Skip to main content

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen besökte Arbetsgivarverket

Nyhet   •   Nov 03, 2010 14:30 CET

Huvudsekreteraren Irene Wennemo var en av representanterna för den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen som besökte Arbetsgivarverket tisdagen den 2 november. Besöket var ett led i utredningens dialog med arbetsmarknadens parter.

Kommittén ska överväga förändringar av de allmänna försäkringarna vid sjukdomar och arbetslöshet. Arbetet påbörjades i juni år och utredningen ska vara slutförd senast den 15 maj 2013. Förutom Irene Wennemo deltog utredningssekreterarna Anneli Westman och Jasmina Hopstadius i besöket.

Wennemo menar att det initialt är viktigt att hitta en bred politisk förankring och komma överens om vad som ska uppnås, snarare än att fastna i modeller och detaljer. En utmaning kommittén har att ta sig an är att försöka harmonisera sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna.

Dialogen och samverkan med arbetsmarknadens parter är av största vikt för utredningen eftersom partssystemet direkt eller indirekt är centralt för flera av försäkringssystemens funktion och utformning.

I kommittédirektiven ingår en mängd deluppdrag. Inom sjukförsäkringen kan nämnas som exempel: att ytterligare se över arbetsförmågebegreppet, föreslå nya regler för beräkningen av SGI, se över reglerna om sjuklön, analysera och visa på lösningar som skulle innebära att arbetsmarknadens parter tar över ansvaret för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för sjukskrivna anställda. Vad gäller det sistnämnda deluppdraget så kommer det att bildas en referensgrupp där Arbetsgivarverket ska ingå tillsammans med Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Landsting, LO, TCO och Saco.

Wennemo pekade på behovet av ett mer tydligare och mer avgränsat ansvar för arbetsgivaren vad gäller rehabilitering. Kommittén ska även överväga en obligatorisk arbetslöshetskassa och se över inträdes-, utträdes- och medlemsvillkoren. Även här kommer en referensgrupp att bildas.

Arbetsgivarverket välkomnar att arbetsmarknadens parter får en viktig roll i utredningsarbetet. Arbetsgivarverkets experter betonade vid mötet att utredningens förslag inte ska inskränka partsystemets autonomi och förhindra parterna att i förhandlingar hitta konstruktiva lösningar i socialförsäkringsfrågor.