Skip to main content

Inkluderande synsätt hjälper Arbetsförmedlingen att säkra sin kompetensförsörjning

Nyhet   •   Aug 13, 2012 09:07 CEST

Arbetsförmedlingen är en av Arbetsgivarverkets många medlemmar som befinner sig mitt uppe i en generationsväxling. Annette Ekström, personalchef på Arbetsförmedlingen, berättar här om den långsiktiga kompetensförsörjningen och myndighetens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

– För Arbetsförmedlingen är ett inkluderande synsätt viktigt när medarbetare rekryteras. Det handlar om en blandning av bakgrunder och kompetenser hos både chefer och medarbetare som har betydelse för arbete, kvalitet och kundorientering i verksamheten, säger Annette Ekström.

– För att jobba som arbetsförmedlare måste man ha minst 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier). När vi rekryterar har vi en bred kravprofil. Utbildningens inriktning hos den sökande har ingen betydelse, vi vill istället ha en så stor bredd som möjligt. Ekonomer, tekniker och naturvetare kan alla bidra i vår verksamhet. Vi har inget krav på att man måste ha en viss svensk examen eftersom vi ser att det kan sålla bort sökande med utländsk bakgrund. När man har rekryterats får man en utbildning av oss i själva hantverket som arbetsförmedlare.

Vi vill få fler arbetsförmedlare med utländsk bakgrund. Idag ser det väldigt olika ut i olika delar av landet – fler arbetsförmedlare har utländsk bakgrund i storstäderna än i övriga landet. Vi vill också rekrytera fler personer med funktionsnedsättning. Här har vi fått rannsaka oss själva och fråga oss "Är vi öppna?". Det har lett till att vi nu bland annat formulerar oss annorlunda i rekryteringsannonser för att visa att vi vänder oss till alla.

Har ni någon speciell strategi när det gäller chefsrekrytering?

– Många blivande chefer rekryteras internt och därför erbjuder vi utbildningen "Ny chef" som innehåller bland annat moduler gällande produktion, arbetsmiljö, och rekrytering samt en påbyggnadsdel för att utveckla rollen som ledare efter att man jobbat ett år.

Vi har också ett program för ledarförsörjning som syftar till att fånga upp framtida blivande chefer. Arbetsförmedlingen står, liksom stora delar av arbetsmarknaden – och statliga verksamheter i synnerhet – inför en stundande generationsväxling, där vi måste trygga vår tillgång på chefer. Ledarförsörjningsprogrammet genererar förutom chefer också specialister och projektledare.

Dessutom erbjuder vi traineeprogram med inriktning mot en chefsroll.

Upplever Arbetsförmedlingen problem med att rekrytera vissa kompetenser?

– Ja, vi upplever liksom många arbetsgivare att det är svårt att konkurrera om IT-kompetensen. Glädjande nog har vi klättrat uppåt i mätningar för arbetsgivares varumärken och uppfattas mer positivt än tidigare, speciellt inom IT-området. Psykologer kan också vara svåra att rekrytera.

Kan du ge några exempel på vad ni gör för att vara en attraktiv arbetsgivare?

– Vi ska införa en förmånsportal där alla anställda kommer att kunna se vad förmåner som semesterdagar och sjukersättning är värda i reda pengar. I förmånsportalen ska man också kunna göra simuleringar för att visa jobbsökande vad förmånerna de skulle få hos oss är värda.

Mot externa målgrupper arbetar vi mycket med att synas på mässor och liknande. Våra anställda är också otroligt viktiga som ambassadörer för att stärka Arbetsförmedlingens varumärke och vi vill att medarbetarna ska känna stolthet över att arbeta hos oss.

Vi kommer den närmaste tiden också att arbeta för en stärkt psykosocial arbetsmiljö. Arbetsförmedlingen har de senaste åren genomgått stora förändringar i storleken på personalstyrkan, ömsom uppåt och ömsom neråt, beroende på de ekonomiska svängningarna på arbetsmarknaden. Det är påfrestande både för anställda och chefer. Vi kan se en trend med ökande korttidssjukfrånvaro, framför allt bland unga medarbetare. Det vill vi komma till rätta med och där är arbetsmiljön en viktig del, samt vårt arbete med Arbetsförmedlingens värdegrund.

Händer det att arbetsförmedlare konfronteras med hot och våld i kontakterna med arbetssökande?

– Hot och våld har tyvärr ökat hos oss liksom i hela samhället. Vi är mycket väl medvetna om problemet och gör allt för att minska förekomsten av hot och våld. Vi arbetar på flera fronter som alla syftar till att förebygga hot- och våldsincidenter. Det handlar om utbildning och att tydliggöra säkerhetsrutiner, men också om utformningen av lokaler. Här får vi hjälp i arbetet av företagshälsovården och kan också erbjuda akut stöd till den som drabbats.

Hur arbetar Arbetsförmedlingen med den arbetsgivarpolitiska strategin?

– Vår verksamhetsplanering bygger på den arbetsgivarpolitiska strategin. Arbetsförmedlingen hade ett motsvarande strategidokument redan innan den arbetsgivarpolitiska strategin infördes, och vi upplever att strategin ger en bra grund att stå på och visar hur staten i stort tänker.