Skip to main content

Riksdagsutfrågning om arbetskraftsinvandring

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 16:30 CEST

Arbetsgivarverket har tillsammans med arbetsmarknadens parter och berörda myndigheter och organisationer medverkat vid den offentliga utfrågningen i riksdagens socialutskott om förslagen till nya regler för arbetskraftsinvandring.

Utfrågningen var ett led i utskottets beredning av propositionen och de motioner som propositionen resulterat i. Utfrågningen syftade till att ge utskottets ledamöter en möjlighet att skapa sig en uppfattning om hur arbetsmarknadens parter och berörda organisationer ser på regleringen av arbetskraftsinvandring.

I den aktuella propositionen "2007/08: 147 Nya Regler för arbetskraftsinvandring", föreslår regeringen bland annat:

  • att den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen upphör och att kontroll av att lön, försäkringsskydd, övriga anställningsvillkor istället görs av Migrationsverket.
  • uppehålls- och arbetstillstånd ska kunna beviljas om anställningserbjudande finns och att gäststudenter som slutfört studier eller fullföljt en termin som gäststudent vid forskarutbildning, inte ska behöva lämna Sverige för att söka uppehålls- och arbetstillstånd.
  • att asylsökande och medföljande familj vars asylansökan avslagits, undantagsvis ska kunna beviljas uppehållstillstånd för arbete utan att först behöva lämna landet om anställningen funnits i minst sex månader och fortsatt anställning i minst ett år erbjuds.
  • att de särskilda rutinerna för prövning och tillståndsgrund för säsongsarbete upphör. Ansökningar om ett sådant tillstånd ska hanteras i enlighet med de regler som generellt gäller för beviljande av uppehålls- och arbetstillstånd.

Efter att mötet öppnats av socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (m), inledde en rad experter med att redogöra för olika perspektiv på arbetskraftsinvandringen. Bland annat Dick Harrison, professor i historia, om arbetskraftsinvandringen i ett historiskt perspektiv. Jan O Karlsson, ordförande i Global Commission on International Migration, om det globala perspektivet och Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, om arbetskraftsinvandringen ur EU:s perspektiv.

Efter att migrationsminister Tobias Billström presenterat regeringens proposition lämnade bland andra LO och Svenskt Näringsliv sina synpunkter på förslaget. LO-ekonomen Monika Arvidsson, menade att LO i stort sett är positiva till arbetskraftsinvandring, men att man är kritiskt till förslaget om att slopa den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövning som tidigare gjorts av Arbetsförmedlingen. Arvidsson menade att arbetsgivaren är bra på att avgöra vilken kompetens som behövs, men mindre bra på att avgöra vilken tillgång av arbetskraft det finns på arbetsmarknaden.

Karin Ekenger, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv menade att propositionen är ett steg i rätt riktning mot en bättre och ökad arbetskraftsinvandring. Ekenger påpekade att arbetskraftsinvandringen tidigare varit väldigt måttlig och kommer att behövas i framtiden. Vid den offentliga utfrågningen medverkade ocksåRoger Vilhelmsson, nationalekonom på Arbetsgivarverket. Roger har skrivit Arbetsgivarverkets remissvar i frågan där vi ställer oss positiva till förslaget vilket vi menar stärker arbetsgivarens möjligheter att klara sin framtida kompetensförsörjning.

Mer information

Arbetsgivarverkets remissvar: Arbetskraftsinvandring till Sverige