Skip to main content

Förslag till ny förvaltningslag försvårar den statliga kompetensförsörjningen

Nyhet   •   Sep 30, 2010 15:47 CEST

Staten bör inte särskiljas från övriga arbetsmarknaden. Det säger Robert Cloarec som ansvarat för utarbetandet av Arbetsgivarverkets remissvar på utredningen En ny förvaltningslag (SOU 2010:29). Förslaget har värderats utifrån hur det påverkar myndigheternas möjlighet till kompetensförsörjning.

Målet med den nya förvaltningslagen är att skapa en tydligare, renare och modernare lag med få undantag och entydiga begrepp. Därför föreslås en helt ny förvaltningslag istället för att föreslå ändringar i nu gällande lag. Det gör det svårare att se vilka konsekvenser det får för kompetensförsörjningen.

- Det är ett vackert och rättsdogmatiskt förslag, men för att det ska kunna ligga till grund för lagstiftning måste en omfattande och vidare utredning göras, säger Robert Cloarec.

Utredarens generella förslag är att anställningsärenden ska falla under förvaltningslagen som alla andra förvaltningsärenden. Utredaren har inte tagit hänsyn till att anställningar i staten grundar sig på både offentligrättslig och civilrättslig reglering samt att de statliga arbetsgivarna konkurrerar om arbetskraften på hela arbetsmarknaden. Utredarens förslag kommer att komplicera anställningsförfarandet och därmed försämra förutsättningarna för den statliga sektorns kompetensförsörjning. En konsekvent tillämpning av förslagen kommer att medföra en tidsödande och byråkratisk hantering av alla anställningsärenden. Vem vill söka ett statligt jobb om det kan ta upp till ett år innan man får börja?

- Utredaren har i förslaget till ny förvaltningslag inte tagit hänsyn till den statliga kompetensförsörjningen. I förslaget har till exempel undantagen för kommunikation och överklagande tagits bort, vilket komplicerar anställningsförfarandet och försvårar rekryteringen. Arbetsgivarverket anser att det är viktigt att de undantag från lagen som finns idag lever vidare, betonar Robert Cloarec.

Arbetsgivarverket konstaterar att förslaget inte är komplett samt att det inte bygger på tillräcklig analys av effekterna för statlig kompetensförsörjning. Dessutom kommer den besparing som utredaren tror sig få fram i detta fall tvärtom leda till en kostnadsökning.

Mer information

Kontakta gärna Robert Cloarec för mer information, tel: 08-700 13 00 eller e-post: robert.cloarec@arbetsgivarverket.se

Läs också Arbetsgivarverkets yttrande