Skip to main content

Arbetsmiljön i statlig sektor år 2011

Nyhet   •   Aug 28, 2012 14:58 CEST

Tillfredställelsen över arbetssituationen fortsätter att vara mycket hög inom den statliga sektorn. Samtidigt avviker sektorn negativt i förhållande till andra sektorer när det exempelvis gäller hot och våld, visar undersökningen "Arbetsmiljön i statlig sektor 2011".

I detta Arbetsgivarverket informerar har Arbetsgivarverket analyserat svaren till några av frågorna för att belysa arbetsmiljön i statlig sektor i jämförelse med arbetsmarknaden som helhet.

Resultaten tyder på att de statsanställda på en majoritet av de områden som undersökts upplever sin arbetssituation mer positiv än sysselsatta på arbetsmarknaden som helhet. Inom några områden finns en tydlig avvikelse i negativ bemärkelse jämfört med samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden, t.ex. när det gäller andelen som blivit utsatta för hot och våld, andelen som anser att de har för svåra arbetsuppgifter och trakasserier p.g.a. kön. Det sistnämnda begreppet avser inte sexuella trakasserier utan exempelvis nedvärderande kommentarer eller att man på grund av kön inte tar notis om en persons mening.

Sifferunderlaget kommer från Arbetsmiljöundersökningen som Statistiska Centralbyrån (SCB) genomför på uppdrag av Arbetsmiljöverket. Sedan 1989 omfattar den numera cirka 130 frågor inom olika områden. En utförligare rapport "Arbetsmiljön i statlig sektor år 2011" finns på Arbetsgivarverkets hemsida tillsammans med detta Arbetsgivarverket informerar.

Statsanställda har intressanta och stimulerande arbeten

Andelen statligt anställda som anser att de har ett intressant och stimulerande arbete är högre än sammantaget på arbetsmarknaden. Andelen statligt anställda som har ett i hög grad stimulerande arbete har dessutom totalt sett ökat sedan år 2005 när frågan först fanns med i undersökningen och uppgår år 2011 till 79 procent i jämförelse med 67 procent på arbetsmarknaden totalt sett.

Av figur 1 framgår att anställda i staten sammantaget upplever sitt arbete positivt i större utsträckning än arbetstagare i allmänhet. Detta gäller särskilt den fysiska arbetsmiljön där svaren på frågorna i vissa fall är mycket mer positiva än för samtliga sysselsatta. På 13 frågor av 28 skiljer sig statsanställdas svar på ett positivt sätt statistiskt signifikant från svaren från samtliga sysselsatta. En större andel statsanställda än i övrigt på arbetsmarknaden upplever exempelvis att de har ett omväxlande, obundet och meningsfullt arbete som de i det stora hela är nöjda med.

I två av frågorna i denna grupp upplever statsanställda arbetssituationen mer negativ än samtliga sysselsatta. En högre andel statligt anställda anser att de har för svåra arbetsuppgifter. Även i tidigare arbetsmiljöundersökningar har staten särskiljt sig på detta sätt. Det är också en statistiskt signifikant högre andel statsanställda som upplever att de har alldeles för mycket att göra.

När de statsanställdas svar i figuren är signifikant mer positiva än samtliga sysselsattas svar är staplarna för staten gröna i figuren. I den fråga där det motsatta gäller, att anställda i staten upplever sin arbetssituation signifikant mer negativt, är staplarna för staten röda. Kraven på signifikans i undersökningen är högt ställda till 95 procent. Det innebär att med 95 procents sannolikhet är skillnaden mellan två andelar verklig för kollektivet och inte slumpmässigt uppkommen endast beroende av vilka individer som råkat få möjlighet att besvara enkäten.

Statsanställda har större möjligheter att lära nytt och utvecklas

Sex av tio statsanställda uppger att arbetet ger möjlighet att lära nytt och utvecklas i yrket varje vecka, se tabell 1. Detta är signifikant fler än de 48 procenten bland samtliga sysselsatta.

Enligt undersökningen kräver statliga arbeten generellt högre utbildningsnivå och betydligt mer lärotid och introduktionsutbildning än övriga arbetsmarknaden. Andelen anställda i staten som fått minst fem dagars utbildning under det senaste året är också högre än inom övriga arbetsmarknadssektorer. Andelen som fått utbildning under minst fem dagar var i staten 44 procent och 22 procent på arbetsmarknaden i stort. Andelen statsanställda som fått utbildning samt utbildning minst 5 dagar under de senaste 12 månaderna har länge varit relativt stabil. Andelen som anger att arbetet kräver högre utbildning på 4 år eller mer har ökat i staten till mer än hälften från och med år 2009 (51 procent) och uppgår år 2011 till 53 procent.

Statsanställda har krävande arbeten med stort eget inflytande

De statsanställda (67 procent) anser i betydligt högre utsträckning än samtliga sysselsatta (48 procent) att minst halva arbetstiden går åt att lösa krävande problem. Se tabell 1. Vissa frågor i undersökningen tyder på en proportionellt högre arbetsbelastning för främst statsanställda kvinnor i förhållande till kvinnor på den övriga arbetsmarknaden. Fler statsanställda anger att de i högre grad känner sig otillräckliga med sin arbetsinsats. En slutsats i rapporten är att statliga arbeten generellt är både mer utvecklande och samtidigt mer krävande.

Mot bakgrund av det sistnämnda är det viktigt att beakta de anställdas möjligheter att besluta om uppläggningen av det egna arbetet och möjlighet att styra förläggning av arbetstid, vilket utgör buffrande faktorer som medför en positiv påverkan på hälsa enligt stressforskning. Statsanställda kan i högre utsträckning än arbetsmarknaden totalt sett bestämma när och hur olika arbetsuppgifter ska utföras. De är i högre grad med och beslutar om uppläggningen av det egna arbetet och har bättre möjligheter att bestämma arbetstakt. De statsanställda är mer nöjda med sina arbetstider än anställda på arbetsmarknaden som helhet.

Mer information

Arbetsmiljön i statlig sektor 2011 (Arbetsgivarverkets rapportserie 2012:6)

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta, arbetsmiljöexpert Gunnar Sundqvist eller utredare Matti Särngren telefon 08-700 13 00 eller din rådgivare på Arbetsgivarverket.