över tid.

I något mindre omfattning påverkar också skillnader i arbetsinnehåll mellan kvinnor och män och att fler män än kvinnor är chefer samt att löner ser olika ut hos olika myndigheter. Det finns också skillnader i utbildning, erfarenhet och i vilken region kvinnor respektive män arbetar.

Den löneskillnad som slutligen blir kvar, den så kallade oförklarade löneskillnaden som inte kan förklaras av den mätbara information som finns tillgänglig i den parts-gemensamma statistiken, var 1,2 procent i september år 2012.

Den främsta orsaken till löneskillnaderna, att kvinnor och män i hög grad har arbeten på olika grupperingsnivåer, har minskat i betydelse. Det beror på en ökad andel manliga chefer*** på låga grupperingsnivåer. Chefsfaktorns förklaringsvärde har därmed ökat i betydelse. Av den totala löneskillnaden förklaras 1,1 procent av att män oftare än kvinnor är chefer. Genomsnittslönen för kvinnliga chefer i staten är under år 2012 liksom föregående år högre än för manliga chefer.

**) Grupperingsnivå i BESTA, Befattningsgruppering för statistik, anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, den självständighet, de kunskaper och de erfarenheter som deras utförande förutsätter.

***) Med chefer menas anställda som har ett formellt personalansvar och till uppgift att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer.

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar", kontakta Matti Särngren, telefon 08-700 13 29.