Skip to main content

Respekt, intressanta arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor lockar yngre

Nyhet   •   Jul 06, 2012 13:14 CEST

Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson diskuterade staten som attraktiv arbetsgivare för unga vid ett seminarium arrangerat av Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen tillsammans med Kairos Future i Almedalen den 4 juli.

Mats Lindgren, VD vid konsult- och analysföretaget Kairos Future, inledde med att redovisa vad dagens 20-åringar förväntar sig av arbetslivet. "Respekt" är ett nyckelord och med det menas respekt för varandra och därmed bra relationer på arbetsplatsen. Ett annat ord är "kul" avseende arbetsuppgifter, kompisar och chef. Chefen ska vara tydlig, lyssnande och återkopplande. Många yngre slutar efter kort tid om de märker att utvecklingsmöjligheter saknas. Ett intressant resultat är att de unga som fått ett drömjobb och som alltså brinner för arbetsuppgifterna kan vara svåra att leda som chef.

Efter inledningen följde ett panelsamtal modererat av Olof Lundvall, informationschef på Statens tjänstepensionsverk, SPV. I panelen fanns Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson tillsammans med SPV:s generaldirektör Ann-Christine Nykvist, Ulf Perbo, statssekreterare på Socialdepartementet, Bo Källstrand, landshövding i Västernorrland samt Annika Bränström och Christina Gellerbrandt Hagberg, generaldirektörer vid Bolagsverket respektive CSN.

Ann-Christine Nykvist inledde med att säga att staten inte är tillräckligt tydlig och synlig som attraktiv arbetsgivare. Annika Bränström höll med och poängterade att staten har bra jobb och behöver visa det.

Ulf Bengtsson menade att staten ska kunna marknadsföra sig bättre mot yngre.

– Vi kan visa att vi har mer kompetensutveckling, bättre villkor (dock inte löneledande) än andra sektorer och att vi kan erbjuda det som Kairos Future nämner, sa Ulf Bengtsson. Han påpekade också att staten huvudsakligen rekryterar folk med högskoleutbildning och att staten också ger, och i ännu högre utsträckning bör ge, möjligheter till fortsatt lärande i arbetet.

Bo Källstrand vill utveckla arbetet med att inom staten gemensamt utveckla och behålla talanger. Han ställde frågan "Hur matchar vi duktiga chefer?" Ett koncerntänk kan behövas, menade Bo Källstrand.

Ann-Christin Nykvist ansåg att karriärstöd och eventuellt även karriärvägar borde kunna erbjudas inom staten.

– Vi har i Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen ett bra samarbete med universitetet och har även tillsammans lyckats utveckla en specifik yrkeshögskoleutbildning som tillgodoser arbetskraftsbehov i Sundsvall. Praktik erbjuds vid myndigheterna, sa Ann-Christin Nykvist.

Paneldeltagarna diskuterade sedan vilka medarbetare och kompetenser staten söker.

Staten söker i första hand akademiker och dem med engagemang och social kompetens, menade paneldeltagarna. Multipelkompetens är en fördel – teknik/juridik/ekonomi och så vidare. Ett viktigt arbete med att få och ha rätt kompetens är att vidareutbilda och ställa om de redan anställda.

Annika Bränström påpekade att myndigheter kan samarbeta i rekrytering inte minst när man har behov av likartad kompetens. Man kan även ha gemensamma introduktionsutbildningar för nyanställda.

Ulf Bengtsson redovisade att Arbetsgivarverkets studier visar att staten generellt sett klarat generationsväxlingen väl.

Christina Gellerbrant Hagberg menade att staten har möjlighet att arbeta långsiktigt med kompetensförsörjningen och anställa och även framhålla att "det är vi som försvarar demokratin" för att visa på ett speciellt värde med att arbeta i staten.

Vilka utmaningar står då staten inför när det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare?

Ulf Bengtsson ansåg att det är bra att staten i arbetsgivarsamverkan gemensamt kan utveckla rekrytering och kompetensutveckling. Sundsvallsregionens samarbete borde fler ta efter.

Bo Källstrand menade att det är bra med ett regionalt perspektiv i Sundsvall och att det har bidragit till att göra arbetsgivarna mer attraktiva då de som söker ser att det finns en bred arbetsmarknad.

Ann-Christin Nykvist lyfte fram vikten av att ge medarbetarna mycket tydliga individuella mål med tydlig återkoppling.

Sammanfattningsvis behövs ett fortsatt arbete med verksamhetsutveckling med medarbetaren i centrum för att attrahera de välutbildade och medvetna i nuvarande och kommande generationer ungdomar. Ett ökat samarbete mellan statliga arbetsgivare borde kunna bidra till det, menade paneldeltagarna.